Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie

Bez tytu逝 1

 

 

 

 

WEWN﹗RZSZKOLNE

OCENIANIE I PROMOWANIE

 

Zespo逝 Szkolno – Przedszkolnego

w Czepielowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Wewn徠rzszkolne Ocenianie opiera si na:

1.      Ustawa o systemie o鈍iaty z 7 wrze郾ia 1991 r. ( DZ. U. z 1991r. Nr 95 poz.425) oraz Ustawa o systemie o鈍iaty z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie o鈍iaty oraz niekt鏎ych innych ustaw art. 44zb (Dz. U. z 2015r. poz. 357)

2.      Rozporz康zenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i egzamin闚 w szko豉ch publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843)

3.      Rozporz康zenie MEN z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta販enia og鏊nego w poszczeg鏊nych typach szk馧 ( Dz. U.z 2012r. poz. 977)

 1. Rozporz康zenie MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczeg馧owych warunk闚 i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (w trakcie og豉szania w DZ. U.)  

2

I. Ocenianiu podlegaj:

1.    Osi庵ni璚ia edukacyjne ucznia,

2.    Zachowanie ucznia.

            3. Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i post瘼闚 w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z podstawy programowej, okre郵onej w odr瑿nych przepisach, i realizowanych w szkole program闚 nauczania, uwzgl璠niaj帷ych t podstaw.

           4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli oraz uczni闚 danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wsp馧篡cia spo貫cznego i norm etycznych.

 

3

I. Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach oceniania wewn徠rzszkolnego.

II. Ocenianie wewn徠rzszkolne ma na celu:

a)    informowanie ucznia o poziomie osi庵ni耩 edukacyjnych i jego post瘼ach w nauce,

b)   informowanie ucznia o jego zachowaniu,

c)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobi dobrze i jak powinien si dalej uczy,

d)   motywowanie ucznia do dalszej post瘼闚 w nauce i zachowaniu,

e)    wdra瘸nie ucznia do systematyczno軼i, samokontroli, samooceny,

f)    udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,

g)    dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post瘼ach i trudno軼iach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczeg鏊nych uzdolnieniach ucznia,

h)   umo磧iwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

III. Ocenianie wewn徠rzszkolne obejmuje:

a)    formu這wanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych,

b)   ustalanie kryteri闚 ocen zachowania,

c)    ocenianie bie膨ce i ustalanie 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyj皻ych w szkole,

d)   przeprowadzanie egzamin闚 klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

e)    ustalanie warunk闚 i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o post瘼ach i trudno軼iach ucznia w nauce.

4

1. Nauczyciele na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuj uczni闚 oraz ich rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o:

1.    wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych, wynikaj帷ych z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2.    sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczni闚,

3.    warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.

          4. Wychowawca klasy na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuje uczni闚 i ich          rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5

1.    Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚).

2. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) nauczyciel uzasadnia ustalon ocen 鈔鏚roczn i ko鎍oworoczn.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz帷a oceniania ucznia jest udost瘼niana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4. Dokumentacj powy窺z nauczyciel ma obowi您ek przechowywa do ko鎍a roku szkolnego.

 

6

 

ZADANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWC紟 W ZAKRESIE OCENIANIA

I.                   Nauczyciele przekazuj uczniom informacj zwrotn polegaj帷 na:

1)   Wskazaniu mocnych i s豉bych stron ucznia.

2)   Wskazaniu tego, co robi dobrze, a z czym ma trudno軼i oraz w jaki spos鏏 powinien dalej pracowa nad popraw wynik闚.

3)   Sporz康zeniu recenzji pisemnej pod prac ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia s udost瘼niane uczniowi i jego rodzicom.

4)   Wpisaniu notatki do dzienniczka ucznia.

5)   Nauczyciel jest obowi您any indywidualizowa prac z uczniem na zaj璚iach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia.

6)   Nauczyciel jest zobowi您any dostosowa wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia.

7)   Nauczyciel ma obowi您ek na wniosek ucznia i jego rodzic闚 udost瘼ni do wgl康u dokumentacj dotycz帷 egzamin闚 klasyfikacyjnego i poprawkowego.

8)   Systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartk闚ki w ci庵u trzech dni od napisania ich przez uczni闚, sprawdziany w ci庵u tygodnia od ich napisania, prac klasowych w terminie 2 tygodni od ich napisania.

9)   Systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania prac pisemnych.

10)    Informowania dyrektora o nieobecno軼iach uczni闚, zagra瘸j帷ych niespe軟ianiu obowi您ku szkolnego.

II.                Wychowawca informuje rodzic闚 o post瘼ach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:

1)   Rozmow indywidualn

2)   Og鏊ne zebranie rodzic闚

3)   Rozmow telefoniczn

4)   Poczt elektronicznej

5)   Informacje przekazywane w e-dzienniku

6)   Wpis do dzienniczka ucznia

7)   Korespondencj poczt tradycyjn

 

7

1. Nauczyciel jest obowi您any, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowa wymagania edukacyjne, o kt鏎ych mowa w 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kt鏎ego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno軼i w uczeniu si, uniemo磧iwiaj帷e sprostanie tym wymaganiom, z zastrze瞠niem 4 ust.1 pkt. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymaga edukacyjnych, o kt鏎ych mowa w 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kt鏎ego stwierdzono specyficzne trudno軼i w uczeniu si, uniemo磧iwiaj帷e sprostanie tym wymaganiom, nast瘼uje tak瞠 na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o kt鏎ej mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty, zwanej dalej „ustaw”, z zastrze瞠niem ust. 3.

3. W przypadku ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymaga edukacyjnych, o kt鏎ych mowa w 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia mo瞠 nast徙i na podstawie tego orzeczenia.

8

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nale篡 w szczeg鏊no軼i bra pod uwag wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您k闚 wynikaj帷ych ze specyfiki tych zaj耩.

 

9

1. Dyrektor szko造 zwalnia ucznia a zaj耩 z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych mo磧iwo軼iach uczestniczenia w tych zaj璚iach, wydanej przez lekarza, oraz na czas okre郵ony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zaj耩 z wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.

 

10

1. Dyrektor szko造, na wniosek rodzic闚 (prawnych opiekun闚) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spe軟iaj帷ej warunki, o kt鏎ych mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wad s逝chu lub z g喚bok dysleksj rozwojow z nauki drugiego j瞛yka obcego, z zastrze瞠niem ust. 2.

2. W przypadku ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego j瞛yka obcego ma瞠 nast徙i na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j瞛yka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.

 

11

1. Klasyfikacja 鈔鏚roczna polega na okresowym podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – wed逝g skali okre郵onej w statucie szko造 – 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrze瞠niem ust. 2 .

2. Klasyfikacja 鈔鏚roczna ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osi庵ni耩 edukacyjnych z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania, z uwzgl璠nieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odr瑿nych przepis闚, i zachowania ucznia oraz ustaleniu 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z 12 ust. 4 i 13 ust. 5.

3. Klasyfikacj 鈔鏚roczn uczni闚 przeprowadza si co najmniej raz w ci庵u roku szkolnego, w terminach okre郵onych w statucie szko造.

4. Klasyfikacja ko鎍oworoczn w klasach I-III szko造 podstawowej polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych   i  ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z 12 ust. 2 i 13 ust. 3,   z zastrze瞠niem ust. 5.

5. Klasyfikacja ko鎍oworoczna ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szko造 podstawowej polega na podsumowaniu jego osi庵ni耩 edukacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej  ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych   i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z 12 ust. 4 i 13 ust. 4.

6. Klasyfikacja ko鎍oworoczna, pocz患szy od klasy IV szko造 podstawowej, polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wed逝g skali, o kt鏎ej mowa w 12 ust. 3 i 13 ust. 1, z zastrze瞠niem       ust. 4 i 5.

7. Klasyfikacja ko鎍oworoczna ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pocz患szy od klasy IV szko造 podstawowej, polega na podsumowaniu jego osi庵ni耩 edukacyjnych z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania, z uwzgl璠nieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odr瑿nych przepis闚, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z 12 ust. 4 i 13 ust. 5.

 

8. Klasyfikacja ko鎍oworoczna polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia z zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i o ko鎍oworocznej ceny klasyfikacyjnej zachowania, wed逝g skali, o kt鏎ej mowa w 12 ust. 3 i 13 ust. 1 .

9. Przed ko鎍oworocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadz帷y poszczeg鏊ne zaj璚ia edukacyjne oraz wychowawca klasy s obowi您ani poinformowa ucznia i jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o przewidywanych dla niego ko鎍oworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych i przewidywanej ko鎍oworocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie okre郵onych w statucie szko造.

12

I. Wychowawcy klas zobowi您ani s do powiadamiania rodzic闚 o osi庵ni璚iach ich dzieci w nast瘼uj帷ych formach:

1. zebrania z rodzicami (wg ustale Rady Pedagogicznej).

2. konsultacje indywidualne z nauczycielami (inicjowane zar闚no przez rodzica, jak i nauczyciela) w czasie przerw mi璠zylekcyjnych, dnia dy簑ru nauczycielskiego i w czasie og鏊nych zebra szkolnych).

3. pisemne informowanie rodzic闚 (lub prawnych opiekun闚) o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i nagannej ocenie zachowania ucznia z 30 dniowym wyprzedzeniem.

4. informacja telefoniczna - rozmowa z rodzicem.  

 

II.                 Sposoby powiadamiania rodzic闚 o osi庵ni璚iach ich dzieci powinny by, odnotowywane przez wychowawc闚 w dziennikach lekcyjnych.

 

III.               Wychowawca zobowi您any jest do powiadomienia rodzic闚 o zmianach organizacji pracy szko造 (wpis do dzienniczka ucznia).

 

IV.              Ustala si klasyfikowanie 鈔鏚roczne na tydzie przed ko鎍em ka盥ego p馧rocza, a ko鎍oworocznej na tydzie przed zako鎍zeniem zaj耩 dydaktycznych.

 

V.                  Na tydzie przed 鈔鏚rocznym i ko鎍oworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele s zobowi您ani poinformowa ucznia i jego rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zaj耩 dydaktycznych i zachowania;

 

VI.              W przypadku nieobecno軼i rodzica (prawnego opiekuna) na zabraniu, informacj nale篡 przekaza listownie za potwierdzeniem odbioru na adres rodzic闚 (prawnych opiekun闚) lub osobi軼ie przez wychowawc.

13

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Czepielowicach cykl kszta販enia odbywa si w ci庵u dw鏂h p馧roczy, tj.:

-         p馧rocze I                     1.IX. – do ko鎍a stycznia br.,

-         p馧rocze II                    od pierwszego lutego do zako鎍zenia zaj耩

dydaktyczno – wychowawczych.

2.W klasach I-III szko造 podstawowej 鈔鏚roczne i ko鎍oworoczne oceny klasyfikacyjne                                                                      z zaj耩 edukacyjnych s ocenami opisowymi.

3. W klasach II i III w ocenianiu bie膨cym stosuje si skal ocen od 1 do 6, natomiast w klasie I ocen opisow.

4. Oceny bie膨ce i oceny klasyfikacyjne 鈔鏚roczne i ko鎍oworocznej dla klas IV - VI ustala si wed逝g skali:

-         stopie celuj帷y – 6 (cel)

-         stopie bardzo dobry – 5 (bdb)

-         stopie dobry – 4 (db)

-         stopie dostateczny – 3 (dst)

-         stopie dopuszczaj帷y – 2 (dop)

-         stopie niedostateczny – 1 (ndst)

5. Oceny bie膨ce oraz 鈔鏚roczne i ko鎍oworoczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych dla uczni闚 z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym i znacznym s ocenami opisowymi.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest pod koniec ka盥ego p馧rocza i wynika z z ilo軼i uzyskanych punkt闚, opinii nauczycieli, uczni闚 danej klasy.

14

 DOSTOSOWANIE WYMAGA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

1.    Nauczyciel jest zobowi您any indywidualizowa prac z uczniem na obowi您kowych i dodatkowych zaj璚iach edukacyjnych, dostosowuj帷 wymagania do mo磧iwo軼i ucznia i jego potrzeb indywidualnych, w szczeg鏊no軼i do ucznia:

·      posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustale zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepis闚 w sprawie warunk闚 organizowania kszta販enia, wychowania i opieki dla dzieci i m這dzie篡 niepe軟osprawnych oraz niedostosowanych spo貫cznie w przedszkolach, szko豉ch i oddzia豉ch og鏊nodost瘼nych lub integracyjnych albo przepis闚 w sprawie warunk闚 organizowania kszta販enia, wychowania i opieki dla dzieci i m這dzie篡 niepe軟osprawnych oraz niedostosowanych spo貫cznie,

·      posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia,

·      posiadaj帷ego opini poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno軼iach w uczeniu si lub inn opini poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej nieposiadaj帷ego orzeczenia lub opinii, lecz obj皻ego pomoc psychologiczno-pedagogiczn w szkole,

·      nieposiadaj帷ego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej, kt鏎y jest obj皻y pomoc psychologiczno-pedagogiczn w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalist闚,

2.    Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno軼iach w uczeniu si mo瞠 by wydana uczniowi nie wcze郾iej ni po uko鎍zeniu i etapu edukacyjnego i nie p騧niej ni do uko鎍zenia szko造 podstawowej.

3.    W przypadku ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymaga edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia mo瞠 nast徙i na podstawie tego orzeczenia.

4.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nale篡 w szczeg鏊no軼i bra pod uwag wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您k闚 wynikaj帷ych ze specyfiki tych zaj耩, a tak瞠 systematyczno嗆 udzia逝 w zaj璚iach oraz aktywno嗆 ucznia w dzia豉niach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

5.    Dyrektor mo瞠 zwolni ucznia z wykonywania 獞icze fizycznych na zaj璚iach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych mo磧iwo軼iach uczestniczenia ucznia w tych zaj璚iach, wydanej przez lekarza, na czas okre郵ony w tej opinii.

6.    Je瞠li okres zwolnienia ucznia z wykonywania 獞icze fizycznych na zaj璚iach wychowania fizycznego uniemo磧iwia ustalenie 鈔鏚rocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony” albo „zwolniona”.

7.      Dyrektor mo瞠 zwolni ucznia z zaj耩 komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku mo磧iwo軼i uczestniczenia ucznia w tych zaj璚iach wydanej przez lekarza, na czas okre郵ony w tej opinii.

8.      Je瞠li okres zwolnienia ucznia z zaj耩 komputerowych lub informatyki uniemo磧iwia ustalenie 鈔鏚rocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony” albo „zwolniona”.

9.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zaj耩 technicznych, plastyki, muzyki i zaj耩 artystycznych nale篡 przede wszystkim bra pod uwag wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您k闚 wynikaj帷ych ze specyfiki tych zaj耩, a w przypadku wychowania fizycznego – tak瞠 systematyczno嗆 udzia逝 ucznia w zaj璚iach oraz aktywno嗆 ucznia w dzia豉niach podejmowanych przez szko喚 na rzecz kultury fizycznej.

10.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowi您kowych lub dodatkowych zaj耩 edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

11.    Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na :

·      Przygotowaniu dla ucznia zdolnego dodatkowych kart pracy, zada domowych o wi瘯szym stopniu trudno軼i, dodatkowych zada na sprawdzianach, wymagaj帷ych wi瘯szego wysi趾u umys這wego i logicznego my郵enia

·      Zr騜nicowaniu zada na lekcjach i podczas sprawdzian闚, test闚 itp.

·      Dostosowaniu wymaga dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia s豉bego (z orzeczeniem lub opini).

·      Opracowaniu zada o mniejszym stopniu trudno軼i na lekcjach i podczas sprawdzania wiedzy.

 

15

OG粌NE KRYTERIA STOPNI SZKOLNYCH

1.    Uczniowie oceniani s wed逝g nast瘼uj帷ej skali ocen:

celuj帷a - 6

bardzo dobra - 5

dobra - 4

dostateczna - 3

dopuszczaj帷a - 2

niedostateczna - 1

2.    Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi s oceny ustalone w stopniach: celuj帷y, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczaj帷y.

3.    Negatywn ocen jest ocena niedostateczna.

4.    Ocenianie bie膨ce z zaj耩 edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osi庵ni璚iach edukacyjnych pomagaj帷ych w uczeniu si, poprzez wskazanie, co ucze robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej si uczy.

 

Stopie celuj帷y otrzymuje ucze, kt鏎y:

·        zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

·        wykazuje si wiedz i umiej皻no軼iami znacznie przekraczaj帷ymi program nauczania w danej klasie,

·        samodzielnie i tw鏎czo rozwija w豉sne uzdolnienia,

·        biegle pos逝guje si zdobytymi umiej皻no軼iami i wiedz w rozwi您ywaniu problem闚 teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,

·        proponuje rozwi您ania nietypowe,

·        rozwi您uje zadania wykraczaj帷e poza program nauczania tej klasy,

·        jest laureatem konkurs闚 przedmiotowych o zasi璕u wojew鏚zkim albo laureatem lub finalist olimpiad przedmiotowych (dotyczy ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej).

Stopie bardzo dobry otrzymuje ucze, kt鏎y:

·        zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

·        opanowa tre軼i i umiej皻no軼i na poziomie wymaga dope軟iaj帷ych w danym przedmiocie,

·        zdoby pe貫n zakres umiej皻no軼i i posiad pe貫n zakres wiedzy okre郵ony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

·        sprawnie pos逝guje si zdobytymi umiej皻no軼iami i wiedz,

·        samodzielnie rozwi您uje problemy teoretyczne i praktyczne obj皻e programem nauczania, wykorzystuj帷 wiedz z r騜nych 廝鏚e,

·        potrafi zastosowa posiadane umiej皻no軼i i wiedz do rozwi您ywania problem闚 w nowych sytuacjach.

Stopie dobry otrzymuje ucze, kt鏎y:

·        zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

·        opanowa tre軼i i umiej皻no軼i na poziomie wymaga rozszerzaj帷ych w danym przedmiocie,

·        zdoby umiej皻no軼i i wiedz na poziomie podstaw programowych przewidzianych w danej klasie, poszerzone wybrane, bardziej z這穎ne ani瞠li elementy tre軼i zaliczanych do wymaga podstawowych,

·        poprawnie stosuje zdobyte umiej皻no軼i i wiadomo軼i u篡teczne w dzia豉lno軼i szkolnej i pozaszkolnej,

·        rozwi您uje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Stopie dostateczny otrzymuje ucze, kt鏎y:

·        zdoby umiej皻no軼i i wiadomo軼i okre郵one w podstawie programowej przewidziane w programie nauczania danej klasy,

·        opanowa tre軼i i umiej皻no軼i na poziomie wymaga podstawowych w danym przedmiocie,

·        opanowa tre軼i i umiej皻no軼i najwa積iejsze w uczeniu si danego przedmiotu,

·        opanowa tre軼i i umiej皻no軼i 豉twe dla ucznia nawet ma這 zdolnego,

·        opanowa tre軼i i umiej皻no軼i o niewielkim stopniu z這穎no軼i, a wi璚 przyst瘼ne,

·        opanowa tre軼i i umiej皻no軼i daj帷e si wykorzysta w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

·        opanowa tre軼i i umiej皻no軼i cz瘰to powtarzaj帷e si w programie nauczania,

·        tre軼i i umiej皻no軼i g堯wnie proste, a uniwersalne umiej皻no軼i w mniejszym zakresie wiadomo軼i,

·        rozwi您uje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 鈔ednim stopniu trudno軼i.

Stopie dopuszczaj帷y otrzymuje ucze, kt鏎y:

·        opanowa tre軼i i umiej皻no軼i okre郵one w podstawach programowych na poziomie wymaga koniecznych,

·        opanowa elementy tre軼i nauczania niezb璠ne w uczeniu si danego przedmiotu i potrzebne w 篡ciu,

·        rozwi您uje typowe, proste zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudno軼i przy pomocy nauczyciela.

Stopie niedostateczny otrzymuje ucze, kt鏎y:

·        nie opanowa tre軼i i umiej皻no軼i okre郵onych w podstawach programowych na poziomie wymaga koniecznych w danym przedmiocie,

·        nie opanowa element闚 tre軼i nauczania niezb璠nych w uczeniu si danego przedmiotu i potrzebnych w 篡ciu,

·        nie jest w stanie rozwi您a zada o niewielkim stopniu trudno軼i przy pomocy nauczyciela.

8. Prace pisemne typu: praca klasowa, sprawdzian wiedzy i umiej皻no軼i – nie mog wsp馧wyst瘼owa cz窷ciej ni trzy razy w tygodniu.

    Uczniowie musz by o nich powiadomieni z 7 – dniowym wyprzedzeniem (praca klasowa obejmuje 1 lub wi璚ej dzia堯w programowych. Sprawdzian wiedzy i umiej皻no軼i obejmuje kilka jednostek tematycznych, lecz nie wi璚ej ni jeden dzia). Prace tego typu nauczyciel powinien opatrzy kr鏒k recenzj uzasadniaj帷 ocen.

9. Kartk闚ki i odpowiedzi ustne b璠帷e form sprawdzania bie膨cych wiadomo軼i ucznia obejmuj tematyk nie wi璚ej ni trzech ostatnich jednostek tematycznych.

10. D逝窺ze wypowiedzi pisemne, redagowane przez ucznia samodzielnie w domu (referat, charakterystyka, rozprawka, esej, itp.) musz by sprawdzone w ci庵u 7 dni i zawiera recenzj. Nie mog wyst徙i cz窷ciej ni dwa razy w miesi帷u.

11. Ka盥y nauczyciel zobowi您any jest do systematycznego sprawdzania zada domowych pod wzgl璠em ilo軼iowym, a wybranych pod wzgl璠em jako軼iowym. Obowi您kiem ka盥ego nauczyciela jest r闚nie kontrola zawarto軼i merytorycznej notatek w zeszycie ucznia oraz ich poprawno軼i ortograficznej.

12.  Oceny bie膨ce oraz 鈔鏚roczne, roczne i ko鎍owe oceny klasyfikacyjne z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz zaj耩 a tak瞠 鈔鏚roczne
i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadaj帷ego orzeczenie
o potrzebie kszta販enia specjalnego wydane ze wzgl璠u na upo郵edzenie umys這we
w stopniu umiarkowanym lub znacznym s ocenami opisowymi.

13.    Na 篡czenie rodzic闚 i uczni闚 pocz患szy od klasy IV szko造 podstawowej, oceny bie膨ce oraz 鈔鏚roczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowi您kowych lub dodatkowych zaj耩 edukacyjnych a tak瞠 鈔鏚roczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mog by ocenami opisowymi.

14.    Zasady ustalania ocen opisowych zawarte s w Przedmiotowych Systemach Oceniania, ustalonych przez zesp馧 przedmiotowy nauczycieli.

15.    Uczniowi, kt鏎y ucz瘰zcza na dodatkowe zaj璚ia edukacyjne, religi lub etyk, do 鈔edniej ocen, wlicza si tak瞠 roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zaj耩.

16.    W przypadku gdy ucze ucz瘰zcza na zaj璚ia religii i zaj璚ia etyki, do 鈔edniej ocen, wlicza si ocen ustalon jako 鈔ednia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zaj耩. Je瞠li ustalona w ten spos鏏 ocena nie jest liczb ca趾owit, ocen t nale篡 zaokr庵li do liczby ca趾owitej w g鏎.

 

16

KRYTERIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III

1.    W edukacji wczesnoszkolnej system oceniania ma na celu dostarczy UCZNIOWI  informacji o efektach jego aktywno軼i i poziomie osi庵ni耩 edukacyjnych. Ponadto stanowi 廝鏚這 wiedzy o trudno軼iach i problemach w nauce i zachowaniu, jak r闚nie motywuje UCZNIA do dalszej pracy. NAUCZYCIELOM dostarcza wiedzy na temat rozwoju uczni闚 oraz efektywno軼i stosowanych metod i form pracy z uczniami. RODZIC紟 informuje o post瘼ach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudno軼i w opanowaniu tre軼i podstawy programowej.

2.    W klasach I-III stosuje si 鈔鏚roczne i ko鎍oworoczne, opisowe ocenianie.

3.    Klasyfikowanie 鈔鏚roczne polega na okresowym podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych i zachowania ucznia za pomoc oceny opisowej.

4.    Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zaj耩 edukacyjnych i zachowania (opisowej).

5.    Ucze klas I–III otrzymuje promocj do klasy programowo wy窺zej, je瞠li jego osi庵ni璚ia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

6.    W wyj徠kowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osi庵ni耩 ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna mo瞠 postanowi o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szko造 podstawowej, na wniosek wychowawcy oddzia逝 po zasi璕ni璚iu opinii rodzic闚 ucznia lub na wniosek rodzic闚 ucznia po zasi璕ni璚iu opinii wychowawcy oddzia逝.

7.    Na wniosek rodzic闚 ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddzia逝 albo na wniosek wychowawcy oddzia逝 i po uzyskaniu zgody rodzic闚 ucznia rada pedagogiczna mo瞠 postanowi o promowaniu ucznia klasy I i II szko造 podstawowej do klasy programowo wy窺zej r闚nie w ci庵u roku szkolnego, je瞠li poziom rozwoju i osi庵ni耩 ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym tre軼i nauczania przewidzianych w programie nauczania dw鏂h klas.

8.    字鏚roczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych w klasach                          I-III uwzgl璠nia poziom i post瘼y w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i w stosunku do odpowiednio wymaga i efekt闚 kszta販enia dla i etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia zwi您ane z przezwyci篹aniem trudno軼i w nauce lub rozwijaniem uzdolnie.

 

 

&17

 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNI紟

 

I.                  SKALA OCEN

1. W Szkole Podstawowej w Czepielowicach obowi您uje sze軼iostopniowa skala ocen zachowania, zgodna z Rozporz康zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrze郾ia 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania egzamin闚 w szko豉ch publicznych. Skala ta obejmuje sze嗆 ocen:

-       wzorowe,

-       bardzo dobre,

-       dobre,

-       poprawne

-       nieodpowiednie,

-       naganne,

    z kt鏎ych cztery pierwsze uznaje si za pozytywne ( wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne), a dwie ostatnie za negatywne (nieodpowiednie, naganne).

2. Oceny zachowania ucznia dokonuje si w siedmiu aspektach:

-       stosunek ucznia do obowi您k闚 szkolnych,

-       post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej,

-       dba這嗆 o dobre imi i tradycj szko造,

-       dba這嗆 o rozw鎩 postawy etyczno - moralnej,

-       dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏,

-       godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni,

-       okazywanie szacunku innym osob.

3. W klasach I-III szko造 podstawowej 鈔鏚roczne i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjne zachowania s ocenami opisowymi.

4. 字鏚roczne i ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczni闚 z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym s ocenami opisowymi.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp造wu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych;

2)  promocj do klasy programowo wy窺zej lub uko鎍zenie szko造.

 

II.               TRYB OCENIANIA

1. Oceny zachowania dokonuje si dwa razy w roku:

-       przed zako鎍zeniem I p馧rocza oraz przed zako鎍zeniem roku szkolnego.

2. Ocen zachowania ustala wychowawca klasy bior帷 pod uwag:

-       samoocen ucznia,

-       opini wyra穎n przez uczni闚 danej klasy,

-       opini nauczycieli,

-       liczb uzyskanych punkt闚

3. Ustalenie oceny zachowania jest jawne, tzn. odbywa si wobec ca貫j klasy.

4. Wychowawca zobowi您any jest poda informacj o ocenie do wiadomo軼i rodzic闚 nie p騧niej ni tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. 字odroczna i ko鎍oworoczna ocena zachowania ustalona przez wychowawc jest ostateczna.

6.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u kt鏎ego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, nale篡 uwzgl璠ni wp造w tych zaburze lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kszta販enia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

III.           SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

1.      Aspekty oceny zachowania ucznia zawieraj:

 1. stosunek ucznia do obowi您k闚 szkolnych:

-          frekwencj,

-          przygotowanie do lekcji w zakresie wyposa瞠nia,

-          wype軟ianie obowi您k闚 dy簑rnego,

-          opuszczanie terenu szko造,

-          usprawiedliwienie nieobecno軼i w okre郵onym terminie,

-          podpisywanie ocen i informacji przez rodzic闚,

-          niewykonywanie polece nauczyciela,

-          zmiana obuwia.

 

 1. Post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej:

-          pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,

-          efektywne pe軟ienie funkcji w szkole i w klasie,

-          praca na rzecz szko造 i klasy,

-          dbanie o mienie szkolne.

 

 1. Dba這嗆 o dobre imi i tradycj szko造:

-          udzia w konkursach przedmiotowych i innych,

-          udzia w zawodach sportowych,

-          reprezentowanie szko造 w czasie zorganizowanego pobytu poza ni,

-          uhonorowanie uroczysto軼i szkolnych strojem galowym.

 

 1. Dba這嗆 o rozw鎩 postawy etyczno – moralnej:

-          wulgarne s這wnictwo,

-          u篡wanie form grzeczno軼iowych.

 

 1. Dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏:

-          b鎩ki uczniowskie,

-          przestrzeganie regulaminu pracowni,

-          palenie papieros闚 i picie alkoholu oraz za篡wanie narkotyk闚,

-          zorganizowana przemoc,

-          stwarzanie sytuacji zagro瞠nia zdrowia i 篡cia swojego i innych,

-          przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 

 1. Godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni:

-          dbanie o cudze mienie,

-          u篡wanie telefon闚 kom鏎kowych w trakcie zaj耩 szkolnych,

-          dba這嗆 o czysto嗆 otoczenia,

-          wy逝dzanie pieni璠zy,

-          kradzie,

-          k豉mstwo,

-          podrabianie podpisu, usprawiedliwienia i oceny,

-          zachowanie w czasie zaj耩 szkolnych,

-          pochwa造 i upomnienia,

-          oczekiwanie na nauczyciela przed wej軼iem do sali.

 

 1. Okazywanie szacunku innym osobom:

-          spos鏏 zwracania si do nauczycieli i innych pracownik闚 szko造 oraz innych os鏏,

-          spos鏏 zwracania si do innych uczni闚,

-          przestrzeganie og鏊nie przyj皻ych norm zachowania.

 

2.      Ucze otrzymuje na pocz徠ku semestru 200 punkt闚.

3.      Kryteria ustalania ocen zachowania:

 1. Ocen wzorow otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska powy瞠j 400 punkt闚 i wi璚ej (w tym brak punkt闚 za frekwencj).
 2. Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 300 – 399 punkt闚.
 3. Ocen dobr otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 200 – 299 punkt闚.
 4. Ocen poprawn otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u semestru uzyska 150 – 199 punkt闚.
 5. Ocen nieodpowiedni otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u p馧rocza uzyska 100 – 149 punkt闚.
 6. Ocen nagann otrzymuje ucze, kt鏎y w ci庵u  p馧rocza uzyska poni瞠j 100 punkt闚.

 

4. Punktacja za frekwencj:   za 100 % obecno嗆 ucze otrzymuje + 20 punkt闚.

            Uwaga:

-          w przypadku d逝窺zej nieobecno軼i ucznia (powy瞠j 3 dni) spowodowanej chorob nie stosuje si punkt闚 ujemnych,

-          za ka盥e sp騧nienie ucze otrzymuje – 1 punkt,

-          za ka盥 godzin nieusprawiedliwion ucze otrzymuje – 2 punkty.

5.  Ucze otrzymuje punkty dodatnie (+) za:

1.

Pomoc w organizacji imprezy szkolnej:

-          uczestnictwo

-          pomoc

 

+ 10 punkt闚

do + 10 punkt闚

2.

Efektywne pe軟ienie funkcji w szkole – Samorz康 Uczniowski, aktyw biblioteczny lub innych powierzonych przez nauczyciela.

+ 15 punkt闚

3.

 Efektywne pe軟ienie funkcji w klasie –  Samorz康 klasowy dy簑rny, porz康kowanie klasopracowni lub inne powierzone przez nauczyciela

do+ 15 punkt闚

 

4.

Prac na rzecz szko造 na jej terenie poza lekcjami – pomoc pracownikom obs逝gi (za semestr),

+ 10 do 50 punkt闚 

 

5.

Udzia we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych, zbi鏎kach, wolontariat, szkolne ko這 PCK

+ 10 punkt闚

6.

Prac na rzecz klasy:

- wykonywanie gazetki, dy簑rny, organizacja imprez klasowych

- zbi鏎ka makulatury i innych surowc闚 wt鏎nych (10 kg – 1pkt)

- opowiadanie tw鏎cze

 

od + 1 do + 10  punkt闚

 

wg ilo軼i zebranych surowc闚

+ od 5 do 30 punkt闚

7.

Udzia w konkursie przedmiotowym

- I etap - szkolny

- II etap - gminny

- III etap - wojew鏚zki

- systematyczny i aktywny udzia w zaj璚iach pozalekcyjnych    na terenie szko造, SKS,  KN, zaj璚ia w ramach program闚 unijnych

 

+ 10 punkt闚

+ 20 punkt闚

+ 50 punkt闚

+ 20 punkt闚

 

8.

Udzia w innych konkursach (za ka盥y)

+ 10 punkt闚

9.

Udzia w zawodach sportowych:

- rywalizacja mi璠zy klasami, ka盥y zawodnik

 - zawody gminne           

 - zawody powiatowe    

 - zawody wojew鏚zkie   

-  wy窺ze 

-za I miejsce na zawodach woj. dodatkowo

- za II miejsce   

- za III miejsce    

 

+ 5 punkt闚

+ 10 punkt闚

+ 15 punkt闚

+ 20 punkt闚

+30 punkt闚

+ 15 punkt闚

+ 10 punkt闚

+ 5 punkt闚

10.

Pochwa造 wychowawcy, nauczycieli i dyrektora                    

+ 2 do + 10 punkt闚

11.

Kultura osobista (punkty przyznaje wychowawca)

+15 punkt闚

12.

Wzorowa frekwencja 100 %

+20 punkt闚

13.

Brak godzin nieusprawiedliwionych

+ 10 punkt闚

14

Brak uwag w dzienniku oraz w zeszycie uwag i pochwa

+ 20 punkt闚

15

Najlepszy czytelnik w klasie

od + 5 do + 30 punkt闚

16.

Dzienniczek czytelniczy: (kr鏒kie streszczenie)

-          artyku

-           ksi捫ka

 

+ 5 punkt闚

+ 10 punkt闚

17.

Godne reprezentowanie i promowanie szko造 na r騜nego rodzaju imprezach pozaszkolnych (raz na semestr)

 

do +30 punkt闚

 

 

Ucze otrzymuje punkty ujemne (-) za:

1.

Nieprzygotowanie do lekcji w zakresie wyposa瞠nia

-2 punkty

2.

Opuszczenie terenu szko造 w czasie przerw

    lub lekcji i zaj耩 dodatkowych

-50 punkt闚

 

3.

Przebywanie  przed g堯wnym wej軼iem i w 陰czniku sali

- 20 punkt闚

4.

Nie usprawiedliwienie nieobecno軼i w okre郵onym  w regulaminie terminie ( 2 tygodnie)

-5 punkt闚

5

Brak podpisu rodzica przy ocenach i informacjach     

-2 punkty

6

Sp騧nienie na lekcj (za ka盥e)

-2 punkty

7

Niewykonanie polecenia nauczyciela

-20 punkt闚

8

Niszczenie mienia szkolnego (dewastacja) i cudzego 

-50 punkt闚

9

Nieanga穎wanie si w rywalizacj mi璠zy klasami

-30 punkt闚

10

Brak zmiennego obuwia

- 5 punkt闚

11

Nieodpowiednie zachowanie na sto堯wce szkolnej oraz poza szko豉 w trakcie wyj嗆 do kina, teatru, na piesze wycieczki

do-15 punkt闚

12

Naganne zachowanie w drodze do i ze szko造 (w autobusie, w gimbusie, na przystanku)

do- 15 punkt闚

13

Brak stroju galowego w czasie uroczysto軼i  szkolnych  i sprawdzianu

-5 punkt闚

14

Wulgarne s這wnictwo

 do –50 punkt闚

15

regularne b鎩ki uczniowskie

-10 punkt闚

16

Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, sali gimnastycznej, 鈍ietlicy, boiska, miasteczka ruchu drogowego

- 10 punkt闚

17

Palenie papieros闚 w szkole i poza ni

-200 punkt闚

18

Picie alkoholu w szkole i poza ni

-200 punkt闚

19

Za篡wanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyk闚      

-400 punkt闚

20

Zorganizowana przemoc (zn璚anie si nad innymi)

 -200 punkt闚

21

Nieestetyczny wyglad,  malowanie paznokci, makija                    

-10 punkt闚

22

Przynowszenie i u篡wanie telefon闚 kom鏎kowych w szkole

 - 10 punkt闚

23

Nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej

-10 punkt闚

24

Za鄉iecanie otoczenia

-10 punkt闚

25

Wy逝dzanie pieni璠zy

-100 punkt闚

26

Kradzie

-100 punkt闚

27

K豉mstwo

  - 50   punkt闚

28

Fa連zowanie usprawiedliwie zwolnie, podrabianie podpis闚, zwolnienia lub oceny

-30 punkt闚

29

Fa連zowanie dokumentacji szkolnej (np. dopisanie oceny, plusa, cz御tkowej oceny z zachowania)

- 50 punkt闚

30

Przeszkadzanie w czasie lekcji       

- 5 punkt闚

31

Aroganckie odzywanie si do nauczycieli, pracownik闚 szko造 i innych uczni闚

do - 100 punkt闚

32

Nieodpowiednie zachowanie w relacji ucze - ucze

do- 30 punkt闚

33

Niew豉軼iwe zachowanie w trakcie przerw

- 5 punkt闚

34

Pisemna nagana dyrektora szkoy

-250 punkt闚     

 

UWAGA! Oceny wzorowej nie mo瞠 uzyska ucze:

- kt鏎y posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt  ujemnych,

UWAGA! Oceny bardzo dobrej nie mo瞠 uzyska ucze:

-  kt鏎y posiada na koncie (poza dodatnimi) 60 pkt ujemnych

Je瞠li ucze otrzyma nagan dyrektora szko造, to bez wzgl璠u na liczb uzyskanych punkt闚 mo瞠 uzyska z zachowania najwy瞠j ocen nieodpowiedni.

 

 18

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA Z OPINI/ ORZECZENIEM PORADNI DOTYCZ。YM ZABURZE ZACHOWANIA (ADD, ADHD, ASPERGER,itp.)

Zachowanie ucznia posiadaj帷ego opini/orzeczenie poradni dotycz帷e zaburze zachowania podlega ocenie poprzez analiz jego zachowa, kt鏎ej dokonuje wychowawca klasy na podstawie Karty Zachowania Ucznia. Ucze otrzymuje punkty i opisy zachowania w ci庵u tygodnia . Umieszczane s one w specjalnej karcie zachowania ucznia. Po tym okresie wychowawca sumuje otrzymane przez dziecko tygodniowe punkty i analizuje opisy zachowa niepo膨danych. Na tej podstawie ustala tygodniow ocen zachowania (wed逝g skali: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, odpowiednia, nieodpowiednia, naganna) o kt鏎ej informuje ucznia i jego rodzic闚 omawiaj帷 post瘼y, lub zauwa瘸j帷 pogorszenie.  Oceny rocznej i 鈔鏚rocznej dokonuje wychowawca ucznia w oparciu o oceny cz御tkowe, konsultacje z psychologiem/pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami.

Zachowania po膨dane, nagradzane punktami dodatnimi:

1. przestrzeganie zasad,

2. witanie si, 瞠gnanie si, dzi瘯owanie – stosowanie form grzeczno軼iowych

3. szanowanie uczu innych os鏏, przepraszanie,

4. okazuje pozytywne uczucia,

5. proponowanie pomocy,

6. s逝chanie innych,

7. dzielenie si z innymi,

8. wsp馧praca w pracy i zabawie,

9. czeka na swoj kolej w czasie pracy i zabawy,

10. rozwi您ywanie problem闚, chwalenie kogo,

11. panowanie nad sob ( gniewem, z這軼i )

12. organizacja i porz康kowanie  swojego miejsca pracy,

13. skupienie w pracy,

14. ko鎍zy wykonywane zadanie z sukcesem,

15. dobre tempo pracy

Zachowania niepo膨dane – zgodnie z WZO obowi您uj帷ym w szkole, bez przyznawania punkt闚 ujemnych, oceniane s opisowo.

19

ZASADY I SPOSOBY UZUPEΛIANIA I POPRAWIANIA WYNIK紟 NIEKORZYSTNYCH

1. Ucze powinien mie szans uzupe軟iania wiedzy i umiej皻no軼i oraz poprawy wynik闚 niekorzystnych przez:

-     uczestnictwo w zaj璚iach dodatkowych (wyr闚nawczych, rewalidacyjnych, w ramach procedury Karty Indywidualnych Potrzeb),

-     indywidualizacj toku nauczania,

-     mo磧iwo嗆 poprawy prac klasowych, test闚, sprawdzian闚

20

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

1.    Ucze mo瞠 by nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj耩 edukacyjnych, je瞠li brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecno軼i ucznia na zaj璚iach edukacyjnych przekraczaj帷ych po這w czasu przeznaczonego na te zaj璚ia w szkolnym planie nauczania.

2.   Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno軼i mo瞠 zdawa egzamin klasyfikacyjny.

3.    Je瞠li w wyniku klasyfikacji 鈔鏚rocznej, stwierdzono, 瞠 poziom osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia uniemo磧iwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wy窺zej, szko豉 umo磧iwia uczniowi uzupe軟ienie brak闚.

4.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zaj耩 artystycznych, zaj耩 technicznych, informatyki, zaj耩 komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form zada praktycznych.

5.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje r闚nie ucze realizuj帷y na podstawie odr瑿nych przepis闚 indywidualny tok lub program nauki oraz ucze spe軟iaj帷y obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰.

6.    Ucze spe軟iaj帷y obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰 uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzamin闚 klasyfikacyjnych z zakresu cz窷ci podstawy programowej obowi您uj帷ej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szko造. Egzaminy klasyfikacyjne s przeprowadzane przez szko喚, kt鏎ej dyrektor zezwoli na spe軟ianie obowi您ku szkolnego lub obowi您ku nauki poza szko陰. Uczniowi takiemu nie ustala si oceny zachowania.

7.    Dla ucznia spe軟iaj帷ego obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰 nie przeprowadza si egzamin闚 klasyfikacyjnych z:

·      obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych: plastyki, muzyki, zaj耩 artystycznych, zaj耩 technicznych i wychowania fizycznego

·      dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.

8.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej z wyj徠kiem egzaminu z plastyki , muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, kt鏎y ma form przede wszystkim zada praktycznych.

9.   Pro軸 o wyznaczenie egzaminu sk豉da si na pi鄉ie do dyrektora szko造 nie p騧niej ni na tydzie przed zako鎍zeniem zaj耩 edukacyjnych w danym semestrze
( roku szkolnym).

10.    Termin przeprowadzenia egzaminu nie mo瞠 by p騧niejszy ni przedostatni dzie zaj耩 dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien by uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

11.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powo豉na przez dyrektora szko造. w sk豉d komisji wchodz:

·      nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne – jako przewodnicz帷y komisji

·      nauczyciel prowadz帷y takie same lub pokrewne zaj璚ia edukacyjne – jako cz這nek komisji

12.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spe軟iaj帷ego obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰 przeprowadza komisja powo豉na przez dyrektora szko造. W sk豉d komisji wchodz:

·      dyrektor szko造 albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szko造 – jako przewodnicz帷y komisji;

·      nauczyciel albo nauczyciele obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych jest przeprowadzany ten egzamin.

13.    Przewodnicz帷y komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczb zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych ucze mo瞠 zdawa egzaminy w czasie jednego dnia.

14.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni – w charakterze obserwator闚 – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz康za si protok馧 zawieraj帷y: nazw zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych by przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska os鏏 wchodz帷ych w sk豉d komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imi i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustalon ocen klasyfikacyjn.

16.    Do protoko逝 do陰cza si odpowiednio pisemne prace ucznia, zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi瞛陰 informacj o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protok馧 stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

17.    Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (鈔鏚roczna) ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych mo瞠 by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

21

REGULAMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO

 

1.      Ucze, kt鏎y w wyniku klasyfikacji otrzyma ko鎍oworoczn  ocen niedostateczn z jednych obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, mo瞠 zdawa egzamin poprawkowy.

2.      Rada pedagogiczna mo瞠 wyrazi zgod na egzamin poprawkowy z dw鏂h obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych w wyj徠kowych przypadkach:

a)    poziom zdolno軼i ucznia, kt鏎y pozwala przewidywa mo磧iwo嗆 samodzielnego uzupe軟ienia ewentualnych brak闚 wiedzy i umiej皻no軼iach w ci庵u okresu wakacyjnego,

b)   spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych prze篡 utrudniaj帷ych koncentracj, obni瘸j帷ych sprawno嗆 my郵enia i uczenia si,

c)    trudnej sytuacji 篡ciowej ucznia, choroby, patologii i niewydolno軼i wychowawczej w rodzinie,

d)   zmiany szko造 na mniej ni 3 miesi帷e przed zako鎍zeniem roku szkolnego zwi您ane z niemo磧iwo軼i szybkiego uzupe軟ienia brak闚 wynikaj帷ych z r騜nic programowych.

3.      Egzamin poprawkowy sk豉da si z cz窷ci pisemnej oraz cz窷ci ustnej, z wyj徠kiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego z kt鏎ych egzamin ma przede wszystkim form zada praktycznych.

4.      Pytania i zadania (na poziomie wymaganym na ocen dopuszczaj帷) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodnicz帷y komisji.

5.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szko造 w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.      W sk豉d komisji wchodz:

Ø dyrektor szko造 albo nauczyciel zajmuj帷y inne stanowisko kierownicze – jako przewodnicz帷y komisji

Ø nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne

Ø nauczyciel prowadz帷y takie same lub pokrewne zaj璚ia edukacyjne.

7.    Nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia edukacyjne mo瞠 by zwolniony z udzia逝 w pracy komisji na w豉sn pro軸 lub w innych, szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach. w takim przypadku dyrektor szko造 powo逝je w sk豉d komisji innego nauczyciela prowadz帷ego takie same zaj璚ia edukacyjne, z tym 瞠 powo豉nie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast瘼uje w porozumieniu z dyrektorem tej szko造.

8.    Z przeprowadzonego egzaminu sporz康za si protok馧 zawieraj帷y: nazw zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych by przeprowadzony egzamin: imiona i nazwiska os鏏 wchodz帷ych w sk豉d komisji, termin egzaminu poprawkowego, imi i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustalon ocen klasyfikacyjn.

9.    Do protoko逝 do陰cza si odpowiednio pisemne prace ucznia, zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi瞛陰 informacj o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protok馧 stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

10.  Egzamin poprawkowy uznaje si za zdany przez ucznia, gdy uzyska 100% wszystkich mo磧iwych do uzyskania punkt闚, wg kryteri闚 oceniania na ocen dopuszczaj帷y.

11.  Ucze, kt鏎y z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst徙i do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo瞠 przyst徙i do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szko造, nie p騧niej ni do ko鎍a wrze郾ia.

12.  Ucze, kt鏎y nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy窺zej i powtarza klas z zastrze瞠niem pkt. 13.

13.  Uwzgl璠niaj帷 mo磧iwo軼i edukacyjne ucznia rada pedagogiczna mo瞠 jeden raz w ci庵u danego etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo wy窺zej ucznia, kt鏎y nie zda egzaminu poprawkowego z jednych obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, pod warunkiem, 瞠 te obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne s, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wy窺zej. Dyrektor szko造 prowadzi rejestr promocji tego typu.

22

SPRAWDZIAN WIADOMO列I I UMIEJ邛NO列I

1.    Ucze lub jego rodzice mog zg這si zastrze瞠nia do dyrektora szko造, je瞠li uznaj, 瞠 roczna ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta造 ustalone niezgodnie z przepisami dotycz帷ymi trybu ustalania tych ocen.

2.    Zastrze瞠nia, o kt鏎ych mowa w ust. 1, zg豉sza si od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie p騧niej jednak ni w terminie 2 dni roboczych od dnia zako鎍zenia rocznych zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych.

3.    W przypadku stwierdzenia, 瞠 roczna, ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta造 ustalone niezgodnie z przepisami dotycz帷ymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szko造 powo逝je komisj, kt鏎a przeprowadza sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia oraz ustala roczn ocen klasyfikacyjn z danych zaj耩 edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczn ocen klasyfikacyjn zachowania.

4.    Sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia przeprowadza si nie p騧niej ni w terminie 5 dni od dnia zg這szenia zastrze瞠, termin sprawdzianu uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami,

5.    W sk豉d komisji powo豉nej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomo軼i i umiej皻no軼i wchodz:

·      dyrektor szko造 albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szko造 – jako przewodnicz帷y komisji;

·      nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne;

·      nauczyciel prowadz帷y takie same lub pokrewne zaj璚ia edukacyjne.

6.    Nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne mo瞠 by zwolniony z udzia逝 w pracy komisji na w豉sn pro軸 lub w innych, szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach. w takim przypadku dyrektor szko造 powo逝je w sk豉d komisji innego nauczyciela prowadz帷ego takie same zaj璚ia edukacyjne, z tym 瞠 powo豉nie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast瘼uje w porozumieniu z dyrektorem tej szko造.

7.    W sk豉d komisji powo豉nej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawid這wo軼i wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodz:

·      dyrektor szko造 albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szko造 – jako przewodnicz帷y komisji;

·      wychowawca oddzia逝;

·      nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia edukacyjne w danym oddziale;

·      pedagog, je瞠li jest zatrudniony w szkole;

·      psycholog, je瞠li jest zatrudniony w szkole;

·      przedstawiciel samorz康u uczniowskiego;

·      przedstawiciel rady rodzic闚.

8.    Komisja ustala roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w terminie 5 dni od dnia zg這szenia zastrze瞠. Ocena jest ustalana w drodze g這sowania zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚. W przypadku r闚nej liczby g這s闚 decyduje g這s przewodnicz帷ego komisji.

9.    Ze sprawdzianu wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia sporz康za si protok馧, zawieraj帷y w szczeg鏊no軼i:

·      nazw zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych by przeprowadzony sprawdzian;

·      imiona i nazwiska os鏏 wchodz帷ych w sk豉d komisji;

·      termin sprawdzianu wiadomo軼i i umiej皻no軼i;

·      imi i nazwisko ucznia;

·      zadania sprawdzaj帷e;

·      ustalon ocen klasyfikacyjn.

10.    Do protoko逝 do陰cza si odpowiednio pisemne prace ucznia, zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi瞛陰 informacj o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

11.    Z posiedzenia komisji ustalaj帷ej ocen zachowania sporz康za si protok馧 zawieraj帷y w szczeg鏊no軼i:

·      imiona i nazwiska os鏏 wchodz帷ych w sk豉d komisji;

·      termin posiedzenia komisji;

·      imi i nazwisko ucznia;

·      wynik g這sowania;

·      ustalon ocen klasyfikacyjn zachowania wraz z uzasadnieniem.

12.    Protoko造, o kt鏎ych mowa w ust. 9 i 11, stanowi za陰czniki do arkusza ocen ucznia

 

23

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI PO KLASIE VI SZKOΧ PODSTAWOWEJ

1.    W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiej皻no軼i, ustalonych w podstawie programowej kszta販enia og鏊nego, sprawdzaj帷y, w jakim stopniu ucze spe軟ia te wymagania.

2.    Sprawdzian przeprowadza si w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w terminie dodatkowym, wyznaczonym w czerwcu.

3.    Wynik sprawdzianu nie ma wp造wu na uko鎍zenie szko造 przez ucznia.

4.    Szko豉 mo瞠 przeprowadzi pr鏏n diagnoz sprawdzianu.

5.    Ucze ko鎍zy szko喚 podstawow, je瞠li w wyniku klasyfikacji ko鎍owej, na kt鏎 sk豉daj si roczne oceny klasyfikacyjne z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwy窺zej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, kt鏎ych realizacja zako鎍zy豉 si w klasach programowo ni窺zych, uzyska oceny klasyfikacyjne wy窺ze od oceny niedostatecznej a ponadto przyst徙i do sprawdzianu po klasie VI.

6.    Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.

7.      Sprawdzian sk豉da si z dw鏂h cz窷ci i obejmuje:

·      w cz窷ci pierwszej – wiadomo軼i i umiej皻no軼i z j瞛yka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomo軼i i umiej皻no軼i z tych przedmiot闚 w zadaniach osadzonych w kontek軼ie historycznym lub przyrodniczym;

·      w cz窷ci drugiej – wiadomo軼i i umiej皻no軼i z j瞛yka obcego nowo篡tnego.

8.    Do cz窷ci drugiej sprawdzianu ucze przyst瘼uje z tego j瞛yka obcego nowo篡tnego, kt鏎ego uczy si w szkole w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych.

9.    Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

·      cz窷 pierwsza – 80 minut;

·      cz窷 druga – 45 minut.

10.    Ucze posiadaj帷y orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego wydane ze wzgl璠u na upo郵edzenie umys這we w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepe軟osprawno軼i sprz篹one, gdy jedn z niepe軟osprawno軼i jest upo郵edzenie umys這we w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przyst瘼uje do sprawdzianu.

11.    Ucze posiadaj帷y orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego wydane ze wzgl璠u na niepe軟osprawno軼i sprz篹one inne ni wymienione w ust. 9 mo瞠 by zwolniony przez dyrektora okr璕owej komisji egzaminacyjnej z obowi您ku przyst徙ienia do sprawdzianu lub jego cz窷ci na wniosek rodzic闚 pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szko造.

12.    Ucze chory lub niesprawny czasowo mo瞠 przyst徙i do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze wzgl璠u na jego stan zdrowia, na podstawie za鈍iadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

13.    Za鈍iadczenie o stanie zdrowia, o kt鏎ym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, przedk豉da si dyrektorowi szko造 nie p騧niej ni do dnia 15 pa寮ziernika roku szkolnego, w kt鏎ym ucze przyst瘼uje do sprawdzianu.

14.    Opini poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno軼iach w uczeniu si przedk豉da si dyrektorowi szko造 nie p騧niej ni do dnia 15 pa寮ziernika roku szkolnego, w kt鏎ym ucze przyst瘼uje do sprawdzianu.

15.    Dyrektor szko造 lub upowa積iony przez niego nauczyciel informuje na pi鄉ie rodzic闚 ucznia o wskazanym przez rad pedagogiczn sposobie lub sposobach dostosowania warunk闚 lub formy przeprowadzania sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych i mo磧iwo軼i psychofizycznych, nie p騧niej ni do dnia 20 listopada roku szkolnego, w kt鏎ym ucze przyst瘼uje do sprawdzianu.

16.    Dyrektor szko造, na podstawie z這穎nych deklaracji i informacji sporz康za wykaz uczni闚 przyst瘼uj帷ych do sprawdzianu i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okr璕owej komisji egzaminacyjnej w terminie okre郵onym przez dyrektora tej komisji, nie p騧niej ni do dnia 30 listopada roku szkolnego, w kt鏎ym jest przeprowadzany sprawdzian.

17.    Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie MEN oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasi璕u wojew鏚zkim lub ponadwojew鏚zkim, organizowanym z zakresu jednego z przedmiot闚 obj皻ych sprawdzianem, s zwolnieni w przypadku ucznia szko造 podstawowej realizuj帷ej kszta販enie og鏊ne w zakresie szko造 podstawowej – z odpowiedniej cz窷ci sprawdzianu.

18.    Zwolnienie nast瘼uje na podstawie za鈍iadczenia stwierdzaj帷ego uzyskanie przez ucznia szko造 podstawowej tytu逝 laureata lub finalisty. Za鈍iadczenie przedk豉da si przewodnicz帷emu zespo逝 egzaminacyjnego, zwolnienie z odpowiedniej cz窷ci sprawdzianu jest r闚noznaczne z uzyskaniem z danej cz窷ci sprawdzianu najwy窺zego wyniku.

19.    W przypadku gdy ucze uzyska tytu laureata lub finalisty z innego j瞛yka obcego nowo篡tnego ni ten, kt鏎y zosta zadeklarowany odpowiednio w cz窷ci drugiej sprawdzianu dyrektor szko造, na wniosek rodzic闚 ucznia z這穎ny nie p騧niej ni na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje okr璕ow komisj egzaminacyjn o zmianie j瞛yka obcego nowo篡tnego, je瞠li j瞛yka tego ucze uczy si w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych.

20.    Rodzice ucznia sk豉daj dyrektorowi szko造, nie p騧niej ni do dnia 30 wrze郾ia roku szkolnego, w kt鏎ym jest przeprowadzany sprawdzian pisemn deklaracj wskazuj帷 j瞛yk obcy nowo篡tny, z kt鏎ego ucze przyst徙i do cz窷ci drugiej sprawdzianu – w przypadku gdy ucze zakresie szko造 podstawowej uczy si wi璚ej ni jednego j瞛yka obcego nowo篡tnego w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych.

21.    Rodzice ucznia mog z這篡 dyrektorowi szko造, nie p騧niej ni na 3 miesi帷e przed terminem sprawdzianu pisemn informacj o zmianie j瞛yka obcego nowo篡tnego wskazanego w deklaracji.

22.    Ucze, kt鏎y z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przyst徙i do sprawdzianu lub jego cz窷ci oraz ucze, kt鏎y przerwa dan cz窷 sprawdzianu, mo瞠 przyst徙i do sprawdzianu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora CKE.

23.    W szczeg鏊nych przypadkach losowych lub zdrowotnych ucze, kt鏎y nie przyst徙i do sprawdzianu w terminie dodatkowym mo瞠 by zwolniony ze sprawdzianu na podstawie udokumentowanego wniosku dyrektora szko造, porozumieniu z rodzicami ucznia do dyrektora OKE.

24.    W szczeg鏊nych przypadkach wynikaj帷ych ze stanu zdrowia lub niepe軟osprawno軼i ucznia, za zgod dyrektora okr璕owej komisji egzaminacyjnej, sprawdzian mo瞠 by przeprowadzony w innym miejscu ni szko豉.

25.    Wniosek o wyra瞠nie zgody, o kt鏎ej mowa w ust. 18, sk豉da do dyrektora okr璕owej komisji egzaminacyjnej dyrektor szko造 w porozumieniu z rodzicami ucznia nie p騧niej ni na 3 miesi帷e przed terminem sprawdzianu

26.    Wyniki sprawdzianu s ustalane w procentach, s one ostateczne i nie s逝篡 na nie skarga do s康u administracyjnego.

27.    Za organizacj i przebieg sprawdzianu odpowiada dyrektor szko造, kt鏎y jest jednocze郾ie przewodnicz帷ym komisji egzaminacyjnej.

28.    Przewodnicz帷y zespo逝 egzaminacyjnego, nie p騧niej ni na 2 miesi帷e przed terminem sprawdzianu powo逝je cz這nk闚 zespo逝 egzaminacyjnego oraz mo瞠 powo豉 zast瘼c przewodnicz帷ego tego zespo逝 spo鈔鏚 cz這nk闚 zespo逝.

29.    W sk豉d zespo逝 nadzoruj帷ego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym 瞠 co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w kt鏎ej jest przeprowadzany sprawdzian; nauczyciel ten pe軟i funkcj przewodnicz帷ego zespo逝; drugi nauczyciel zatrudniony w innej szkole.

30.    Je瞠li w sali egzaminacyjnej jest wi璚ej ni 25 uczni闚, liczb cz這nk闚 zespo逝 nadzoruj帷ego zwi瘯sza si o jednego nauczyciela na ka盥ych kolejnych 20 uczni闚.

31.    Przewodnicz帷y zespo逝 egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole sprawdzianu, opracowuje procedury przeprowadzenia sprawdzianu w szkole, na podstawie procedur ustalonych przez dyrektora OKE.

 

24

REGULAMIN EGZAMINU WERYFIKUJ。EGO

1.      Ucze ma prawo do sk豉dania egzaminu weryfikuj帷ego celem poprawienia ko鎍oworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

2.      Ucze lub jego rodzice (opiekunowie prawni) maj prawo do zg這szenia zastrze瞠 do dyrektora szko造, je瞠li uznaj, 瞠 ko鎍oworoczna ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych lub ko鎍oworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta豉 ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz帷ymi ustalania tej oceny. Ocena jest niezgodna z przepisami prawa i trybem ustalania tej oceny, je瞠li zosta造 naruszone procedury okre郵one w  Wewn徠rzszkolnym  Ocenianiu.

3.      Zastrze瞠nia mog by zg這szone w terminie do 7 dni po zako鎍zeniu zaj耩 dydaktyczno- wychowawczych w formie pisemnej.

4.      Egzamin weryfikuj帷y przeprowadza si na pisemny wniosek ucznia zg這szony do dyrektora szko造 w terminie do 7 dni po zako鎍zeniu zaj耩 dydaktyczno- wychowawczych.

5.      Termin egzaminu weryfikuj帷ego uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6.      Prawo do egzaminu weryfikuj帷ego z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych nie przys逝guje uczniowi, kt鏎y:

-       opu軼i w ci庵u roku wi璚ej ni 30 % zaj耩 edukacyjnych, z kt鏎ych wnioskuje o poprawienie oceny

-       otrzyma w bie膨cym roku szkolnym z prac klasowych, sprawdzian闚, test闚 przynajmniej jedn ocen ni窺z ni wystawiona ocena klasyfikacyjna.

7.       Prawo do podwy窺zenia oceny zachowania nie przys逝guje uczniowi, kt鏎y:

-       otrzyma wi璚ej ni 50. punkt闚 ujemnych,

-       otrzyma ocen nagann lub nieodpowiedni z  zachowania za jedno z p馧roczy,

-       otrzyma jedn z kar zapisan w Statucie Szko造.

8.      Egzamin weryfikuj帷y przeprowadza komisja powo豉na przez dyrektora szko造, kt鏎a:

a)    w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala ko鎍oworoczn cen klasyfikacyjn z danych zaj耩 edukacyjnych;

b)   w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala ko鎍oworoczn ocen klasyfikacyjn zachowania w drodze g這sowania zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚; w przypadku r闚nej liczby g這s闚 decyduje g這s przewodnicz帷ego komisji.

9.      Termin sprawdzianu, o kt鏎ym mowa w pkt. 6, uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.  Sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia lub ustalenie wy窺zej  ko鎍oworocznej oceny zachowania winno odbywa si:

-     zaraz po wp造ni璚iu wniosku i jego rozpatrzeniu dla uczni闚 ko鎍z帷ych szko喚,

-       na pocz徠ku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczni闚, kt鏎zy maj uzyska 鈍iadectwo promocyjne.

11.  W sk豉d komisji wchodz:

1)      w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych:

a)      dyrektor szko造 albo nauczyciel zajmuj帷y w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodnicz帷y komisji,

b)      nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne,

c)      dw鏂h nauczycieli z danej lub innej szko造 tego samego typu, prowadz帷y takie same zaj璚ia edukacyjne;

2)      w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szko造 albo nauczyciel zajmuj帷y w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodnicz帷y komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szko造 nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia edukacyjne w danej klasie,

d)      pedagog,

e)      psycholog,

f)       przedstawiciel samorz康u uczniowskiego,

g)      przedstawiciel rady rodzic闚.

12.  Nauczyciel, o kt鏎ym mowa w pkt  11b , mo瞠 by zwolniony z udzia逝 w pracy komisji na w豉sn pro軸 lub w innych, szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szko造 powo逝je innego nauczyciela prowadz帷ego takie same zaj璚ia edukacyjne, z tym 瞠 powo豉nie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast瘼uje w porozumieniu z dyrektorem tej szko造.

13.  Pytania i zadania egzaminacyjne na stopie wy窺zy wg za這穎nych kryteri闚, przygotowuje nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne, a zatwierdza dyrektor szko造.

14.  Komisja, o kt鏎ej w pkt 11, mo瞠 na podstawie przeprowadzonego egzaminu:

-       podwy窺zy stopie - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, tj. je瞠li ucze odpowie poprawnie na wszystkie zadania egzaminacyjne (uzyska 100% punkt闚 za poprawne rozwi您anie zada),

-       pozostawi stopie ustalony przez nauczyciela w przypadku , gdy ucze uzyska mniej ni 100% punkt闚.

15.  Z prac komisji sporz康za si protok馧 zawieraj帷y w szczeg鏊no軼i:

1)   w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych:

a)    sk豉d komisji,

b)   termin sprawdzianu, o kt鏎ym mowa w pkt.6

c)    zadania (pytania) sprawdzaj帷e,

d)   wynik sprawdzianu oraz ustalon ocen;

2)      w przypadku ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

a)      sk豉d komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik g這sowania,

d)      ustalon ocen zachowania.

Protok馧 stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

16.  Do protoko逝, o kt鏎ym mowa w pkt 15 do陰cza si pisemne prace ucznia i zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia.

17.  Ucze, kt鏎y z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst徙i do sprawdzianu, o kt鏎ym mowa w pkt 6  w wyznaczonym terminie, mo瞠 przyst徙i do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szko造.

18.  Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna, z wyj徠kiem niedostatecznej ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych, kt鏎a mo瞠 by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

25

PROMOWANIE

1. Ucze klasy I-III szko造 podstawowej otrzymuje promocj do klasy programowo wy窺zej, je瞠li jego osi庵ni璚ia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie z zastrze瞠niem pkt 6. Na wniosek rodzic闚 (prawnych opiekun闚) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodzic闚 (prawnych opiekun闚) rada pedagogiczna mo瞠 postanowi o promowaniu ucznia klasy I i II szko造 podstawowej do klasy programowo wy窺zej r闚nie w ci庵u roku szkolnego. W wyj徠kowych przypadkach rada pedagogiczna mo瞠 postanowi o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szko造 podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasi璕ni璚iu opinii rodzic闚 (prawnych opiekun闚) ucznia. 

2. Pocz患szy od klasy IV ucze otrzymuje promocj do klasy programowo wy窺zej, je瞠li ze wszystkich obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, okre郵onych w szkolnym planie nauczania, uzyska  ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjne wy窺ze od oceny niedostatecznej, z zastrze瞠niem pkt 4 i 6

3. Pocz患szy od klasy IV ucze, kt鏎y w wyniku klasyfikacji ko鎍oworocznej uzyska  z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 鈔edni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania, otrzymuje promocj do klasy programowo wy窺zej z wyr騜nieniem.

4. Ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje si do klasy programowo wy窺zej, uwzgl璠niaj帷 specyfik kszta販enia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Laureaci konkurs闚 przedmiotowych o zasi璕u wojew鏚zkim w szkole podstawowej oraz laureaci i finali軼i olimpiad przedmiotowych otrzymuj z danych zaj耩 edukacyjnych celuj帷 ko鎍oworoczn ocen klasyfikacyjn. Ucze, kt鏎y zdoby  tytu laureata konkursu przedmiotowego o zasi璕u wojew鏚zkim b康 laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyska po ustaleniu albo uzyskaniu ko鎍oworocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych, otrzymuje z tych zaj耩 edukacyjnych celuj帷 ko鎍oworoczn ocen klasyfikacyjn.

6. Ucze, kt鏎y nie spe軟i warunk闚 okre郵onych w pkt 1 i 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy窺zej i powtarza klas, z zastrze瞠niem pkt 7

7. Uwzgl璠niaj帷 mo磧iwo軼i edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna mo瞠 jeden raz w ci庵u danego etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo wy窺zej ucznia, kt鏎y nie zda egzaminu poprawkowego z jednych obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, pod warunkiem, 瞠 te obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne s, zgodnie z szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wy窺zej.

8. Ucze ko鎍zy szko喚 podstawow:

1.    je瞠li w wyniku klasyfikacji ko鎍owej, na kt鏎 sk豉daj si ko鎍oworoczne oceny klasyfikacyjne z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwy窺zej oraz ko鎍oworoczne oceny klasyfikacyjne z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, kt鏎ych realizacja zako鎍zy豉 si w klasach programowo ni窺zych w szkole podstawowej, z uwzgl璠nieniem pkt 5, uzyska oceny klasyfikacyjne wy窺ze od oceny niedostatecznej, z zastrze瞠niem pkt 4,

2.    je瞠li ponadto przyst徙i odpowiednio do sprawdzianu, z zastrze瞠niem pkt 10, 11, 12 i 13.

9. Ucze ko鎍zy szko喚 podstawow z wyr騜nieniem, je瞠li w wyniku klasyfikacji ko鎍owej, o kt鏎ej mowa w ust. 7 pkt 1, uzyska z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 鈔edni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania.

10. O uko鎍zeniu szko造 przez ucznia z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zako鎍zenie klasy programowo najwy窺zej rada pedagogiczna, uwzgl璠niaj帷 specyfik kszta販enia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

11. Uczniowie z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przyst瘼uj do sprawdzianu po klasie VI.

12. Ucze z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu lekkim ze sprz篹on niepe軟osprawno軼i, posiadaj帷y orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego, kt鏎y nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mo瞠 by zwolniony przez dyrektora komisji okr璕owej z obowi您ku przyst徙ienia do sprawdzianu, na wniosek rodzic闚 (prawnych opiekun闚), zaopiniowany przez dyrektora szko造.

13. W szczeg鏊nych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemo磧iwiaj帷ych przyst徙ienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okr璕owej, na udokumentowany wniosek dyrektora szko造, mo瞠 zwolni ucznia z obowi您ku przyst徙ienia do sprawdzianu po klasie VI. Dyrektor szko造 sk豉da wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

26

EWALUACJA OCENIANIA

Ocenianie podlega kontroli monitorowaniu oraz ewaluacji, poprzez mierzenie jako軼i pracy szko造 i zgodno軼i Wewn徠rzszkolnego Oceniania z oczekiwaniami uczni闚, rodzic闚 i nauczycieli.

Wszystkie sprawy nie uregulowane w Wewn徠rzszkolnym Ocenianiu reguluje si na podstawie Rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniaj帷ego rozporz康zenie w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzenia sprawdzian闚 i egzamin闚 w szko豉ch publicznych.

27

 

POSTANOWIENIA KO哸OWE

            Ustala si jako obowi您uj帷e oznaczenia w dzienniku lekcyjnym:

1. W dwu ostatnich rubrykach dziennika wyznacza si rubryk „Z” – zadania i rubryk „O” –  odpowied. W trakcie jednego p馧rocza ucze mo瞠 zg這si 2-krotnie brak przygotowania do zaj耩 lekcyjnych oraz 2-krotny brak zadania domowego, co odnotowuje si kropkami w odpowiedniej rubryce. Nie dotyczy to sprawdzian闚 zapowiedzianych wcze郾iej. Warunkiem jest jednak by ucze zg這si fakt przed rozpocz璚iem zaj耩 lekcyjnych. Kropki za brak przygotowania do zaj耩 edukacyjnych i brak zadania domowego nie maj wp造wu na ocen 鈔鏚roczn i ko鎍oworoczn.

2. Religia nie jest przedmiotem obowi您kowym. Ucze ucz瘰zcza na lekcje religii po z這瞠niu przez rodzic闚 pisemnego o鈍iadczenia o ch璚i uczestnictwa w tych zaj璚iach. Uczniowie uczestnicz帷y w lekcjach religii zobowi您ani s przestrzega zasad jakie obowi您uj na innych zaj璚iach edukacyjnych i oceniani s przez nauczyciela religii tak jak i z innych przedmiot闚 edukacyjnych. Ocena z religii jest wliczana do 鈔edniej ocen

3. Aktywno嗆 ucznia na zaj璚iach edukacyjnych oceniana jest w rubryce „Aktywno嗆”  plusami. Trzy plusy r闚naj si ocenie bardzo dobrej.

4. Pozosta貫 oznakowania z danego przedmiotu musz by podane uczniom wraz z kryteriami ocen na pocz徠ku roku szkolnego.

5. W jednym p馧roczu obowi您uj minimum dwie prace klasowe, dwa sprawdziany i dwie kr鏒kie niezapowiedziane kartk闚ki. W przypadku licznych klas, gdzie nie ma mo磧iwo軼i sprawdzenia wiedzy uczni闚 podczas godziny lekcyjnej mo積a przeprowadzi kartk闚k, ona jednak traktowana jest jako odpowied i zapisywana w rubryce „Odpowied”

6. Na pro軸 ucznia i jego rodzic闚 nauczyciel ustalaj帷y ocen ma obowi您ek j uzasadni.

7. Prace klasowe i testy przechowywane s przez nauczyciela do ko鎍a bie膨cego roku szkolnego i na pro軸 rodzic闚 udost瘼niane do wgl康u. 

WEWN﹗RZSZKOLNE OCENIANIE I PROMOWANIE PUBLICZNEJ SZKOΧ PODSTAWOWEJ W CZEPIELOWICACH 

 

ZATWIERDZENIE WEWN﹗RZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1.    Zatwierdzenia wewn徠rzszkolnego systemu oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna poprzez podj璚ie uchwa造, po zasi璕ni璚iu opinii Rady Rodzic闚, Samorz康u Uczniowskiego.

 

Opinia Rady Rodzic闚: ............................................... z dnia …………………….

 

1.      ......................................................

2.      ......................................................

3.      ......................................................

4.      ......................................................

5.      ......................................................

 

Opinia Samorz康u Uczniowskiego: ...........................................z dnia …………....

1.     .......................................................

2.     .......................................................

3.     .......................................................

4.     .......................................................

5.     .......................................................

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzi豉 zmiany w WSO uchwa陰 NR …………
z dnia …………

 

 

 

 

Flash Zegar
Kalendarz
Pa寮ziernik 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy