Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Program profilaktyczny

 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki

Publicznej Szko造 Podstawowej

w Czepielowicach

realizowany od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

Szkolny Program Profilaktyki kieruje si celami i zadaniami zawartymi w statucie Publicznej Szko造 Podstawowej w Czepielowicach

 

Wyj軼iowe za這瞠nia mieszcz si w:

                     Szkolnym programie wychowania

                     Szkolnym programie nauczania

                     Szkolnym systemie oceniania

 

Szko豉 dzia豉 w oparciu o zadania zawarte w:

                     Rozp. MEN z dn. 15.01.2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko豉ch, plac闚kach. (Dz.U.Nr 13 zdn. 23.02.2001 r. poz. 110)

                     Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trze德o軼i i przeciwdzia豉niu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z p騧n. zm.) nowelizacja z dnia 12.10.1996 r. (Dz. U. Nr 127 poz 593)

                     Rozp. MENiS z dn. 31.01.2013 r. w sprawie szczeg馧owych form dzia豉lno軼i wychowawczej i zapobiegawczej w鈔鏚 dzieci i m這dzie篡 zagro穎nych uzale積ieniem.

 

W programie Profilaktyki koncentrujemy si na wzmacnianiu czynnik闚 chroni帷ych tj. :

                     rozwijaniu zainteresowa uczni闚,

                     przeciwdzia豉niu niepowodzeniom szkolnym,

                     wspomaganiu rozwoju moralnego uczni闚 (poszanowanie norm, warto軼i, autorytet闚),

                     stworzeniu uczniom mo磧iwo軼i przynale瞠nia pozytywnych grup r闚ie郾iczych (SKS, k馧ek artystycznych itp.),

                     wspomaganie rodzic闚 w ich roli.

 

            Dzia豉lno嗆 profilaktyczna Publicznej Szko造 Podstawowej w Czepielowicach  pozostaje w 軼is造m zwi您ku z dzia豉lno軼i profilaktyczn w 鈔odowisku lokalnym. Aby wzmocni oddzia造wania profilaktyczno - wychowawcze szko豉 wsp馧pracuje z nast瘼uj帷ymi instytucjami:

                     Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn w Brzegu

                     Gminnym O鈔odkiem Pomocy Spo貫cznej w Lubszy

                     PCPR w Brzegu

 

 

DIAGNOZA 吐ODOWISKA SZKOLNEGO

 

            Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki zosta poprzedzone diagnoza potrzeb naszych uczni闚, ich problem闚, zasob闚 (mo磧iwo軼i) oraz uwarunkowa otoczenia.

 

Diagnoz opracowano w oparciu o analiz:

                     Wyniki bada ankietowych prowadzonych w roku szkolnym 2015/2016 w鈔鏚 uczni闚 na temat zjawiska agresji na terenie szko造,

                     wynik闚 bada ankietowych przeprowadzanych w鈔鏚 uczni闚 szko造 dotycz帷ych umiej皻no軼i uczenia si przez uczni闚, zainteresowa zaj璚iami pozalekcyjnymi,

                     bada ankietowych w鈔鏚 nauczycieli szko造 dot. obserwowanych problem闚 wychowawczych,

                     bada sonda穎wych dot. od篡wiania si w鈔鏚 uczni闚 szko造,

                     przeprowadzonych bada przesiewowych ryzyka dysleksji, mowy,

                     dokumentacji szkolnej, w tym dziennik闚 lekcyjnych, dokumentacji pedagoga szkolnego, klasowych zeszyt闚 uwag,

                     informacji nauczycieli o bie膨cych problemach wychowawczych,

                     rozm闚 z rodzicami,

                     informacji o instytucjach wsp馧pracuj帷ych ze szko陰,

                     opinii uczni闚 wyra瘸nych m. in. przez cz這nk闚 Samorz康u Uczniowskiego

 

Na diagnoz 鈔odowiska szkolnego z這篡造 si r闚nie:

                     obserwacja zachowania uczni闚,

                     analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych,

                     analiza frekwencji rodzic闚 na zebraniach organizowanych przez szko喚,

                     wywiady z nauczycielami, rodzicami i uczniami.

 

Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie nast瘼uj帷ych problem闚 wymagaj帷ych dzia豉 profilaktycznych:

                     nieumiej皻no嗆 rozwi您ywania konflikt闚 i odpowiedniego zachowania si w trudnych sytuacjach – agresja s這wna,

                     brak motywacji do nauki oraz rozwoju osobistego,

                     problemy z zachowaniem dyscypliny i kultury osobistej uczni闚,

                     niew豉軼iwe sp璠zania wolnego czasu nastawione w wi瘯szo軼i na gry komputerowe i telewizj,

                     du瘸 liczba dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi (wady wymowy, ryzyko dysleksji itp.) oraz spo貫cznymi,

                     du瘸 liczba dzieci z problemami w koncentracji uwagi,

                     wyst瘼uj帷e przypadki wszawicy oraz zaniedba higieny osobistej,

                     utrzymuj帷e si zjawisko niezdrowego trybu od篡wiania si uczni闚.

 

Adresaci programu:

                     uczniowie

                     nauczyciele

                     rodzice

 

W trakcie realizowanego programu:

Nauczyciele:

 

                     stanowi osobisty przyk豉d (autorytet) dla uczni闚,

                     potrafi rozpozna niepokoj帷e sygna造,

                     podejmuj wsp馧prac z rodzicami, pedagogiem, 鈔odowiskiem.

 

Rodzice:

 

                     mog liczy na wsparcie i pomoc nauczycieli, pedagoga w procesie wychowania dzieci,

                     s informowani o mo磧iwo軼i specjalistycznej pomocy,

                     maj mo磧iwo嗆 doskonalenia umiej皻no軼i wychowawczych podczas organizowanych spotka z psychologami i pedagogami.

 

          Uczniowie:

 

                     mog liczy na wsparcie ze strony nauczycieli, pedagoga,

                     s poinformowani o mo磧iwo軼i korzystania z przygotowanych dla nich dodatkowych zaj耩,spotka itp.

 

Ewaluacja programu:

 

Ewaluacja przebiega etapami:

                     Po ka盥ym roku funkcjonowania programu,

                     po zako鎍zeniu programu.

B璠zie dokonywana poprzez:

                     obserwacj,

                     ocen rodzic闚,

                     ocen Dyrektora ZSP w Czepielowicach ,

                     ankiety og鏊noszkolne i klasowe,

                     analiz prac dzieci,

                     analiz dokumentacji pedagoga.

            Program zosta stworzony z my郵 o ca貫j spo貫czno軼i uczniowskiej. Profilaktyk b璠 uskutecznia wszyscy nauczyciele w ramach swoich przedmiot闚 oraz wychowawcy, pedagog i nauczyciel 鈍ietlicy.

 

CELE PROGRAMU:

 

                     Rozwijanie psychospo貫cznych umiej皻no軼i uczni闚 potrzebnych w kontaktach z innymi lud幟i i radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez u篡wania jakichkolwiek form agresji,

                     promowania zdrowego trybu 篡cia i w豉軼iwego od篡wiania si,

                     wzrost kompetencji nauczycieli i rodzic闚 w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, oraz sposob闚 zach璚ania uczni闚 do nauki,

                     wczesna pomoc uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i spo貫cznymi,

                     wdra瘸nie uczni闚 do pracy nad sob jako sposobu osi庵ni璚ia sukcesu,

                     troska o w豉軼iw adaptacj uczni闚 (kl I) w nowym dla nich 鈔odowisku,

                     pomoc uczniom znajduj帷ych si w trudnej sytuacji rodzinnej (rodziny z problemami alkoholowymi, rodziny rozbite, niewydolne wychowawczo, znajduj帷ej si w trudnej sytuacji materialnej),

                     pomoc w przezwyci篹aniu trudno軼i w nauce,

                     wdra瘸nie do bezpiecznych zachowa w 篡ciu codziennym.

 

Cele s realizowane przez:

 

                     programy informacyjno – edukacyjne,

                     programy profilaktyczne,

                     zaj璚ia alternatywne,

                     wsp馧prac mi璠zy r騜nymi instytucjami,

                     Kurator S康owy,

                     Policj,

                     gminn komisj ds. Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych w gminie Lubsza,

                     gminnym Zespo貫m Interdyscyplinarnym w gminie Lubsza

                     Zespo堯w do spraw rodzinne pieczy zast瘼czej w PCPR w Brzegu.

 

Formy i metody realizacji:

                     zaj璚ia prowadzone w ramach poszczeg鏊nych przedmiot闚,

                     zaj璚ia korekcyjno – kompensacyjne, wyr闚nawcze, inne specjalistyczne w zale積o軼i od potrzeb,

                     pogadanki, prelekcje,

                     konsultacje z pedagogiem,

                     projekcje film闚 tematycznych,

                     spotkania z pracownikami s逝瘺y zdrowia, PPP, policjantami,

                     spotkania z rodzicami,

                     gry i zabawy interakcyjne,

                     warsztaty poznawczo – doskonal帷e,

                     zaj璚ia w k馧kach zainteresowa,

                     organizowanie wycieczek i wyjazd闚.

 

Przewidywane efekty dzia豉 profilaktycznych:

 

Uczniowie:

                     potrafi zachowa si kulturalnie w szkole, na ulicy, w kinie, na sto堯wce i miejscach publicznych,

                     zdobywaj umiej皻no軼i efektywnej komunikacji,

                     szybciej aklimatyzuj si w nowym 鈔odowisku,

                     lepiej si koncentruj,

                     posiadaj wiedz dotycz帷 dbania o zdrowie w tym prawid這wego sposobu od篡wiania si,

                     staraj si w豉軼iwie zorganizowa nauk i wykorzysta czas wolny dla pe軟ego rozwoju,

                     rozwijaj swoje zdolno軼i i talenty,

                     efektywniej i ch皻niej si ucz,

                     prawid這wo reaguj w sytuacji zagro瞠nia.

 

Nauczyciele i rodzice:

                     korzystaj ze wsparcia profesjonalist闚,

                     ch皻nie uczestnicz w spotkaniach traktuj帷ych o szeroko rozumianej profilaktyce,

                     posiadaj wiedz z zakresu wychowania i rozwoju dzieci,

                     stosuj zasady profilaktyki domowej,

                     aktywniej wsp馧pracuj z nauczycielami i szko陰,

                     posiadaj wiedz z zakresu profilaktyki oraz umiej皻no軼i post瘼owania w konkretnych przypadkach.

 

OBOWI╴KI OS笅 ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJ PROGRAMU PROFILAKTYKI w Publicznej Szkole Podstawowej  w Czepielowicach:

 

Obowi您ki dyrektora:

 

                     Zak豉da, 瞠 w jego szkole funkcja profilaktyki musi by sp鎩na z funkcj wychowania,

                     posiada podstawow wiedz w zakresie profilaktyki problemowej,

                     umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole,

                     premiuje doskonal帷ych si nauczycieli,

                     zach璚a uczni闚 do udzia逝 w dzia豉niach profilaktycznych,

                     w陰cza rodzic闚 do wsp馧pracy w tworzeniu i realizacji szkolnych program闚: wychowawczego i profilaktycznego.

 

Obowi您ki pedagoga szkolnego:

 

                     Diagnozowanie problem闚 wychowawczych szko造,

                     koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji planu profilaktyczno – wychowawczego,

                     wspieranie wychowawc闚 i pozosta造ch pracownik闚 w realizacji zada profilaktyczno – wychowawczych wynikaj帷ych z planu wychowawczego szko造,

                     praca indywidualna i grupowa z uczniami i rodzicami,

                     propagowanie tre軼i i program闚 profilaktycznych,

                     rozpoznaje potrzeby ekonomiczne uczni闚,

                     systematycznie doskonali si w zakresie wychowania i profilaktyki.

 

Obowi您ki nauczycieli (wychowawc闚):

 

                     Promuje zdrowy styl 篡cia i warto軼iowe formy sp璠zania czasu wolnego,

                     utrzymuje osobowe relacje z uczniami (poprzez konsultacje, indywidualne rozmowy,

                     konstruktywnie wsp馧pracuje z gronem pedagogicznym oraz pozosta造mi pracownikami szko造,

                     doskonalili si osobowo軼iowo,

                     dostrzega indywidualno嗆 dziecka, indywidualizuje oddzia造wania,

                     ma pozytywne relacje z rodzicami, potrafi pozyska rodzic闚 do wsp馧pracy.

                     doskonali si zawodowo.

 

Obowi您ki rodzic闚:

 

                     Maj dobry kontakt ze szko陰 i szeroko rozumianym 鈔odowiskiem dziecka,

                     aktywnie wsp馧pracuj ze szko陰, dziel帷 odpowiedzialno嗆 za podejmowane wsp鏊ne dzia豉nia profilaktyczne i wychowawcze oraz opieku鎍ze,

                     zdobywaj wiedz na temat potrzeb dzieci, zagro瞠 wieku dojrzewania i sposob闚 przeciwdzia豉nia im,

                     stanowi wz鏎 osobowy – model dla dziecka,

                     dbaj o dobry kontakt z dzieckiem.

 

 

Lp. Cel operacyjny Zadania do realizacji Formy realizacji Osoba odpowiedz. Termin
1  Ucze zna w豉sne prawa i obowi您ki 1. Poszerzenie wiedzy uczni闚 na temat praw i obowi您k闚 Zaznajomienie uczni闚 z Prawami i Obowi您kami ucznia, elementami Statutu. Wych. klas I-VI IX
    Zaznajomienie z Regulaminem Szko造. Praca z tekstem przewodnim, konstytucja RP, Praw Cz這wieka, Praw Dziecka itp.    
 Ucze klasy I adaptuje si do nowych warunk闚 i wymog闚 szko造 1. Poznanie przez uczni闚 budynku szkolnego, os鏏 pracuj帷ych w szkole oraz wymaga Zaznajomienie uczni闚 z wa積iejszymi miejscami na terenie szko造 oraz regulaminem szko造 Nauczyciel klasy I W ci庵u roku
 Rodzic otrzymuje informacje na temat dojrza這軼i szkolnej  1. Informacja dla rodzic闚 jak pom鏂 dziecku w adaptacji w nowym 鈔odowisku Spotkania dla rodzic闚 dotycz帷e tematyki dojrza這軼i szkolnej  Pracownik PPP w Brzegu XI
Ucze otrzymuje odpowiednia pomoc psychologiczno – pedagogiczn   Wczesna diagnoza dziecka i udzielenie mu odpowiedniej pomocy 1. Testy diagnostyczne wychowawc闚    
    2. Przesiewowe badania s逝chu i mowy, koncentracji uwagi    
  3. Zaj璚ia korekcyjno – kompensacyjne i wyr闚nawcze dla uczni闚, inne zaj璚ia specjalistyczne zgodne z potrzebami ucznia    
       
  4. Indywidualizacja procesu nauczania    
  5. Zaj璚ia logopedyczne , rewalidacyjne    
  6. Wsp馧praca z PPP w Brzegu    
2 Troska o realizacj obowi您ku szkolnego 1. Bie膨ca analiza frekwencji Interwencje i wsp馧praca z rodzicami Wychowawcy, pedagog Ca造 rok
3 Ucze potrafi wsp馧dzia豉 w zespole 1.Wyb鏎 Samorz康u klasowego Wybory – g這sowanie. Wycieczki, imprezy. Dy簑ry uczni闚, gazetki, dekoracje 鈍i徠eczne. Wychowawcy klas IX
2.    Organizowanie imprez szkolnych, zaj耩 sportowych Tworzenie systemu pomocy kole瞠雟kiej Wychowawcy klas, n-le, SU, n-l 鈍ietlicy Ca造 rok
3.    Przygotowywanie przez uczni闚 materia堯w pomocniczych do lekcji      
4.    Dbanie o estetyk sali lekcyjnej      
5.    Popularyzowanie i wspieranie pomocy kole瞠雟kiej      
4 Ucze potrafi realizowa w豉sne pomys造, potrafi by samodzielny i odpowiedzialny 1.    Przygotowywanie uroczysto軼i klasowych, szkolnych Apele szkolne i inne uroczysto軼i, np.: festyny n-le Ca造 rok
1.    Pe軟ienie funkcji w samorz康zie klasowym, szkolnym Pe軟ienie wyznaczonych funkcji Wychowawcy, opiekun SU, opiekun MSU  
5 1. Ucze zna zasady kulturalnego zachowania 1.    Zwracanie uwagi na kultur bycia, s這wa Lekcje wychowawcze, lekcje przedmiotowe Wszyscy pracownicy szko造 Ca造 rok
  2.    Wulgaryzmom – NIE Eliminowanie agresji s這wnej      
2. Piel璕nujemy kultur s這wa 1. Propagujemy j瞛yk literacki i zach璚amy do czytania warto軼iowych ksi捫ek Prace pisemne, lekcje j. Polskiego, zaj璚ia  鈍ietlicowe, lekcje biblioteczne     
6 Ucze potrafi efektywnie komunikowa si z innymi, podejmowa decyzje, rozpoznawa emocje i radzi sobie ze stresem 1.    Poznajemy siebie, swoje zainteresowania, mocne i s豉be strony Spotkanie z pedagogiem, zaj璚ia warsztatowe z wychowawcami  Pedagog szkolny, wychowawcy IX-X i wg potrzeb
2.  Jak czuj si w nowej klasie     IX-III
3.    Doskonalenie umiej皻no軼i nazywania i okre郵ania swoich uczu Burza m霩g闚, dyskusja Pedagog szkolny, wychowawcy  
4.    Doskonalenie umiej皻no軼i rozwi您ywania konflikt闚, prowadzenia rozm闚 (negocjacji) Lekcje wychowawcze, zaj璚ia z pedagogiem   Ca造 rok
5.    Stosowanie technik relaksacyjnych, u豉twiaj帷ych radzenie sobie z napi璚iem, stresem RSA Biofeedback    Wg potrzeb
7 1.Ucze pog喚bia i wzmacnia systemy warto軼i, wsparcia (przyja潯, kole瞠雟two, zaufanie, uczciwo嗆) 1.    Przedstawienie pozytywnych i negatywnych zachowa  Zaj璚ia edukacyjne, lekcje wychowawcze, spotkania z pedagogiem  Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny Ca造 rok
 
2.    Cz這wiek i jego warto軼i
 
 
8 1.Ucze dba o bezpiecze雟two na terenie szko造 i poza ni 1. Zapoznanie uczni闚 klas I z zasadami w豉軼iwego zachowania si na terenie szko造 i poza ni. Ucze zna plan ewakuacyjny Nauczyciele oraz inni pracownicy szko造 Ca造 rok
  2. Wdra瘸nie uczni闚 klas starszych do przestrzegania ustalonych norm i zasad     X
  3. Przeprowadzenie pr鏏nej ewakuacji, zapoznanie uczni闚 z planem ewakuacyjnym.      
2. Udzielenie pierwszej pomocy w nag造ch przypadkach 1. Realizacja innowacji pedagogicznej „ Tw鎩 ruch – pierwsza pomoc „ Zaj璚ia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy  Nauczyciel przyrody  
3. Ucze zna i umie stosowa podstawowe przepusy ruchu drogowego  Nauka bezpiecznych zachowa na drogach       
3 Ucze zna numery alarmowe . 1. Zapoznanie z numerami alarmowymi Konkurs na najlepsz ulotk informacyjn Zaj璚ia warsztatowe  
9 Ucze pog喚bia wiedz na temat uzale積ie (mechanizm闚, skutk闚) 1.    Poszerzenie wiedzy o 鈔odkach psychotropowych  Program profilaktyki, zaj璚ia warsztatowe Pedagog, wychowawca klasy, zaproszeni specjali軼i  
10 Ucze 鈍iadomie i umiej皻nie korzysta ze wsp馧czesnych 鈔odk闚 audiowizualnych. 1.    Przekazywanie wiadomo軼i na temat w豉軼iwego korzystania z komputera i Interetu. Lekcje informatyki, godziny wychowawcze, zaj璚ia biblioteczne, zaj璚ia 鈍ietlicowe, zaj璚ia warsztatowe, ekcje informatyki, realizacja projektu „CYBERNAUCI” Wychowawcy, nauczyciel informatyki, bibliotekarz Ca造 rok
2.    Kszta速owanie umiej皻no軼i oddzielania postaci fikcyjnych od rzeczywistych.   Wychowawcy 鈍ietlicy
3.    Uczenie dystansu do 鈍iata reklam i fikcji.    
4.    Wskazywanie zagro瞠 wynikaj帷ych z d逝gotrwa貫go ogl康ania telewizji oraz pracy z komputerem.    
5.    Kszta速owanie bezpiecznych zachowa w sieci   Nauczyciel Informatyki, nauczyciele, wychowawcy
11 Ucze potrafi chroni siebie w sytuacji nacisku grupowego 1.    Uczenie umiej皻no軼i spo貫cznych, psychologicznych dotycz帷ych odpierania presji r闚ie郾iczej otoczenia Lekcje wychowawcze, zaj璚ia warsztatowe Wychowawcy klas, pedagog, nauczyciel 鈍ietlicy Ca造 rok
2.    Kszta速owanie umiej皻no軼i odmawiania Zaj璚ia warsztatowe  
3.    Troska o w豉軼iwe relacje z r闚ie郾ikami i doros造mi Lekcje wychowawcze Nauczyciele, wychowawcy
4.    Szanuj innych mimo ich odmienno軼i, integracja z osobami niepe軟osprawnymi Lekcje wychowawcze, przedmiotowe    
12 Ucze w trudnej sytuacji materialnej otrzymuje pomoc finansow 1. Udost瘼nienie mo磧iwo軼i korzystania z obiad闚 refundowanych przez MOPS. Wsp馧praca z MOPS-em i sponsorami  Pedagog Ca造 rok
2.Pozyskiwanie sponsor闚 w celu dofinansowania wyjazd闚 dzieci na zielone szko造 oraz wycieczki . Pedagog, wychowawcy
13 Doskonalenie umiej皻no軼i wychowawczych rodzic闚 1.    Psychoedukacja rodzic闚   Pedagog Ca造 rok
       
2.    Indywidualne konsultacje dla rodzic闚  Zebrania, porady indywidualne prelekcje dla rodzic闚 z udzia貫m PPP   W ci庵u roku szkolnego
3.    Aktywno嗆 rodzica z dzieckiem Gra terenowa Nauczyciele – wychowawcy klas I - III  
14 1. Ucze prowadzi zdrowy i higieniczny styl 篡cia  1. Wzbogacanie wiedzy na tematy zwi您ane z higiena psychiczn (organizacji nauki, pracy, wypoczynku    Nauczyciele, pedagog szkolny, Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Ca造 rok szkolny
  2. Promowanie aktywnych form wypoczynku Kontrola nauczycieli czy dzieci maja drugie 郾iadanie i wod.  
  3. Jak si uczy Pogadanki, rozmowy, apele, konkursy o tematyce zdrowotnej Nauczyciele
  4. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat higieny Nauczyciele podczas lekcji wykonuj gimnastyk.  
  5. Realizacja og鏊nopolskich program闚, udzia w akcjach 1. Obchody „安iatowego dnia bez papierosa”  
    2. „ 好iadanie daje moc” klasy I – III  
    3. „Nie pal przy mnie prosz” Pracownik PPP
      wszyscy nauczyciele
    4. „ Trzymaj form”  
  6. Kontrola nawyk闚 篡wieniowych uczni闚 oraz spo篡wanych produkt闚 w szkole    
4. Profilaktyka uzale積ie 1. Czego si wystrzega kl V – VI    
  2. 安iatowy dzie AIDS   Nauczyciel przyrody
15 1. Ucze rozwija swoje zainteresowania i zdolno軼i  1. Przedstawienie przez uczni闚 swoich zdolno軼i i zainteresowa 1. Szkolny konkurs „Mam talent”, konkursy przedmiotowe, konkursy tematyczne,  zaj璚ia pozalekcyjne Wszyscy nauczyciele  
  2. Poznawanie nowych zawod闚 Spotkania z ciekawymi lud幟i    
Nauczyciel
16 Poszerza swoje kwalifikacje. 1.    Zdobywanie nowych umiej皻no軼i poprzez udzia w kursach, warsztatach, radach szkoleniowych. Rady pedagogiczne, warsztaty , kursy. Wszyscy nauczyciele Ca造 rok
2.    Wsp馧praca z pedagogiem, psychologiem oraz poradniami specjalistycznymi. Spotkania, rozmowy    
3.    Wsp馧praca z rodzicami. Zebrania, dni otwarte, indywidualne rozmowy, imprezy okoliczno軼iowe , 鈔odowiskowe Wychowawcy klas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Zegar
Kalendarz
Czerwiec 2018
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy