Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Statut przedszkola

 

 

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO W KO列IERZYCACH

Z ODDZIAΒM W PISARZOWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIA I

POSTANOWIENIA WST襾NE

 

1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne w Ko軼ierzycach z oddzia貫m w Pisarzowicach.

2. Przedszkole  Publiczne w Ko軼ierzycach z oddzia貫m w Pisarzowicach wchodzi w sk豉d Zespo逝 Szkolno – Przedszkolnego w Czepielowicach  i pos逝guje si piecz璚i:

 

     Zesp馧 Szkolno-Przedszkolny

          w Czepielowicach

49-314 Pisarzowice, Czepielowice 31

           tel. 77 412 02 20

NIP: 747-18-92-361 Regon 161475592

 

 

3. Lokalizacja przedszkola:

1) siedzib przedszkola jest obiekt w Ko軼ierzycach – (lokalizacja – Ko軼ierzyce 64),
w kt鏎ym funkcjonuj 2 oddzia造:

a) oddzia dla dzieci 3-, 4-, 5-letnich;

b) oddzia dla dzieci 5-, 6-letnich.

2) oddzia dla dzieci od 3 do 6 lat (lokalizacja – Pisarzowice, ul. Opolska 51);

4. Organem prowadz帷ym przedszkole jest Gmina Lubsza

5. Organem sprawuj帷ym nadz鏎 pedagogiczny jest Opolski Kurator O鈍iaty.

 

2

Ilekro w dalszej cz窷ci statutu jest mowa bez bli窺zego okre郵enia o:

1) przedszkolu – nale篡 przez to rozumie Przedszkole Publiczne w Ko軼ierzycach z oddzia貫m w Pisarzowicach

2) statucie – nale篡 przez to rozumie Statut Przedszkola Publicznego w Ko軼ierzycach z oddzia貫m w Pisarzowicach.

3) nauczycielu – nale篡 przez to rozumie ka盥ego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach – nale篡 przez to rozumie prawnych opiekun闚 dziecka oraz osoby (podmioty) sprawuj帷e piecz zast瘼cz nad dzieckiem.

 

 

 

 

 

ROZDZIA II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodzic闚 wynikaj帷e w szczeg鏊no軼i z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie ca這軼iowego rozwoju dziecka

3. W ramach zada dzia豉lno軼i edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywno軼i dziecka poprzez organizacj warunk闚 sprzyjaj帷ych nabywaniu do鈍iadcze w fizycznym, emocjonalnym, spo貫cznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunk闚 umo磧iwiaj帷ych dzieciom swobodny rozw鎩, zabaw i odpoczynek w poczuciu bezpiecze雟twa,

3) wspieranie aktywno軼i dziecka podnosz帷ej poziom integracji sensorycznej i umiej皻no軼i korzystania z rozwijaj帷ych si proces闚 poznawczych,

4) zapewnienie prawid這wej organizacji warunk闚 sprzyjaj帷ych nabywaniu przez dzieci do鈍iadcze, kt鏎e umo磧iwi im ci庵這嗆 proces闚 adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijaj帷ym si w spos鏏 nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dzieci璚ej eksploracji 鈍iata, dob鏎 tre軼i adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego mo磧iwo軼i percepcyjnych, wyobra瞠 i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowa,

6) wzmacnianie poczucia warto軼i, indywidualno嗆, oryginalno嗆 dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjaj帷ych rozwojowi nawyk闚 i zachowa prowadz帷ych do samodzielno軼i, dbania o zdrowie, sprawno嗆 ruchow i bezpiecze雟two, w tym o bezpiecze雟two w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczu w豉snych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiaj帷ych si w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzgl璠niaj帷ych tre軼i adekwatne do intelektualnych mo磧iwo軼i i oczekiwa rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych buduj帷ych wra磧iwo嗆 dziecka, w tym wra磧iwo嗆 estetyczn, w odniesieniu do wielu sfer aktywno軼i cz這wieka: mowy, zachowania, ruchu, 鈔odowiska, ubioru, muzyki, ta鎍a, 酥iewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunk闚 pozwalaj帷ych na bezpieczn, samodzieln eksploracj otaczaj帷ej dziecko przyrody, stymuluj帷ych rozw鎩 wra磧iwo軼i i umo磧iwiaj帷ych poznanie warto軼i oraz norm odnosz帷ych si do 鈔odowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunk闚 umo磧iwiaj帷ych bezpieczn, samodzieln eksploracj element闚 techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego dzia豉nia, prezentowania wytwor闚 swojej pracy,

12) wsp馧dzia豉nie z rodzicami, r騜nymi 鈔odowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodzic闚 za 廝鏚這 istotnych warto軼i, na rzecz tworzenia warunk闚 umo磧iwiaj帷ych rozw鎩 to窺amo軼i dziecka,

13) kreowanie, wsp鏊ne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadz帷ych do poznania przez dziecko warto軼i i norm spo貫cznych, kt鏎ych 廝鏚貫m jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne doros貫 osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowa wynikaj帷ych z warto軼i mo磧iwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupe軟ianie, za zgod rodzic闚, realizowanych tre軼i wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikaj帷e z pojawienia si w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpiecze雟twa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizm闚 uczenia si dziecka, prowadz帷ych do osi庵ni璚ia przez nie poziomu umo磧iwiaj帷ego podj璚ie nauki w szkole,

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjaj帷ych budowaniu zainteresowania dziecka j瞛ykiem obcym nowo篡tnym, ch璚i poznawania innych kultur.

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizacj oddzia堯w dla dzieci w zbli穎nym wieku z uwzgl璠nieniem indywidualnych wniosk闚 rodzic闚, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i mo磧iwo軼i indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszar闚 edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umo磧iwiaj帷ych dziecku wyb鏎 miejsca i rodzaju aktywno軼i,

4) indywidualizacj tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepe軟osprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zaj耩 zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepe軟osprawno軼i dziecka.

5. Wobec rodzic闚 przedszkole pe軟i funkcj doradcz i wspomagaj帷:

1) pomaga w rozpoznawaniu mo磧iwo軼i i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podj璚iu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bie膨co o post瘼ach dziecka, uzgadnia wsp鏊nie z rodzicami kierunki i zakres zada realizowanych w przedszkolu.

6. Na wniosek rodzic闚 dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podj璚ia nauki w szkole, organizuj帷 tok edukacji przedszkolnej, umo磧iwiaj帷y osi庵ni璚ie dojrza這軼i szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umys這wego, emocjonalnego i spo貫cznego.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpiecze雟two i opiek poprzez:

1) bezpo鈔edni i sta陰 opiek nad dzie熤i w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zaj耩 poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmo穎nego bezpiecze雟twa w czasie wycieczek, co okre郵a Regulamin spacer闚 i wycieczek,

3) zatrudnianie w ka盥ym oddziale nauczyciela i wo幡ej oddzia這wej, kt鏎e s odpowiedzialne za zdrowie i bezpiecze雟two dzieci w czasie zaj耩 edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

4) stwarzanie poczucia bezpiecze雟twa pod wzgl璠em fizycznym i psychicznym,

5) stosowanie obowi您uj帷ych przepis闚 bhp i ppo.

9. Dzieci s przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodzic闚 lub upowa積ion pisemnie przez nich osob doros陰 zapewniaj帷 dziecku pe軟e bezpiecze雟two.

10. Rodzice lub pe軟oletnia osoba upowa積iona ponosi ca趾owit odpowiedzialno嗆 za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

11. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, spo貫cznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepe軟osprawno軼i do momentu podj璚ia nauki w szkole.

12. Do zada przedszkola nale篡 wspomaganie rozwoju dzieci, w szczeg鏊no軼i:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunk闚 i harmonogramu dzia豉 w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2) nawi您anie wsp馧pracy z zak豉dem opieki zdrowotnej lub o鈔odkiem pomocy spo貫cznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodzin indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzgl璠nieniem dzia豉 wspomagaj帷ych rodzin dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania dzia豉 specjalist闚 prowadz帷ych zaj璚ia z dzieckiem oraz oceniania post瘼闚 dziecka,

4) analizowanie skuteczno軼i pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych dzia豉 w zakresie wczesnego wspomagania.

13. Wsp馧praca przedszkola z rodzicami to:

1) udzielanie pomocy w zakresie kszta速owania postaw i zachowa w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie wi瞛i emocjonalnej pomi璠zy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowa dziecka i utrwalanie w豉軼iwych reakcji na te zachowania,

2) udzielanie instrukta簑 i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) pomoc w przystosowaniu warunk闚 w 鈔odowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich 鈔odk闚 dydaktycznych i niezb璠nego sprz皻u.

 

4

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ucz瘰zczaj帷ym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodzic闚 oraz nauczycieli w rozwi您ywaniu problem闚 wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiej皻no軼i wychowawczych w celu zwi瘯szenia efektywno軼i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj dzieciom nauczyciele, oraz specjali軼i, w szczeg鏊no軼i psycholog, pedagog, logopeda.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bie膨cej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zaj耩 specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zaj耩 o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zaj耩 rozwijaj帷ych uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztat闚 i szkole.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalist闚 udzielaj帷ych pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniaj poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz plac闚ki doskonalenia nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIA III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

5

1. Organami przedszkola s:

1) Dyrektor Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego, zwany dalej Dyrektorem,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodzic闚.

2. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bie膨c dzia豉lno軼i plac闚ki, reprezentuje j na zewn徠rz,

2) jest kierownikiem zak豉du pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracownik闚 obs逝gi oraz administracji,

3) sprawuje nadz鏎 pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiek nad dzie熤i oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia豉nia prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwa造 podj皻e w ramach kompetencji stanowi帷ych,

6) wstrzymuje uchwa造 rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

7) dysponuje 鈔odkami okre郵onymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialno嗆 za ich prawid這we wykorzystanie, a tak瞠 organizuje administracyjn, finansow i gospodarcz obs逝g przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a tak瞠 bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zaj璚iach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczn.

3. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na ka盥y rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, kt鏎y przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 wrze郾ia roku szkolnego, kt鏎ego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zaj耩 organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej og鏊nych wniosk闚 wynikaj帷ych ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia豉lno軼i szko造,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli maj帷ych na celu zapewnienie bezpiecznych warunk闚 korzystania z obiekt闚 nale膨cych do przedszkola, a tak瞠 bezpiecznych i higienicznych warunk闚, oraz okre郵enie kierunk闚 ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozk豉du dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwa rodzic闚,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadz帷emu,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obs逝gi przedszkola,

10) wsp馧praca z rodzicami, organem prowadz帷ym oraz instytucjami nadzoruj帷ymi i kontroluj帷ymi,

11) kierowanie polityk kadrow przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracownik闚 przedszkola,

12) przyznawanie nagr鏚, udzielanie kar pracownikom,

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadz帷ym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikom w豉軼iwych warunk闚 pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami,

15) wsp馧dzia豉nie z organizacjami zwi您kowymi wskazanymi przez pracownik闚,

16) wykonywanie zada zwi您anych z zapewnieniem bezpiecze雟twa dzieci i nauczycieli w czasie zaj耩 organizowanych przez przedszkole,

17) dopuszczanie do u篡tku programu wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor wykonuje inne dzia豉nia wynikaj帷e z przepis闚 szczeg馧owych:

1) wykonuje uchwa造 Rady Gminy Lubsza w zakresie dzia豉lno軼i przedszkola,

2) wsp馧pracuje z instytucjami i organizacjami dzia豉j帷ymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odr瑿ne przepisy.

 

6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizuj帷ym statutowe zadania dotycz帷e kszta販enia, wychowania i opieki.

2. W sk豉d Rady Pedagogicznej wchodz: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mog uczestniczy z g這sem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodnicz帷ego lub na wniosek cz這nk闚 rady tj.: przedstawiciele organu prowadz帷ego oraz organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

4. Przewodnicz帷y przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz這nk闚 o terminie i porz康ku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowi帷ych Rady Pedagogicznej nale篡:

1) zatwierdzenie plan闚 pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwa w sprawie eksperyment闚 w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwa w sprawach skre郵enia z listy wychowank闚,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wynik闚 nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczeg鏊no軼i:

1) organizacj pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizacj tygodniowego rozk豉du zaj耩, ramowego rozk豉du dnia poszczeg鏊nych oddzia堯w, uwzgl璠niaj帷 potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydzia逝 nauczycielom sta造ch prac i zaj耩, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p豉tnych zaj耩 dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej przygotowuj projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizacj i przedstawiaj do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna mo瞠 wyst瘼owa z umotywowanym wnioskiem do Gminy Lubsza
o odwo豉nie z funkcji Dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna Przedszkola wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

10. Uchwa造 Rady Pedagogicznej s podejmowane zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚, w obecno軼i co najmniej po這wy jej cz這nk闚.

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwa Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwa造 dyrektor niezw這cznie zawiadamia organ prowadz帷y oraz organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia豉lno軼i.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej s protoko這wane w ksi璠ze protoko堯w.

14. Osoby bior帷e udzia w zebraniu Rady Pedagogicznej s zobowi您ane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, kt鏎e mog naruszy dobra osobiste wychowank闚 lub ich rodzic闚, a tak瞠 nauczycieli i innych pracownik闚 przedszkola.

 

7

1. Rada Rodzic闚 Przedszkola w Ko軼ierzycach z oddzia貫m w Pisarzowicach jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentacj rodzic闚 dzieci ucz瘰zczaj帷ych do przedszkola. Przedszkole w Ko軼ierzycach i Oddzia Przedszkolny w Pisarzowicach posiadaj odr瑿ne Rady Rodzic闚.

2. W sk豉d Rad Rodzic闚 wchodz  przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach podczas zebrania rodzic闚 dzieci danego oddzia逝.

3. Rada Rodzic闚 uchwala regulamin swojej dzia豉lno軼i.

4. Rada Rodzic闚 mo瞠 porozumiewa si z radami rodzic闚 innych przedszkoli, szk馧 i plac闚ek, i ustala zasady i zakres wsp馧pracy.

5. Rada Rodzic闚 mo瞠 wyst瘼owa do organu prowadz帷ego przedszkole, organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotycz帷ymi wszystkich spraw plac闚ki.

6. Do kompetencji Rady Rodzic闚 nale篡:

1) uchwalanie regulaminu dzia豉lno軼i Rady Rodzic闚,

2) opiniowanie projektu planu finansowego sk豉danego przez dyrektora przedszkola.

7. Rady Rodzic闚 wybieraj jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej dzia豉lno軼i przedszkola Rada Rodzic闚 mo瞠 gromadzi fundusze z dobrowolnych sk豉dek rodzic闚 oraz innych 廝鏚e. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodzic闚 okre郵a regulamin dzia豉lno軼i Rady Rodzic闚.

 

8

1. Koordynatorem wsp馧dzia豉nia poszczeg鏊nych organ闚 jest Dyrektor, kt鏎y zapewnia ka盥emu z organ闚 mo磧iwo嗆 swobodnego dzia豉nia i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umo磧iwia bie膨c wymian informacji.

2. Wszelkie spory mi璠zy organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzgl璠niaj帷 zakresy kompetencji tych organ闚.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIA IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

9

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zg這szonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddzia堯w, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymaga podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie program闚 wychowania przedszkolnego,

3) wniosk闚 rodzic闚 okre郵aj帷ych zapotrzebowanie na rodzaj zaj耩 dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 

10

1. Podstawow jednostk organizacyjn przedszkola jest oddzia obejmuj帷y dzieci w zbli穎nym wieku z uwzgl璠nieniem ich potrzeb, zainteresowa, uzdolnie.

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

 

11

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opieku鎍za prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstaw programow wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zaj耩 w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawow form pracy s zaj璚ia opieku鎍ze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespo這wym i indywidualnym.

3. Przedszkole mo瞠 organizowa na wniosek rodzic闚 dzieci zaj璚ia dodatkowe.
W przedszkolu mog by organizowane nast瘼uj帷e zaj璚ia dodatkowe:

1) religia,

2) logopedia,

3) taneczno-rytmiczne,

4) teatralne.

 

12

1. Organizacj sta造ch, obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych okre郵a ramowy rozk豉d dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwa rodzic闚.

2. Ramowy rozk豉d dnia obejmuje dzienny czas pracy poszczeg鏊nych oddzia堯w, dostosowany do wniosk闚 rodzic闚.

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwaj od 8.00 do 13.00.

4. Na podstawie ramowego rozk豉du dnia nauczyciele, kt鏎ym powierzono opiek nad danym oddzia貫m, ustalaj dla tego oddzia逝 szczeg馧owy rozk豉d dnia, z uwzgl璠nieniem potrzeb i zainteresowa dzieci.

5. Rozk豉d dnia w miar potrzeby mo瞠 by zmieniony w ci庵u dnia.

 

13

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opieku鎍za prowadzona jest w oparciu o podstaw programow oraz dopuszczone do u篡tku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mog wykorzystywa w swojej pracy wychowawczo-opieku鎍zo-dydaktycznej programy w豉sne. Wszystkie programy w豉sne wynikaj z potrzeb przedszkola i maj pozytywny wp造w na wizerunek absolwenta przedszkola. S dopuszczone przez Dyrektora.

3. Na realizacj podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza si 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.

4. Przedszkole na 篡czenie rodzic闚 mo瞠 organizowa nauk religii. Zasady organizacji nauki religii reguluj odr瑿ne przepisy.

5. Godzina pracy nauczyciela z dzie熤i w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Zaj璚ia dodatkowe mog odbywa si na sali zaj耩 poszczeg鏊nych grup lub poza terenem przedszkola

7. Przedszkole organizuje w zale積o軼i od potrzeb:

1) zaj璚ia wczesnego wspomagania rozwoju,

2) zaj璚ia rewalidacji indywidualnej,

3) zaj璚ia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zaj璚ia rozwijaj帷e uzdolnienia.

8. Organizacja oraz prowadzenie ww. zaj耩 odbywa si b璠zie na zasadach okre郵onych w odr瑿nych przepisach.

 

14

1. Przedszkole funkcjonuje przez ca造 rok szkolny z wyj徠kiem przerw ustalonych przez organ prowadz帷y na wniosek dyrektora przedszkola.

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00 w tym 5 bezp豉tnych godzin dziennie, podczas kt鏎ych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 wrze郾ia do 31 sierpnia ka盥ego roku,

3) przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia ka盥ego roku i jest wykorzystana na:

a) wykonanie remontu i czynno軼i porz康kowych,

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

2. Zasady odp豉tno軼i za pobyt dzieci w przedszkolu okre郵a uchwa豉 podj皻a przez Rad Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:

1) dzienna stawka 篡wieniowa uwzgl璠nia normy 篡wieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,

2) z tytu逝 nieobecno軼i dziecka nast瘼uje zwrot koszt闚 w wysoko軼i dziennej stawki 篡wieniowej oraz dziennej stawki opieku鎍zej,

3) dziecko ucz瘰zczaj帷e do przedszkola mo瞠 korzysta z posi趾闚:

a) 郾iadanie,

b) dwudaniowy obiad.

3. Rodzice dzieci ucz瘰zczaj帷ych do przedszkola i korzystaj帷ych z posi趾闚 zobowi您ani s do uiszczania op豉t za us逝gi 鈍iadczone przez przedszkole do 15-go ka盥ego miesi帷a.

4. Przedszkole prowadzi bezp豉tne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci maj帷ych prawo do wychowania przedszkolnego.

5. Upowa積ionym do stosowania zwolnie lub ulg w odp豉tno軼i za us逝gi 鈍iadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskuj帷ym rodzice dziecka przedszkolnego.

 

15

1. Do realizacji zada i cel闚 statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 3 sale zaj耩 wraz z niezb璠nym wyposa瞠niem,

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3) zaplecze sanitarne,

4) place zabaw,

5) boisko sportowe Orlik,

6) sale gimnastyczne ZSP w Czepielowicach.

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposa瞠nie w/w pomieszcze jest w Dyrektor, kt鏎y sk豉da t odpowiedzialno嗆 na poszczeg鏊nych nauczycieli, pracownik闚 administracyjno-obs逝gowych, opiekun闚 tych pomieszcze.

3. Szczeg馧owy zakres odpowiedzialno軼i za mienie przedszkola okre郵a Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mog narusza obowi您uj帷ych w tym zakresie przepis闚 prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIA V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

16

1. Przedszkole Publiczne w Ko軼ierzycach z oddzia貫m w Pisarzowicach zatrudnia nauczycieli oraz pracownik闚 samorz康owych nieb璠帷ych nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracownik闚 niepedagogicznych szko造 okre郵aj przepisy ustawy o pracownikach samorz康owych oraz ustawa Kodeks Pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a tak瞠 zasady ich wynagradzania okre郵a minister w豉軼iwy do spraw o鈍iaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracownik闚 niepedagogicznych szko造 okre郵aj przepisy dotycz帷e pracownik闚 samorz康owych.

4. Do zada wszystkich pracownik闚 przedszkola nale篡:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w plac闚ce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zak豉dzie porz康ku,

4) przestrzeganie przepis闚 oraz zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy, a tak瞠 przepis闚 po瘸rowych,

5) dbanie o dobro zak豉du pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zak豉dzie pracy zasad wsp馧篡cia spo貫cznego.

 

17

1. Nauczyciel w swoich dzia豉niach wychowawczych, dydaktycznych, opieku鎍zych ma za zadanie kierowanie si dobrem dzieci, dba這軼i o ich bezpiecze雟two i trosk o ich zdrowie, poszanowanie godno軼i osobistej dziecka.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi prac wychowawczo-dydaktyczn w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jako嗆.

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie b康 we wsp馧pracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do u篡tku. Mo瞠 r闚nie zaproponowa program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnoz przedszkoln swoich wychowank闚. Realizuje zaj璚ia opieku鎍zo-wychowawcze, uwzgl璠niaj帷 potrzeby i zainteresowania dzieci.

4. Nauczyciel wsp馧pracuje z instytucjami 鈍iadcz帷ymi pomoc psychologiczno-pedagogiczn i innymi specjalistycznymi.

5. Nauczyciel jest zobowi您any wsp馧pracowa z rodzicami dzieci.

6. Nauczyciela zatrudnionego w pe軟ym wymiarze zaj耩 obowi您uje 5-dniowy tydzie pracy.

7. Nauczyciel wykonuj帷y zaj璚ia wychowawczo-dydaktyczne lub opieku鎍ze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzie wolny od pracy. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odr瑿ne wynagrodzenie.

8. Nauczyciele udzielaj i organizuj pomoc psychologiczno-pedagogiczn.

9. Nauczyciele przedszkola tworz zesp馧, kt鏎ego cele i zadania obejmuj:

1) wsp馧prac s逝膨c uzgodnieniu sposob闚 realizacji program闚 wychowania przedszkolnego i korelowania ich tre軼i,

2) wsp鏊ne opracowanie szczeg馧owych kryteri闚 obserwacji dziecka oraz sposob闚 ewaluacji pracy opieku鎍zo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewn徠rzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla pocz徠kuj帷ych nauczycieli,

4) wsp馧dzia豉nie w organizowaniu sal zaj耩, k帷ik闚 zainteresowa, a tak瞠 w uzupe軟ianiu ich wyposa瞠nia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich program闚 wychowania przedszkolnego.

10. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolno軼i i zainteresowa,

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych maj帷ych na celu poznanie mo磧iwo軼i i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) prowadzenie analizy gotowo軼i dziecka do podj璚ia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z pocz徠kiem roku poprzedzaj帷ego rozpocz璚ie przez dziecko nauki w klasie I szko造 podstawowej,

4) wsp馧praca ze specjalistami 鈍iadcz帷ymi kwalifikowan pomoc psychologiczno-pedagogiczn, zdrowotn i inn,

5) planowanie w豉snego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w ro積ych formach doskonalenia zawodowego,

6) dba這嗆 o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetyk pomieszcze,

7) eliminowanie przyczyn niepowodze dzieci,

8) wsp馧dzia豉nie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzgl璠nieniem prawa rodzic闚 do znajomo軼i zada wynikaj帷ych w szczeg鏊no軼i z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotycz帷ych dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizacj zebra grupowych, zaj耩 otwartych, zaj耩 adaptacyjnych dla dzieci nowo przyj皻ych, kontakt闚 indywidualnych, wsp鏊nego 鈍i皻owania, k帷ika dla rodzic闚 oraz innych uroczysto軼i, w kt鏎ych mog bra udzia zainteresowani rodzice,

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, dzia豉lno軼i wychowawczej i opieku鎍zej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami,

10) realizacja zalece dyrektora i uprawnionych os鏏 kontroluj帷ych,

11) czynny udzia w pracach Rady Pedagogicznej,

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

13) poddawanie si ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami prawa,

14) wsp馧dzia豉nie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddzia造wania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotycz帷ych dzieci,

15) wsp馧praca z nauczycielkami zaj耩 dodatkowych,

16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

17) otaczanie indywidualn opiek ka盥ego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w dzia豉niach wychowawczych wobec dziecka,

c) w陰czenia ich w dzia豉lno嗆 przedszkola,

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opieku鎍zej zgodnie z obowi您uj帷ymi programami nauczania, odpowiedzialno嗆 za jako嗆 i wyniki tej pracy,

19) szanowanie godno軼i dziecka i respektowanie jego praw,

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych plac闚ek i instytucji naukowo-o鈍iatowych,

21) udzia w pracach zespo堯w ds. ewaluacji wewn皻rznej,

22) realizacja innych zada zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikaj帷ych z bie膨cej dzia豉lno軼i plac闚ki.

 

18

1. Do zada pedagoga i psychologa w przedszkolu nale篡 w szczeg鏊no軼i:

1) prowadzenie dzia豉 i bada diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych dzieci w celu okre郵enia przyczyn niepowodze edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,

2) badanie i diagnozowanie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudno軼iami w uczeniu si,

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwi您ywania problem闚 wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,

5) podejmowanie dzia豉 z zakresu profilaktyki uzale積ie i innych problem闚 dzieci oraz dzia豉 zapobiegaj帷ych niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we wsp馧pracy z ich rodzicami,

6) prowadzenie zaj耩 korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zaj耩 o charakterze terapeutycznym

7) minimalizowanie skutk闚 zaburze rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie r騜nych form pomocy w 鈔odowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

8) inicjowanie i prowadzenie dzia豉 mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych mo磧iwo軼i, predyspozycji i uzdolnie dzieci,

10) wspieranie nauczycieli i innych specjalist闚 w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Do zada logopedy w przedszkolu nale篡 w szczeg鏊no軼i:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie bada przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zaj耩 logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodzic闚 w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburze,

3) podejmowanie dzia豉 profilaktycznych zapobiegaj帷ych powstawaniu zaburze komunikacji j瞛ykowej we wsp馧pracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalist闚 w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

19

1. Dyrektor powierza poszczeg鏊ne oddzia造 opiece jednego lub dw鏂h nauczycieli, zale積ie od czasu pracy oddzia逝 lub realizowanych zada oraz z uwzgl璠nieniem propozycji rodzic闚.

2. Dla zapewnienia ci庵這軼i i skuteczno軼i pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciele opiekuj si danym oddzia貫m przez ca造 okres ucz瘰zczania dzieci do przedszkola.

3. Dyrektor mo瞠 dokona zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

1) sam nauczyciel wniesie stosown pro軸 do Dyrektora,

2) Rada Rodzic闚 danego oddzia逝 zwr鏂i si do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmian wychowawcy, wniosek musi by uzasadniony i potwierdzo要y czytelnymi podpisami przez zwyk陰 wi瘯szo嗆 rodzic闚 (tj. po這wa rodzic闚 dzieci oddzia逝 + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewn皻rznego post瘼owania wyja郾iaj帷ego podejmuje decyzj w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 

20

1. Nauczyciele i rodzice wsp馧dzia豉j ze sob. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) zobowi您ani s do przekazywania rodzicom rzetelnej i bie膨cej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a tak瞠 rozwoju i zachowania ich dziecka,

2) udzielaj porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kszta販enia dziecka,

3) organizuj pomoc psychologiczno-pedagogiczn i inn specjalistyczn,

4) uwzgl璠niaj wsp鏊nie z rodzicami kierunki i zakres zada realizowanych w przedszkolu.

2. Nauczyciele planuj i prowadz prac wychowawczo-dydaktyczn w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadaj za jej jako嗆.

3. Nauczyciel przygotowuje na pi鄉ie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opieku鎍zej oddzia逝, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,

2) dokumentacj obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiej皻no軼i,

3) sprawozdania z realizacji zada opieku鎍zo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

4) scenariusze zaj耩 edukacyjnych dla potrzeb zaj耩 otwartych i kole瞠雟kich.

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacj pedagogiczn dzieci, maj帷 na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,

2) kart pracy indywidualnej,

3) kart obserwacji rozwoju dziecka, diagnoz dziecka realizuj帷ego roczny obowi您ek przygotowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel lub zesp馧 nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego mo瞠 obejmowa tre軼i nauczania wykraczaj帷e poza zakres tre軼i nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien by dostosowany do potrzeb i mo磧iwo軼i uczni闚, dla kt鏎ych jest przeznaczony. Dyrektor, po zasi璕ni璚iu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do u篡tku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zesp馧 nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

6. Nauczyciele wsp馧pracuj z instytucjami 鈍iadcz帷ymi pomoc materialn, psychologiczn i pedagogiczn m.in. z:

1) Publiczn Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Brzegu

2) Gminnym O鈔odkiem Pomocy Spo貫cznych w Lubszy.

7. Ustala si nast瘼uj帷e formy wsp馧dzia豉nia nauczycieli z rodzicami oraz ich cz瘰totliwo嗆:

1) w miesi帷u wrze郾iu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie kt鏎ego Dyrektor zapoznaje rodzic闚 ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami program闚 wychowania przedszkolnego (konkretnych oddzia堯w przedszkolnych),

2) w miesi帷u listopadzie rodzice zapoznawani s z wynikami obserwacji i diagnozy wst瘼nej dzieci na temat aktualnego poziomu rozwoju dziecka oraz uzyskuj propozycj dzia豉 wspomagaj帷ych,

3) w miesi帷u kwietniu rodzice dzieci realizuj帷ych roczny obowi您ek przygotowania przedszkolnego uzyskuj pisemn informacj o poziomie gotowo軼i szkolnej dziecka i decyduj o przekazaniu jej szkole, w kt鏎ej dziecko rozpocznie nauk.

 

21

1. W przedszkolu mog by zatrudnieni nast瘼uj帷y pracownicy samorz康owi, na stanowiskach urz璠niczych, pomocniczych i obs逝gi:

1) g堯wny ksi璕owy,

2) pomoc nauczyciela,

3) wo幡a oddzia這wa,

4) referent do spraw zaopatrzenia (intendent),

5) kucharz,

6) pomoc kuchenna,

7) robotnik,

8) konserwator,

9) sprz徠aczka.

2. Zadaniami pracownik闚 samorz康owych przedszkola jest zapewnienie sprawnego dzia豉nia przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpiecze雟twa dzieciom, a tak瞠 utrzymanie obiektu i jego otoczenia w 豉dzie i czysto軼i.

3. Szczeg馧owe zakresy obowi您k闚 tych pracownik闚 ustala Dyrektor przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIA VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

 

22

1. Rodzice maj prawo do:

1) udzia逝 w r騜nych formach spotka oddzia這wych, tj. w zaj璚iach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewn皻rznych i 鈔odowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczysto軼i),

2) konsultacji indywidualnych z wychowawc,

3) bezpo鈔edniego uczestnictwa w codziennym 篡ciu grupy,

4) wyra瘸nia i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.

2. Do podstawowych obowi您k闚 rodzic闚 dziecka nale篡:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwa Rady Pedagogicznej i Rady Rodzic闚,

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezb璠ne przedmioty, przybory i pomoce lub op豉cenie ustalonej kwoty na wyprawki,

4) terminowe uiszczanie odp豉tno軼i za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upowa積ienie do tego osoby zapewniaj帷ej dziecku pe軟e bezpiecze雟two zgodnie z obowi您uj帷ym regulaminem,

6) niezw這czne informowanie o nieobecno軼i dziecka w przedszkolu.

 

23

1. Wychowankami przedszkola s dzieci w wieku okre郵onym odr瑿nymi przepisami.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) w豉軼iwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniaj帷ej bezpiecze雟two, ochron przed przemoc,

2) w豉軼iwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umys這wej i w豉snego tempa rozwoju,

3) swobody wyra瘸nia my郵i i przekona w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych 篡cia przedszkolnego, religijnego oraz 鈍iatopogl康u, je郵i nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowa, zdolno軼i i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny post瘼闚 w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudno軼i rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotno軼i, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dzie熤i i doros造mi,

4) aktywnego kszta速owania kontakt闚 spo貫cznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku, je郵i jest zm璚zony,

7) jedzenia i picia, gdy jest g這dny i spragniony,

8) zdrowego jedzenia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowi您ek przestrzegania um闚 spo貫cznych obowi您uj帷ych w spo貫czno軼i przedszkolnej, a zw豉szcza dotycz帷ych:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zaj璚iach edukacyjnych i w 篡ciu przedszkola na miar w豉snych mo磧iwo軼i,

2) przestrzegania zasad kultury wsp馧篡cia w odniesieniu do r闚ie郾ik闚, nauczycieli i innych pracownik闚 przedszkola,

3) odpowiedzialno軼i za w豉sne 篡cie, zdrowie i higien,

4) dbania o w豉sne dobro, 豉d i porz康ek w przedszkolu.

5. W przypadku notorycznego lekcewa瞠nia praw wychowank闚 lub szczeg鏊nego wykroczenia przeciw nim pracownik闚 przedszkola, dziecko osobi軼ie lub poprzez rodzic闚 zg豉sza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

 

24

1. Rada Pedagogiczna mo瞠 podj望 uchwa喚 upowa積iaj帷 Dyrektora do skre郵enia dziecka z listy przedszkolak闚 w n/w przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia d逝gotrwa貫j, ci庵貫j nieobecno軼i dziecka w przedszkolu obejmuj帷ej co najmniej 30 dni,

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagra瘸j帷ych zdrowiu i bezpiecze雟twu w豉snemu i innych dzieci oraz braku wsp馧pracy z rodzicami, mimo zastosowania przyj皻ego w przedszkolu trybu post瘼owania.

2. Przyj皻y w przedszkolu tryb post瘼owania z dzieckiem cz瘰to stwarzaj帷ym sytuacje zagra瘸j帷e zdrowiu i bezpiecze雟twu w豉snemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalist z dzieckiem w formie zaj耩 indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

3. Skre郵enia dziecka z listy przyj皻ych wychowank闚 w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosuj帷 poni窺z procedur:

1) wys豉nie do rodzic闚 lub dor璚zenie pisma informuj帷ego o naruszeniu zapis闚 statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,

3) zasi璕ni璚ie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewn皻rznych (np. GOPS w Lubszy PPP w Brzegu).

4) przedstawienie cz這nkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapis闚 statutu i powtarzaj帷ych si uchybie ze strony rodzic闚 dziecka,

5) podj璚ie uchwa造 przez Rad Pedagogiczn w sprawie skre郵enia z listy wychowank闚,

6) rozwi您anie umowy cywilno-prawnej o 鈍iadczeniu us逝g.

4. Skre郵enie dziecka z listy przyj皻ych wychowank闚 nast瘼uje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Rodzice maj prawo odwo豉nia si od decyzji o skre郵eniu ich dziecka w ci庵u 14 dni od jej otrzymania do W鎩ta Gminy Lubsza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIA VII

PRZYJMOWANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

25

 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutacj w oparciu o zasad pe軟ej dost瘼no軼i.

2. Dzieci przyjmuje  si  do przedszkola, po przeprowadzeniu post瘼owania  rekrutacyjnego

3. Post瘼owanie  rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza  raz w roku (w terminie od
1 marca do 15 maja) na  kolejny rok szkolny  na  wolne  miejsca,

4. Sk豉d osobowy Komisji Rekrutacyjnej powo豉ny jest zarz康zeniem Dyrektora.

5. Wzory dokument闚  zwi您anych  z  rekrutacj przygotowuje i podaje  do  publicznej   wiadomo軼i Dyrektor przedszkola,

5. Rodzic sk豉da wniosek  (wraz  dokumentami  potwierdzaj帷ymi  spe軟ienie kryteri闚) 
o przyj璚ie  dziecka  do przedszkola. W przypadku nieprzed這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych spe軟ienie kryteri闚 oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczno軼i zawartych w o鈍iadczeniach, Komisja Rekrutacyjna, rozpatruj帷  wniosek, nie  uwzgl璠nia danego kryterium,

7. Do przedszkola w pierwszej kolejno軼i przyjmuje si kandydat闚 zamieszkuj帷ych obw鏚 nale膨cy do ZSP w Czepielowicach, bior帷 pod uwag nast瘼uj帷e kryteria:

    1) wielodzietno嗆  rodziny kandydata,            

    2) niepe軟osprawno嗆 kandydata,

    3) niepe軟osprawno嗆 jednego z rodzic闚 kandydata,

    4) niepe軟osprawno嗆 obojga rodzic闚 kandydata,

    5) niepe軟osprawno嗆 rodze雟twa kandydata,

    6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

    7) obj璚ie kandydata piecz zast瘼cz.

10. Podanie  do  publicznej  wiadomo軼i  listy dzieci przyj皻ych do przedszkola nast瘼uje na tablicy og這sze.

11. Szczeg馧owe przepisy dotycz帷e przyjmowania dzieci do przedszkola okre郵a Regulamin Rekrutacji.

12. W przypadku dzieci posiadaj帷ych orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym mo瞠 by obj皻e dziecko w wieku powy瞠j 6 lat, nie d逝瞠j jednak, ni do ko鎍a roku szkolnego, w kt鏎ym dziecko ko鎍zy 10 lat.

13. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach Dyrektor mo瞠 przyj望 do przedszkola dziecko, kt鏎e uko鎍zy這 2,5 roku.

14. O przyj璚iu dziecka  do przedszkola, w  trakcie  roku  szkolnego, decyduje  dyrektor,

 

 

 

ROZDZIA VIII

POSTANOWIENIA KO哸OWE

 

26

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

2. Przedszkole prowadzi w豉sn planowan gospodark finansow i materia這w, za kt鏎 odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w przedszkolu g堯wny ksi璕owy.

 

27

1. Statut przedszkola lub jego nowelizacj uchwala si na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytuj帷 zebranym pe軟y jego tekst. Cz這nkowie Rady Pedagogicznej maj prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna g這suje nad nowelizacj statutu lub uchwala nowy statut.

2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

3. Z tre軼i Statutu przedszkola mo積a zapozna si w sekretariacie przedszkola lub
w poszczeg鏊nych oddzia豉ch.

4. Z dniem wej軼ia w 篡cie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Publicznego w Ko軼ierzycach z oddzia貫m w Pisarzowicach z dnia 1 IX 2007 roku.

5. Statut Przedszkola Publicznego w Ko軼ierzycach z oddzia貫m w Pisarzowicach w powy窺zym brzmieniu wchodzi w 篡cie z dniem  28 XI 2017 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                          Data i podpis Dyrektora

 

Flash Zegar
Kalendarz
Wrzesie 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy