Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]j瞛yk polski

Nowa strona 1

Przedmiotowy System oceniania z j瞛yka polskiego dla klas 4-6

 

 

Opracowany na podstawie:

-Rozporz康zenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚.

-Podstawy programowe kszta販enia og鏊nego dla szk馧 podstawowych.

- Aktualnie obowi您uj帷ych program闚 nauczania j瞛yka polskiego dla szk馧 podstawowych.

 

 

I. Przedmiotem oceniania s:

A.   Wiadomo軼i.

B.    Umiej皻no軼i.

C.    Postawa ucznia i jego aktywno嗆.

 

 

II. Cele oceniania

 

1. Ocenianie bie膨ce:

 

 -pom鏂 uczniowi rozpatrywa i rozumie swoje mocne i s豉be strony oraz ukierunkowa go do dalszej pracy,

 -przekaza rodzicom(opiekunom) informacje o post瘼ach ucznia,

 -da nauczycielowi informacj o efektywno軼i jego nauczania, w豉軼iwego doboru materia堯w, metod i sposob闚 nauczania.

 

2. Ocenianie okresowe:

 

 -przekaza uczniowi informacj o jego post瘼ach w j瞛yku polskim pod koniec pewnej cz窷ci programu nauki,

 -dostarczy informacji rodzicom,

 -dostarczy informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za nast瘼ny etap nauki.

 

 

III. Skala ocen

 

Oceny uzyskane przez uczni闚 w ci庵u roku szkolnego wyra穎ne s tradycyjn ocen szkoln:


 

 

Stopie   1-niedostateczny

                2-dopuszczaj帷y

                3-dostateczny

                4-dobry

                5-bardzo dobry

                6-celuj帷y


 

Taksonomia ocen powinna uwzgl璠nia nast瘼uj帷e poziomy wymaga:

 

Konieczne (na ocen dopuszczaj帷)

Podstawowe (na ocen dostateczn)

Rozszerzaj帷e (na ocen dobr)

Dope軟iaj帷e (na ocen bardzo dobr)

Obejmuj tre軼i:

-najwa積iejsze w uczeniu si danego przedmiotu,

-豉twe dla ucznia nawet ma這 zdolnego,

-cz瘰to powtarzaj帷e si w procesie nauczania,

-okre郵one programem nauczania na poziomie nieprzekraczaj帷ym wymaga zawartych w podstawach programowych,

-proste, uniwersalne umiej皻no軼i z zakresu nauczania j瞛yka polskiego.

Obejmuj tre軼i:

-z這穎ne, mniej przyst瘼ne ni zaliczone do podstawowych wymaga,

-wymagaj帷e korzystania z r騜nych 廝鏚e,

-umo磧iwiaj帷e rozwi您ywanie problem闚,

-po鈔ednio u篡teczne w 篡ciu pozaszkolnym,

-pozwalaj帷e 陰czy wiedz z r騜nych przedmiot闚 i dziedzin.

 

 

Kontrola osi庵ni耩 uczni闚.

 

1. Pisemne:

  -odpowiedzi na pytania

  -rozwi您ywanie wskazanych zada, wykonywanie 獞icze

  -testy (diagnostyczne i sumuj帷e)

  -redagowanie tekstu u篡tkowego

  -redagowanie formy literackiej.

 

2. Ustne:

  -kilkuzdaniowa wypowied

  -opowiadania

  -czytanie tekst闚

  -prezentacja

  -recytowanie

 

3. Praktyczne:

  -pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, s這wnika

 

·        Nauczyciel powinien przeprowadzi w ci庵u semestru, co najmniej 2 prace klasowe (wypracowania), jedn prac klasow sprawdzaj帷 wiadomo軼i i umiej皻no軼i z nauki o j瞛yku.

·        Na pocz徠ku roku szkolnego w kl. IV wskazane jest przeprowadzenie test闚 diagnostycznych, np. techniki czytania, rozumienia czytanego tekstu, testu s這wnikowego itp.

 

 

 Formy sprawdzania osi庵ni耩 i umiej皻no軼i uczni闚:

 

·        prace stylistyczne

·        prace klasowe i testy obejmuj帷e du篡 zakres materia逝 (2- 3 w semestrze)

·        kr鏒kie sprawdziany dotycz帷e jednego problemu

·        odpowiedzi ustne

·        recytacje, inscenizacje

·        prace domowe

·        zadania z kart pracy

·        zeszyt przedmiotowy

·       postawa wobec przedmiotu (aktywno嗆 i zachowanie na lekcji

 

 

Dwa razy w semestrze ucze mo瞠 zg這si nieprzygotowanie do zaj耩 bez podawania przyczyny. Nie dotyczy to jednak obowi您kowych prac klasowych, zapowiadanych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W wypadku nieobecno軼i prac klasow nale篡 napisa w innym terminie. Ocen z pracy klasowej mo積a poprawi w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

.

 

 

 

Proponowane ocenianie test闚 literacko-gramatycznych

Procenty

Stopnie

0-29%

1

30-49%

2

50-74%

3

75-89%

4

90-100%

5

powy瞠j 100%

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kryteria ocen  z j瞛yka polskiego dla klas 4-6

 
Ocena celuj帷a

 

 Ucze:

-         posiada i potrafi wykorzysta wiedz wykraczaj帷 poza program

-         samodzielnie rozwi您uje problemy i 獞iczenia o du篡m stopniu trudno軼i

-         czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretowa teksty przewidziane w programie

-         potrafi przygotowa tw鏎cz i oryginaln recytacj, inscenizacj

-          w mowie i pi鄉ie pos逝guje si bogatym s這wnictwem i poprawnym j瞛ykiem

-         aktywnie uczestniczy w lekcji i zaj璚iach pozalekcyjnych zwi您anych z j瞛ykiem polskim

-         poprawnie stosuje regu造 ortograficzne nawet w trudnych wyrazach

-         regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe

-         systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej

-         starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data)

 

 

Ocena bardzo dobra:

 

Ucze:

-         w wyczerpuj帷ym stopniu opanowa materia przewidziany w programie

-         samodzielnie lub z niewielk pomoc nauczyciela rozwi您uje problemy i 獞iczenia

-         czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje pr鏏y samodzielnej interpretacji

-         przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje

-         wypowiada si w spos鏏 poprawny i precyzyjny

-         aktywnie uczestniczy w lekcji

-         regularnie odrabia prace domowe i cz瘰to wykonuje prace nieobowi您kowe

-         sporadycznie pope軟ia b喚dy ortograficzne

-         prowadzenie zeszytu i praca w豉sna jw.

 

 

Ocena dobra:

 

Ucze:

-         w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki

-         samodzielnie rozwi您uje zadania o niewielkim lub 鈔ednim stopniu trudno軼i, trudniejsze z pomoc nauczyciela

-         czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znale潭 w tek軼ie potrzebne informacje,

-         w wypowiedziach ustnych i pisemnych pope軟ia niewiele b喚d闚 j瞛ykowych i stylistycznych

-         stosuje regu造 ortograficzne, pope軟ia niewiele b喚d闚

-         bierze czynny udzia w lekcji

-         regularnie odrabia prace domowe, czasem tak瞠 nieobowi您kowe

-         zeszyt, praca w豉sna jw.

 

 

 

 

Ocena dostateczna:

 

Ucze:

-         posiada podstawowe wiadomo軼i przewidziane programem, cho jego wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem

-          trudniejsze problemy i 獞iczenia rozwi您uje przy pomocy nauczyciela

-         wypowiada si w zasadzie poprawnie, cho zas鏏 jego s這wnictwa nie jest bogaty, nie pope軟ia ra膨cych b喚d闚 j瞛ykowych

-          sporadycznie zabiera g這s na lekcji

-         odrabia obowi您kowe prace domowe

 

 

 

 

Ocena dopuszczaj帷a:

 

Ucze:

-         ma du瞠 braki w wiedzy

-         nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela

-         nie potrafi samodzielnie przeczyta ze zrozumieniem tekstu literackiego

-         w wypowiedziach ustnych i pisemnych pope軟ia du穎 b喚d闚, ma ubogie s這wnictwo i trudno軼i z formu這waniem nawet prostych zda

-         nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje ch耩 do pracy

-         cz瘰to nie potrafi samodzielnie wykona pracy domowej

-         nie pracuje systematycznie w czasie pracy w豉snej

 

 

 

Ocena niedostateczna:

 

Ucze:

-         nie opanowa nawet podstawowych wiadomo軼i, ma bardzo du瞠 braki w posiadanej wiedzy

-         nie potrafi wykona zadania nawet przy pomocy nauczyciela

-         wykazuje si niech璚i do nauki

-         nie rozumie polece nauczyciela

-         nie odrabia prac domowych

-         nie pracuje w czasie pracy w豉snej

 

 


 

 

Kryteria ocen na koniec semestru (wersja dla ucznia)

 

 

 

Sz鏀tk, czyli ocen celuj帷 otrzymasz, je瞠li:

 

-         potrafisz samodzielnie rozwi您ywa trudne problemy i zadania

-         czytasz nie tylko lektury obowi您kowe

-         posiadasz wiedz wykraczaj帷 poza program klasy

-         potrafisz napisa ciekaw i oryginaln prac

-         piszesz i wypowiadasz si poprawnym i bogatym j瞛ykiem

-         b喚dy ortograficzne pope軟iasz tylko w bardzo trudnych wyrazach

-         aktywnie uczestniczysz w lekcji i zaj璚iach zwi您anych z j瞛ykiem polskim

-         zawsze odrabiasz prace domowe, tak瞠 nieobowi您kowe

-         kulturalnie zachowujesz si na lekcji

-         bardzo starannie prowadzisz zeszyt

-         z wi瘯szo軼i sprawdzian闚 otrzyma貫 sz鏀tk lub pi徠k

 

 

Pi徠k, czyli ocen bardzo dobr otrzymasz, je瞠li:

 

-         samodzielnie rozwi您ujesz wi瘯szo嗆 zada

-         zawsze masz przeczytane lektury i jeste przygotowany do lekcji

-         opanowa貫 materia omawiany na lekcjach

-         potrafisz pisa i m闚i poprawnie, masz bogate s這wnictwo

-         bardzo rzadko pope軟iasz b喚dy ortograficzne

-         cz瘰to odrabiasz tak瞠 nieobowi您kowe prace

-         kulturalnie zachowujesz si w czasie lekcji

-         starannie prowadzisz zeszyt

-         z wi瘯szo軼i sprawdzian闚 otrzyma貫 pi徠ki

 

 

Czw鏎k, czyli ocen dobr otrzymasz, je瞠li:

 

-         potrafisz samodzielnie rozwi您a 豉twiejsze problemy i zadania, trudniejsze z niewielk pomoc nauczyciela

-         czytasz lektury

-         masz tylko niewielkie braki w posiadanej wiedzy

-         w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych pope軟iasz niewiele b喚d闚

-         zawsze odrabiasz obowi您kowe prace domowe, czasem te dodatkowe

-         na lekcji jeste skoncentrowany, nie przeszkadzasz kolegom i nauczycielowi

-         prowadzisz starannie zeszyt

-         z wi瘯szo軼i sprawdzian闚 otrzyma貫 czw鏎ki

 

 

 

Tr鎩k, czyli ocen dostateczn otrzymasz, je瞠li:

 

-         rozwi您ujesz samodzielnie proste zadania

-         opanowa貫 najwa積iejsze wiadomo軼i

-         czasami zdarza ci si nie przeczyta lektury „na czas”

-         budujesz proste wypowiedzi, tw鎩 zas鏏 s這wnictwa nie jest bogaty

-         odrabiasz obowi您kowe prace domowe

-         cz瘰to rozmawiasz na lekcji

-         z wi瘯szo軼i sprawdzian闚 otrzyma貫 tr鎩ki

 

 

 

Dw鎩k, czyli ocen dopuszczaj帷 otrzymasz, je瞠li:

 

-         proste zadania wykonujesz przy pomocy nauczyciela

-         masz du瞠 braki w wiedzy

-         cz瘰to nie zd捫asz przeczyta lektury

-         pope軟iasz du穎 b喚d闚 w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych, nie potrafisz budowa poprawnych zda, masz bardzo ubogie s這wnictwo

-         cz瘰to nie masz pracy domowej

-         rzadko jeste skoncentrowany na lekcji

-         nie pracujesz systematycznie w czasie pracy w豉snej

-         z wi瘯szo軼i sprawdzian闚 otrzyma貫 dw鎩ki

 

 

 

 

Jedynk, czyli ocen niedostateczn otrzymasz, je瞠li:

 

-         nawet z pomoc nauczyciela nie potrafisz rozwi您a prostego zadania

-         nie wykazujesz ch璚i do nauki

-         nie czytasz lektur

-         nie potrafisz budowa poprawnych wypowiedzi

-         nie znasz zasad ortografii

-         nie pracujesz w czasie pracy w豉snej

-         nie prowadzisz zeszytu

-         rozmawiasz w czasie lekcji, przeszkadzasz kolegom i nauczycielowi

-         z wi瘯szo軼i sprawdzian闚 otrzyma貫 jedynki

 

 

 

Opracowa豉: mgr Aurelia Heidel

 

 

 

Flash Zegar
Kalendarz
Czerwiec 2018
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy