Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Koncepcja pracy szko造

Bez tytu逝 1

Koncepcja  pracy

Publicznej Szko造 Podstawowej  w Czepielowicach

na lata 2015- 2020

SPIS TREŚCI

I.                PODSTAWA PRAWNA

II.             INFORMACJE O SZKOLE

III.       .MISJA SZKOΧ

IV.      WIZJA SZKOΧ

V.           MODEL ABSOLWENTA

VI.      PLAN DZIAxŃ SZKOΧ

1. Dzia豉lność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna dzia豉lność statutowa szko造.

2. Procesy zachodzące w szkole.

3. Funkcjonowanie szko造 w środowisku lokalnym.

4. Zarządzanie szko豉̨.

I.PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p霩́n. zmian. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

 

II.INFORMACJE O SZKOLE

Nazwa i adres – Publiczna Szko豉 Podstawowa im. Bohater闚 II  

                          Wojny  安iatowej w Czepielowicach

Obw鏚 szko造 – Czepielowice, Ko軼ierzyce, 妃iechowice, Nowe    

                            Kolnie, Lubicz , Pisarzowice   

         

Ilość oddzia堯w – 2015/2016 – 8

                              2016/2017 – 8

                              2017/2018 - 8

                              2018/2019  -8

                              2019/2020 - 8                                                             

Liczba nauczycieli – 12

Dyplomowanych – 11 

Budynek szko造 jest 2-piętrowy.

W szkole znajduj się sale:

·           pracownia informatyczna z 10 stanowiskami komputerowymi

·          sala gimnastyczna

·          biblioteka szkolna z czytelnią

·         świetlica szkolna

·           pracownia językowa

·           pracownia przyrodnicza

·          sto堯wka szkolna

·         kuchnia wyposażona zgodnie z polskimi normami i zaleceniami Sanepidu

·          gabinet pedagoga szkolnego

·          gabinet i magazyn nauczycieli w-f

·          przebieralnie na lekcje w-f , kabiny prysznicowe

·          toalety na każdym piętrze dla dziewcząt i ch這pc闚 , przy sali gimnastycznej

·         boisko kostkowe

·         plac zabaw dla dzieci

·         Teren wok馧 plac闚ki jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szko造.

 

Szko豉 posiada certyfikaty

·         Szko豉 z Klasą

·         Szko豉 Promująca Zdrowie

·         Szko豉 bez Przemocy

·         Szko豉 posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego

·         Certyfikat Zielona Flaga

·         Nale篡my do szk馧 innowacyjnych

III. MISJA SZKOΧ  

Dziecko chce by dobre,

je郵i nie umie-naucz

Je郵i nie wie – wyt逝macz

Je郵i nie mo瞠 – pom騜”

                                              J. Korczak 

                                                                                               

Jeste鄉y po to, aby we wsp馧pracy z rodzin i 鈔odowiskiem lokalnym wychowa i edukowa cz這wieka XXI wieku, dobrego patriot i Europejczyka, cz這wieka aktywnego, kreatywnego i sprawnego psychicznie, potrafi帷ego odnale潭 si w otaczaj帷ym go 鈍iecie. Zapewniamy naszym uczniom wysok jako嗆 nauczania, wychowania i opieki, klimat 篡czliwo軼i, bogat ofert zaj耩 pozalekcyjnych, zaj璚ia wspieraj帷e uczni闚.

 Dzia豉my po to, aby:

Nasi uczniowie:

1. Byli przygotowani do:

·         nauki na wyższym szczeblu edukacyjnym,

·         kreowania otaczającego świata,

·         przezwyciężania barier emocjonalnych,

·         zwiększonej tolerancji dla ludzi r霩̇nych kultur, ras,

·         bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

·         wykazywali się zaradnością.

 

2. Umieli:

·         radzić sobie w trudnych sytuacjach,

·         stosować wiedzę w praktyce,

·         odr霩̇niać dobro od z豉.

 

 

3. Realizowali:

·         swoje marzenia, plany,

·         zasady i wartości.

·         swoje możliwości

 

Rodzice:

·         Byli zadowoleni z wynik闚 nauczania, realizacji zadań szko造.

·         Wspomagali: naszą  pracę dydaktyczno –wychowawczą,

·         Uczestniczyli w życiu szko造, wychowaniu i edukacji dzieci.

 

Nauczyciele:

1.  Nauczyli uczenia się.

2.  Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

3.  Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

4.  Kszta販ili obywateli Europy XXI wieku.

5.  Nauczyli og鏊nej kultury.

6.  Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

7.  Szczeg鏊nie opiekowali się trudnym uczniem.

8.  Rozwijali w sobie 鈍iadomo嗆  potrzeby samodoskonalenia si

9.  Jak najlepiej przygotowywali uczni闚 do dalszej nauki.

10.    Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorc闚 proponowanych przez r闚ieśnik闚 i środki masowego przekazu.

 

IV.WIZJA SZKOΧ

Wizja naszej szko造 to taka, w kt鏎ej:

-  Ucznio趴ie:

  czuj potrzeb cho苓ze要ia do szko造, zawsze czy要i to ch皻要ie, nie trak負uj tego jak przy虺ry obowi您ek,

  czuj si tu bez計iecz要ie, oto苞zeni ser苓eczn opiek i 篡czliwo軼i,

  zawsze mog liczy na zro述u衫ie要ie i pomoc ze strony nauczycieli,

  aktyw要ie uczest要i苞z w zaj磠ciach edu虺a苞yj要ych oraz pozalekcyjnych,

  darz zaufa要iem i sza苞un虺iem wycho趴aw苞闚, pra苞ow要i虺闚 oraz rodzi苞闚, kt颻rzy czyn要ie uczest要i苞z w 篡ciu szko造,

  zar闚no w szkole jak i poza ni prze貞trze茆aj zasad kul負u訃al要ego zachowania,

  ucz si roz訃騜要ia to co dobre i co z貫, doko要y趴a samooceny,

  potra苯i te z potrzeby serca pra苞o趴a na rzecz spo韋ecz要o頁ci szkol要ej, a tak瞠 dla w豉貞nej wsi i jej mieszka鎍闚.

-  Rodzice:

  wsp馧負wo訃z wraz z Rad Peda茆o茆iczn obraz “szko造 otwartej”,

  uczest要i苞z w pro苞e貞ie wycho趴a要ia dzieci, poma茆aj im w nauce, wsp馧計ra苞uj z nauczycielami,

  maj wp造w na decy述je i s obecni przy roz趴i戚zy趴a要iu pro苑le衫闚 szko造.

-  Nauczy苞iele:

  s wykszta陪ceni i maj mo翮li趴o嗆 pod要o貞ze要ia swych kwalifikacji.

  za swoj prac s nale倍y苞ie wynagradzani,

  wyka述uj si kul負ur oso苑i貞t, sumien要o頁ci i ogromn otwar負o頁ci na potrzeby uczni闚.

  cie貞z si auto訃y負e負em, budz zaufa要ie wycho趴an虺闚 i ich rodzic闚,

  atrak苞yj要ie pro趴a苓z wszyst虺ie zaj磠cia, ukie訃un虺o趴uj, inspi訃uj, wdra倍aj do samo苓ziel要ego odkry趴a要ia. Potra苯i dostrzec i roz趴i要望 uzdol要ie要ia , zain負e訃e貞o趴a要ia uczni闚, roz苑u苓zi ich natu訃aln cie虺a趴o嗆, uka述a pi瘯no ota苞za虻戚cego 鈍iata. S逝膨 uczniom pomoc w roz趴i戚zy趴a要iu ich problem闚.

-  Dyrek負or:

  jest kom計e負entny i spraw要ie orga要i述uje prac szko造,

  jest dobrym gospodarzem,

  jako dobry peda茆og wyka述uje si kul負ur oso苑i貞t 篡cz衍i趴o頁ci, otwar負o頁ci oraz umie虻皻要o頁ci roz趴i戚zy趴a要ia konflikt闚,

  post磠puje spra趴ie苓li趴ie i konsekwentnie,

  trosz苞zy si o nauczy苞ieli oraz uczni闚,

  umie wsp馧計ra苞o趴a ze 鈔odowiskiem,

  stara si o naj趴y翮sz jako嗆 nauczania.

 

Szko豉 jest przy虻a述na uczniom.

  u鈍ia苓a衫ia wycho趴an虺om przy要a衍e翮no嗆 do wsp鏊要oty narodowej,

  kul負y趴uje pol貞kie tradycje,

  uczy sza苞unku do histo訃ii Pol貞ki, uka述uje wsp馧苞ze貞ne obli苞ze Ojczyzny,

  zapew要ia uczniom pro苯e貞jo要aln opiek peda茆oga, psy苞ho衍oga, pie衍磠gniarki i lekarza.

  dys計o要uje nale倍y苞ie wypo貞a倍o要ymi pra苞ow要iami przed衫io負o趴ymi oraz boiskiem i sal gim要a貞tyczn co zach璚a uczni闚 do zdo苑y趴a要ia wie苓zy i umo翮li趴ia im pra趴i苓這wy roz趴鎩 fizyczny.

  przy茆o負o趴uje ucznia do 篡cia we wsp馧苞ze貞nym 鈍iecie,

  u豉負wia start w doro貞貫 篡cie, bowiem wypo貞a篡 go w grun負own wie苓ze og鏊n, kszta陪tuje otwar負o嗆 umie虻皻要o嗆 my郵e要ia tw鏎苞zego, pro苑le衫o趴ego, abs負rak苞yj要ego i elastycznego.

  u鈍ia苓a衫ia uczniom potrzeb wiedzy.

  uczy samo苓ziel要o頁ci w roz趴i戚zy趴a要iu problem闚.

 

V. MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Publicznej  Szko造 Podstawowej im. Bohater闚 II Wojny  安iatowej w Czepielowicach

·       zna i stosuje zasady życia spo貫cznego;

·        potrafi się uczyć ;

·       dostrzega w nauce swoje szanse życiowe;

·        posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problem闚;

·         jest otwarty, komunikatywny i kreatywny;

·        rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;

·        szanuje tradycję i kulturę w豉snego narodu, a także innych kultur;

·       jest aktywny spo貫cznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego cz這wieka;

·       cechuje go wysoka kultura osobista;

·        pamięta o przesz這ści ;

·        dba o sw鎩 rozw鎩 fizyczny, promuje zdrowy tryb życia;

·         jest przygotowany do nauki na dalszym etapie;

 

 

 

VI PLAN DZIAxŃ SZKOΧ

Zak豉dane cele:

·         systematyczne badanie efekt闚 kszta販enia i osiągnięć edukacyjnych uczni闚;

·         analiza wynik闚  wewn皻rznych i zewnętrznych;

·         promowanie uczni闚 szczeg鏊nie uzdolnionych;

·          wzmocnienie aktywności uczni闚;

·          umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych;

·          eliminowanie przejaw闚 agresji, przemocy;

·          promowanie zdrowego stylu życia;

·          kszta速owanie postaw prospo貫cznych

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 Dzia豉lność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna dzia豉lność statutowa szko造.

·         uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szko造 w rozwiązywaniu problem闚;

·         uczniowie biorą udzia w r騜norodnych konkursach,

·         uczniowie prowadzą zdrowy styl życia;

Zadania do realizacji i dzia豉nia podejmowane w szkole:

·         analizowanie wynik闚 sprawdzianu r霩̇norodnymi metodami;

·           monitorowanie realizacji podstawy programowej;

·         formu這wanie i wdrażanie wniosk闚 z analizy osiągnięć uczni闚;

·          wskazywanie metod i sposob闚 uczenia się;

·         wskazywanie uczniowi co opanowa, a nad czym musi jeszcze popracować;

·          organizowanie pr鏏nych sprawdzian闚;

·         rozwijanie inicjatyw w kierunku:

-        zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;

-        poszukiwania skutecznych form i metod pracy;

-     mobilizowania uczni闚 do udzia逝 w konkursach ;

·     ewaluacja Programu Wychowawczego Szko造, Programu Profilaktyki, planu wychowawczego klasy;

·     klasowe programy wychowawcze są sp鎩ne z programem wychowawczym szko造;

·     organizowanie imprez promujących w豉ściwe zachowanie np. Dzień Życzliwości;

·       organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia i unikanie zagro瞠 zwi您anych z u篡wkami;

·      organizowanie apeli zwi您anych ze 鈍i皻ami narodowymi i innymi obejmuj帷ymi r騜norodn tematyk;

·         wdra瘸nie zapis闚 programu  zapobiegania cyberprzemocy w tym r闚nie bezwzgl璠ny zakaz u篡wania telefon闚 kom鏎kowych;

·     stosuje się statutowe ocenianie uczni闚 z zachowania;

·     wsp馧praca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szko造 i rodzicami w rozwiązywaniu problem闚 wychowawczych;

·       prowadzone są badania oczekiwań uczni闚, rodzic闚 wobec szko造;

·       rozwijanie samorządności uczni闚 poprzez dzia豉lność w Samorządzie Uczniowskim

·     organizowanie wycieczek, imprez o r霩̇nym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami;

·         wprowadzenie gier rozwijaj帷ych umiej皻no嗆 logicznego my郵enia;

Zak豉dane cele:

- w szkole stosuje si nowoczesne metody nauczania i wychowania;

- nauczyciele s dobrze przygotowani do realizacji wizji szko造;

 Procesy zachodzące w szkole.

·     analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;

·     wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczni闚;

·     stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;

·     monitorowanie i doskonalenie proces闚 edukacyjnych;

·     doskonalenie wsp馧pracy między cz這nkami rady pedagogicznej;

·     angażowanie uczni闚 do wsp馧udzia逝 w planowaniu dzia豉ń wychowawczych;

·     wyr闚nywanie szans edukacyjnych uczni闚

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·     koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczni闚 i rodzic闚, wszyscy chętnie biorą udzia w jej realizacji;

·     uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu;

·     dok豉dne informacje o postępach w nauce motywują uczni闚 do dalszej pracy;

·     wsp馧praca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wp造wa na proces edukacyjny;

·     każdy uczący się ma r闚ne szanse rozwoju

 

Zadania do realizacji i dzia豉nia podejmowane w szkole:

·     aktualizowanie koncepcji pracy;

·     rozpoznanie potrzeb uczni闚 odnośnie oferty edukacyjnej;

·     nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

·     opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;

·     udzia szko造 w akcjach charytatywnych np. gor帷zka z這ta

·     realizacja projekt闚 unijnych;

·     udzia w programach np. Szklanka mleka; Owoce w szkole

·     stosowanie jasno określonych wymagań  dotycz帷ych zachowania poprzez stosowanie punkt闚 szkolnego  systemu oceniania; modyfikacja;

·     wsp鏊ne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli;

·     stworzenie warunk闚 do samorządnego dzia豉nia uczni闚 np. inicjatywy uczni闚 w dzia豉niach wychowawczych, dzia豉lność Samorządu Uczniowskiego;

·     zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce ;

Funkcjonowanie szko造 w 鈔odowisku lokalnym  

Zak豉dane cele:

·     wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

·     promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;

·     rozwijanie wsp馧pracy z rodzicami na r霩̇nych p豉szczyznach życia szko造

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·     wsp馧praca szko造 ze środowiskiem wp造wa korzystnie na rozw鎩 edukacyjny uczących się;

·     widoczny jest udzia uczni闚 w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie wsi i gminy Lubsza

·     rodzice s zaanga穎wani i uczestnicz w 篡ciu szko造, s jej partnerami;

Zadania do realizacji i dzia豉nia podejmowane w szkole:

·     kontynuacja wsp馧pracy z instytucjami i organizacjami dzia豉jącymi w środowisku; poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

·     czynne w豉̨czanie się w inicjatywy p造nące ze środowiska;

·     kontynuowanie wsp馧pracy i poszerzanie do鈍iadcze w ramach przynale積o軼i szko造 do Stowarzyszenia Szk馧 Innowacyjnych wojew鏚ztwa opolskiego;

·       aktualizowanie strony internetowej szko造 i gazetek szkolnych i zamieszczanie artyku堯w w prasie lokalnej;

·         promowanie dobrego wizerunku szko造;

·       wypracowanie skutecznych metod w przep造wie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;

        Zarządzanie szko豉̨.

        Zak豉dane cele:

·       wsp鏊ne planowanie dzia豉ń przez Radę Pedagogiczną;

·       prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespo造 nauczycieli;

·       podejmowanie dzia豉ń wzbogacających bazę i wyposażenie szko造;

·       prowadzenie dzia豉ń związanych z remontami i modernizacją plac闚ki;

·       opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

·       sprawne zarządzanie szko豉̨

        Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·       proces edukacyjny przebiega bez zak堯ceń;

·       szko豉 posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;

·       wewnętrzny nadz鏎 pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i s逝ży poprawie jakości pracy szko造;

·       szko豉 podejmuje dzia豉nia zmierzające do poprawy warunk闚 pracy-baza i wyposażenie;

·       szko豉 prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powo逝je zespo造 d/s ewaluacji;

·       szko豉 realizuje harmonogram remont闚 i modernizacji;

·       szko豉 jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczni闚, rodzic闚 i pracownik闚 - posiada jasno określone procedury i regulaminy

 

        Zadania do realizacji i dzia豉nia podejmowane w szkole:

·         udoskonaleanie bazy dydaktycznej

·         sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;

·         w miarę posiadanych środk闚 doposażenie szko造 w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.;

·         na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szko造;

·         w szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi;

·         rozbudowa placu zabaw i si這wni zewn皻rznej na boisku szkolnym oraz bie積i;

·         w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje

        VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAxŃ

                Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych dzia豉ń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do za這żonych cel闚 będzie przede wszystkim poprzez:

·         Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.

·         Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli. 

·         Monitorowanie podstawy programowej.

·         Analizę sprawozdań z pracy zespo堯w dzia豉jących w szkole.

                 Do modyfikowania przebiegu proces闚 edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przysz這ści s逝żyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

MOCNE STRONY SZKOΧ

·         wysoko wykwalifikowana kadra ;

·         bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, spe軟iająca oczekiwania uczni闚;

·         indywidualizacja nauczania;

·         wspomaganie indywidualne uczni闚 metod Bioefadback;

·         zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczni闚 z dysfunkcjami w kl. I-VI ;

·         terapia pedagogiczna dla uczni闚 z zaleceniami PPP ;

·         dobrze skonstruowany i realizowany program wychowawczy i profilaktyki;

·         sp鎩ne zasady oceniania ;

·         wspieranie ucznia z trudnościami w nauce;

·         dzia豉lność opiekuńczo-wychowawcza na wysokim poziomie;

·         propagowanie zdrowego stylu życia przez uczni闚;

·         edukacja regionalna na wysokim poziomie;

·         edukacja ekologiczna;

·         badanie osiągnięć uczni闚, wyciąganie wniosk闚 do dalszej pracy;

·         prowadzenie wstępnej diagnozy uczni闚 i wykorzystanie jej do planowania dalszej pracy;

·         bogaty program i poziom imprez i uroczystości szkolnych;

·         liczne sukcesy sportowe na szczeblu wojew鏚zkim;

·         szko豉 jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym;

·         pozyskiwanie środk闚 z Unii na projekty edukacyjne;

·         udzia uczni闚 w europejskich projektach edukacyjnych;

·          uzyskanie wielu certyfikat闚 podnoszących  jakość pracy szko造 ;

·         aktywnie dzia豉j帷e ko這 PCK;

·         wdra瘸nie innowacji przez nauczycieli;

·         estetyczne, zadbane sale lekcyjne, korytarze szko造 ;

·         bardzo dobre warunki zaplecza sportowego;

·         miasteczko ruchu drogowego do nauki przepis闚 ruchu drogowego;

·         przyszkolny plac zabaw dla dzieci I – III;

·         dobrze wyposażona kuchnia ;

 

Flash Zegar
Kalendarz
Wrzesie 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy