Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]j瞛yk polski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZESPOΣ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

w Czepielowicach

rok szkolny  2018/2019

 

I. DOKUMENTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ PSO

Przedmiotowy system oceniania opracowany zosta po przeprowadzonej analizie i uwzględnieniu następujących dokument闚

                          Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzenia sprawdzian闚 i egzamin闚 szko豉ch publicznych (Dz. U. Nr 41, poz.413).

                          Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i egzamin闚 szko豉ch publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046).

                          Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kszta販enia og鏊nego ( Dz. U. Nr 14, poz. 583).

                          Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta販enia og鏊nego w poszczeg鏊nych typach szk馧 (Dz. U. Nr 210, poz.2041).

                          Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie standard闚 wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzian闚 i egzamin闚 (Dz. U. Nr 17, poz.215).

                          Statutu Szko造

                          W ewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

                          Programu Rozwoju Zespo逝 Szk馧 nr 14

                          Programu nauczania języka polskiego w klasach IV –VI szko造 podstawowej zatwierdzonego przez MEN do uŜytku szkolnego (DKW- 4014- 344/99).

 

II. CELE OCENIANIA

Do najwa積iejszych cel闚 oceniania przedmiotowego z języka polskiego nale瘸̨:

                         -  bie瘸̨ce, okresowe i roczne informowanie ucznia i jego rodzic闚 o poziomie osiągnięć   

                    edukacyjnych, postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach,

                         -  motywowanie do pracy,

                         -  wspieranie ucznia w rozwoju,

                          - diagnozowanie osiągnięć uczni闚,

                          - dostarczanie informacji o skuteczności procesu nauczania,

                          umo磧iwienie dokonania samooceny

     III. WYMAGANIA PROGRAMOWE - podstawowe i ponadpodstawowe

               Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczni闚 wymaganiami programowymi na poszczeg鏊ne oceny. Informuje tak瞠 o sposobie oceniania test闚 i prac klasowych. Plany wynikowe do poszczeg鏊nych dzia堯w programowych są dostępne w bibliotece, bibliotece i u nauczyciela.

     IV. OCENIE PODLEGAJĄ:

   wiedza- opanowanie podstawowych pojęć polonistycznych i poprawne stosowanie termin闚, przyswojenie wiedzy z zakresu historii literatury polskiej i światowej, opanowanie wiadomości o budowie i funkcjonowaniu j瞛yka jako narzędzia porozumiewania się i literatury, kszta販enie motywacji do rozwijania wra磧iwości humanistycznej i zdolno軼i prze篡wania, wzbogacenie wiedzy o cz這wieku, 篡ciu i 鈍iecie z perspektywy wsp馧czesno軼i, dba這嗆 o tradycję narodowe i regionalne,

   umiejtnoci- pog貫̨bianie umiejętno軼i wyniesionych z kszta販enia polonistycznego poprzedniej edukacji, doskonalenie umiej皻ności rozumienia s這wa m闚ionego i pisanego, przygotowanie do udzia逝 w kulturze, wprowadzenie w tradycję narodu i języka ojczystego, analizowanie i wnioskowanie na podstawie materia逝 źr鏚這wego wykorzystanie wiedzy w praktyce , korzystanie z r騜nych 廝鏚e wiedzy,

   podstawa- aktywno嗆 podczas zaję dydaktycznych, wsp馧praca w zespole, autoprezentacja, samodzielność, kreatywność pracy, efektywność komunikowania się z grupą.

 

V. SZCZEG茛OWE KRYTERIA OCENIANIA

 

OCENA: DOPUSZCZAJCY

M紟IENIE I SΣCHANIE .

- ucze s逝cha z uwagą czytanego tekstu;

 - ucze rozumie tekst czytany, wyg豉sza z pami璚i fragmenty tekst闚 lub wierszy;.

- uczeń potrafi wypowiedzieć się na zadany temat (nauczyciel zadaje pytania pomocnicze);

- ucze omawia przeczytany tekst, obejrzany film, korzystając z pyta pomocniczych ze strony   

  nauczyciela; .

- ucze potrafi u這篡 plan opowiadania pod ścis造m kierunkiem nauczyciela,

- uczeń opanowa pamięciowo wiersz ( ma problemy z jego intonacją i uwzględnianiem  

  przestankowania); .

- ucze ma problem z odpowiedzią na temat; . uczeń nie dysponuje du篡m zasobem s這wnictwa; . - uczeń wypowiada się bardzo ubogo, często pope軟ia b貫̨dy językowe;

 

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKST紟

- ucze czyta tylko fragmenty zadanego tekstu;

- uczeń potrafi przeczyta tekst i opowiedzieć na pytania tylko pod ścis豉̨ kontrolą nauczyciela; .

- ucze czyta fragmenty zalecanych lektur;

  -  przy pomocy ustali kolejno嗆 zdarze nauczyciela potrafi wyodrębni postaci i zdarzenia w  

    utworze, w豉ściwie

-          odr騜nia autora od narratora;

-           dostrzega cechy utworu wierszowanego ( wersy, strofy); . wskazuje epitety; .odr騜nia fikcj literacką od świata rzeczywistego;.

-           rozumie czym jest komiks;

-          określa nadawcę i adresata;

-          potrafi nazwa cechy postaci( wygląd, uczucia);

PISANIE

-          rozumie pojęcia: opis, opowiadanie, streszczenie, dialog, sprawozdanie, charakterystyka postaci;

-          ucze stara się stworzy pracę zbli穎ną do wymaganego tematu;

-          poprawnie zapisuje dialog, bez konieczności wprowadzenia go w tekst ciąg造;

-          uk豉da odtw鏎czy plan wydarze do fragmentu tekstu;  uczen czyta, rozumie i redaguje  

prostą instrukcję;

 - ucze pisze kr鏒kie pisma u篡tkowe z pomocą nauczyciela ( 篡czenia 鈍iąteczne i okolicznościowe, og這szenie, instrukcję);

 

GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

-          ucze potrafi odr騜ni samog這ski i sp馧g這ski;

-           ucze wie, na jakie pytania odpowiadają podstawowe czę軼i mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik;

-           często ma trudno軼i z ich samodzielnym wyodrębnieniem w zdaniu;

-           wskazuje rzeczownik, zna przypadki rzeczownika;

-           zna formę osobową i nieosobową czasownika

-           stopniuje regularne przymiotniki i przys堯wki;

-           wskazuje podmiot i orzeczenie w zdaniu;

-          rozr騜nia zdanie pojedyncze i zdanie z這穎ne . stara się poprawnie zapisywa nie z  czasownikami i przymiotnikami;

-          poprawnie zapisuje podstawowe i cz瘰to u篡wane wyrazy

-           ucze ma du瞠 trudno軼i z opanowaniem podstawowych zasad ortograficznych ( pope軟ia liczne b貫̨dy ortograficzne);

Ucze maj帷y otrzyma ocen dopuszczaj帷 powinien: . prowadzi zeszyt przedmiotowy , by przygotowanym do zaj耩 w miar swoich mo磧iwo軼i;  wykazywa ch耩 pracy na zaj璚iach

OCENA: DOSTATECZNY

M紟IENlE I SΣCHANIE

-          ucze z uwagą s逝cha czytanych tekst闚;

-           poprawnie czyta i wyg豉sza teksty poetyckie g這郾o i wyra幡ie starając si nawiąza kontakt z odbiorcą;

-          dostrzega r騜nice między j瞛ykiem dawnym i wsp馧czesnym; .

-           ucze potrafi samodzielnie ( lub przy minimalnej pomocy nauczyciela) wypowiedzie si na dany temat;

-          wypowiada się, starając zachować wymaganą formę wypowiedzi;

-          m闚i krotko na temat, nie

-          ucze potrafi om闚i przeczytany tekst, lekturę, ogląwyczerpuje omawianych zagadnie;

-          ucze potrafi u這篡 plan opowiadania pod kierunkiem nauczyciela; ucze potrafi 

recytowa wiersz (nie zawsze z uwzględnieniem przestankowania, intonacji);

 

 

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKST紟

-          ucze potrafi przeczyta zadany tekst;

-           ucze czyta cicho ze zrozumieniem · ucze potrafi przeczyta zadany tekst oraz pod kierunkiem nauczyciela odpowiedzie na pytania z nim związane; · ucze czyta lektury, potrafi korzystając z pyta pomocniczych rozmawia na temat przeczytanego utworu

-          ucze potrafi wymieni elementy 鈍iata przedstawionego ( czas, miejsce, bohater闚, zdarzenia);

-          wyja郾ia czym jest komiks, wymienia tytu造, autor闚, postacie;

-           rozumie tekst poetycki po cichym przeczytaniu;

-           stara się wskaza osobę m闚iącą w wierszu;

-           potrafi wskaza rymy w wierszu, wyszukuje epitety i por闚nania;

-           dostrzega elementy humorystyczne w utworze literackim;

-           rozpoznaje intencję nadawcy wypowiedzi;

-           pr鏏uje odr騜ni informację od komentarza i opinii;

-           wskazuje mow zale積ą i niezale積ą w tek軼ie;

-           ucze potrafi korzysta ze s這wnika ortograficznego;

PISANIE

-          redaguje opis, opowiadanie, zaproszenie, list oficjalny, notatk z lektury, sprawozdanie, streszczenie, telegram

-           – pisze na temat starając si zachowa form, eliminuje potok sk豉dniowy, pomimo b貫̨d闚 sk豉dniowych zachowuje logik, wypowiedzi,

-           stara si wprowadza dialog w tekst ciąg造;

-          ucze redaguje plany wydarze na podstawie utworu lub jego fragment闚 pod kontrolą    

 nauczyciela;

-          ucze potrafi pisa kr鏒kie pisma u篡tkowe ( 篡czenia 鈍iąteczne i okoliczno軼iowe,

og這szenie, instrukcję);

 

GRAMATYKA, ORTOGRAFIA

-          rozr騜nia sp馧g這ski d德i璚zne i bezd德i璚zne, twarde i mi瘯kie;

-           ucze zna podstawowe cz窷ci mowy tj.: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik,

      -     potrafi wyr騜ni je w zdaniu; potrafi okre郵i form czasownika,

      -    pos逝guje si kategoriami rzeczownika takimi jak: w豉sny – pospolity, osobowy –  

           nieosobowy, 篡wotny – nie篡wotny;

-          poprawnie odmienia przez przypadki proste rzeczowniki, wskazuje temat i końc闚k;

-          stopniuje przymiotniki i przys堯wki;

-          rozr騜nia zdanie i r闚nowa積ik zdania;

-           wskazuje podmiot i orzeczenie oraz grup podmiotu i orzeczenia;

-           rozr騜nia zdania podrz璠ne i wsp馧rz璠nie z這穎ne;

-           pr鏏uje stosowa regu喚 dotycząc pisowni rzeczownik闚 zako鎍zonych na: –dztwo, -ctwo, -stwo.

-           zna pisowni wyraz闚 z h, , , rz wymiennym i niewymiennym ( czasem jednak

             pope軟ia b喚dy ortograficzne); . stara si zapisywa poprawnie nie z przymiotnikami i   

             przys堯wkami stopniu wy窺zym i najwy窺zym;

Ucze mający otrzyma ocen dostateczną powinien:

 wykazywa podstawowe zainteresowanie przedmiotem .

 Stra si wykonywa powy窺ze wymagania samodzielnie

 

OCENA: DOBRY

M紟IENIE I SΣCHANIE

-          ucze potrafi samodzielnie wypowiedzie si na zadany temat;

-           potrafi om闚i przeczytany tekst, lektur, obejrzany film;

-           ucze potrafi po wst瘼nej instrukcji nauczyciela u這篡 plan opowiadania;

-           m闚i p造nnie bez powt鏎ze, dba o kulturę języka;

-           potrafi recytowa wiersz z uwzględnieniem przestankowania i intonacji;

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKST紟

-          ucze czyta p造nnie z uwzględnieniem znak闚 interpunkcyjnych zadany tekst;

-           recytuje wiersz . samodzielnie odpowiada na pytania zwi您ane z przeczytanym tekstem( czyta ze zrozumieniem);

      -     ucze czyta zalecane lektury, potrafi rozmawia na temat przeczytanego utworu:

      -     potrafi wyodr瑿ni postaci i zdarzenia w utworach, om闚i ich cechy charakteru,       

            w豉軼iwie ustali kolejno嗆 wydarze;

-          odr騜nia powie軼i sensacyjno –podr騜nicze od powie軼i obyczajowych; .

-           wyszukuje potrzebne informacje o charakterze informacyjnym;

-           odr騜nia w utworze opinie obiektywne i subiektywne;

-           豉̨czy poznanych autor闚 z utworami;

-          odr騜nia autora od narratora, poet od osoby m闚i帷ej w wierszu;.

-           wskazuje 鈔odki poetyckie( epitety, por闚nania, metafory, wyrazy d德i瘯ona郵adowcze)

-          - odczytuje wiersz jako ca這嗆 tre軼iową; .

-           ucze potrafi korzysta z encyklopedii, s這wnika ortograficznego;

PISANIE,

-          ucze potrafi samodzielnie pisa poznane formy wypowiedzi (opowiadania, opisy; charakterystyk sprawozdanie, notatk streszczenie, list oficjalny i nieoficjalny)

-          . redaguje wypowied zachowując form;

-           redaguje prace tw鏎cze, samodzielne, ale nie oryginalne, zgodne z przyj皻ym schematem; . unika powt鏎ze, dobiera cytaty .

-           ucze potrafi samodzielnie redagowa plany wydarze do utwor闚 lub ich fragment闚;

-           redaguje notatk jako wniosek wyp造waj帷y z przebiegu lekcji; ·

-           ucze potrafi pisa pisma u篡tkowe ( listy, 篡czenia 鈍i徠eczne i okoliczno軼iowe);

 

GRAMATYYKA, ORTOGRAFIA

-          ucze zna podstawowe cz窷ci mowy tj.: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, potrafi  

-           wyr騜ni je w zdaniu;

-          ucze potrafi odmieni rzeczownik, wskaza temat i ko鎍闚k, wskazuje oboczno軼i w temacie;

-           potrafi dokona odmiany czasownika w poszczeg鏊nych czasach i trybach . tworzy czasowniki dokonane i niedokonane;

-           dokonuje stopniowania przymiotnika: i przys堯wka , rozr騜nia liczebniki; . zna i potrafi wyr騜ni zdaniu podmiot i orzeczenie oraz ich okre郵enia: .

-          przekszta販a r闚nowa積iki poprawnie zapisuje wypowiedzi w mowie zale積ej i  

-           niezale積ej w zdania i odwrotnie; .

-          stosuje pisownię wielkich liter w nazwach geograficznych, imionach w豉snych,

korespondencji

-          zna pisowni wyraz闚 z: h, , , rz wymiennym i niewymiennym w zakresie s這wnika  

 ucznia;

-          stara się poprawnie zapisywa wyra瞠nia przyimkowe; . poprawnie zapisuje „” i „” w  

formach czasownika;. poprawnie zaznacza mi瘯ko嗆 sp馧g這sek- rozumie funkcj litery „I “.

        -    poprawnie zapisuje ‘nie” z osobowymi formami czasownika, przymiotnikami;

        -    pisze poprawnie wyrazy z om, on, em, en;

Ucze maj帷y otrzyma ocen dobr powinien:

-          prowadzi zeszyt przedmiotowy; ·

-           by przygotowanym do zaję; .

-           bra aktywny udzia w

-           wykazywa zainteresowanie omawianymi zagadnieniami

 

 

OCENA: BARDZO DOBRY

M紟IENIE, SΣCHANIE

-          ucze potrafi samodzielnie wypowiedzie si na zadany temat, oceni w豉sn wypowied i  uzupe軟i wypowiedzi koleg闚;

-          potrafi om闚i przeczytany tekst, lecture lub obejrzany fi1m;.

-           swobodnie pos逝guje się r騜nymi formami wypowiedzi; m闚i na temat, wyczerpująco;. w swej wypowiedzi dobiera zr騜nicowane s這wnictwo stosowne do tematu; .

-          鈍iadomie rozwija swe umiej皻no軼i j瞛ykowe;

-          potrafi po wst瘼nej instrukcji nauczyciela u這篡 plan opowiadania; .

-           ucze potrafi recytowa wiersz z uwzględnieniem przestankowania i intonacji;.

-           pos逝guje się s這wnictwem zwi您anym z teatrem, filmem, radiem, telewizj i pras; posiada szeroki zakres s這wnictwa, stosuje wyrazy bliskoznaczne, wypowiada si poprawnie bez b貫̨d闚 j瞛ykowych;

CZYTANIE, OPRACOWYWANIE TEKST紟

-          ucze czyta p造nnie zadany tekst z uwzgl璠nieniem znak闚 przestankowych i intonacji; .

      -    ucze samodzielnie odpowiada na pytania zwi您ane z tekstem ( czyta ze zrozumieniem); ·

-          ucze czyta zalecane lektury, potrafi swobodnie rozmawia na temat utworu; ·

-          ucze potrafi wyodr瑿ni postaci i zdarzenia w utworach, om闚i ich cechy charakteru,

            w豉軼iwie ustalić kolejno嗆 wydarze i powi您a je w logiczną ca這嗆; .

-          rozr騜nia poznane rodzaje i gatunki literackie; .

-           samodzielnie formu逝je wypowiedź obiektywn i subiektywną, .

-           wyja郾ia r騜nic mi璠zy j瞛ykiem potocznym a poetyckim; .

-           wskazuje w wierszu 鈔odki poetyckie ( epitety, por闚nania, metafory, uosobienia, wyrazy d德i瘯ona郵adowcze), okre郵a ich role w utworze; .

-           dokonuje interpretacji wiersza;

-          potrafi korzysta z encyklopedii, s這wnika ortograficznego lub innego s這wnika   

tematycznego;

PISANIE

-  ucze potrafi samodzielnie zredagowa opowiadanie , opis, dialog, og這szenie, list oficjalny i  prywatny, zaproszenie, sprawozdanie , streszczenie, charakterystyk stosując odpowiednie 鈔odki j瞛ykowe, unika powt鏎ze, b喚d闚 sk豉dniowych · potrafi redagowa zapisy z 篡cia klasy i szko造;

-  prace, kt鏎e pisze s przemy郵ane, tw鏎cze, oryginalne, zawierające w豉sne pogl康y na dany

  temat;. 鈍iadomie buduje wypowiedzenia, unika powt鏎ze, b喚d闚 sk豉dniowych; .

-  dobiera ciekawe, oryginalne cytaty;

 - zamienia dialog na opowiadanie i odwrotnie;

 

GRAMA TYKA, ORTOGRAFIA

-          ucze zna poznane cz窷ci mowy potrafi je odmienia; .

-           rozpoznaje tematy oboczne rzeczownik闚; · potrafi dokona odmiany czasownika w czasach i trybach; .

-           zna i stosuje strony czasownika;.stopniuje regularne i nieregularne przymiotniki i przys堯wki; .

-          rozr騜nia liczebniki;.

-          potrafi wyr騜ni przyimek w zdaniu;.

-           rozr騜nia wszystkie poznane cz窷ci zdania;.

-           porządkuje sk豉dniki zdania ze względu na ich kolejno嗆;

-          tworzy teksty stosując zdania bez podmiotu- doskonalenie stylistyczne; ·

-           potrafi praktycznie rozr騜nic zdania pojedyncze, rozwini皻e i nierozwini皻e. rozwin望 zdanie pojedyncze za pomocą okre郵e;

-          zna pisowni wyraz闚 z „rz” po sp馧g這skach; · zna pisowni przymiotnik闚 w stopniu wy窺zym i najwy窺zym; ·

-           zna pisownie„nie” z r騜nymi cz窷ciami mowy, tak瞠 wyj徠ki, np.: niebawem, nieraz, niezbyt; ·

-           stosuje pisowni wielkich liter w nazwach geograficznych, imionach w豉snych, korespondencji;

      -     鈍iadomie kontroluje pisownie korzysta ze s這wnik闚

Ucze pretendujący do oceny bardzo dobrej powinien r闚nie: ·

-          by przygotowanym do zaję ustnie oraz pisemnie; ·

-          aktywnie uczestniczy w zaj璚iach; ·

-          wykazywa zainteresowanie omawianymi zagadnieniami, wykazywa zainteresowania czytelnicze; .

      -    umie formu這wa problemy i samodzielnie szuka sposob闚 ich rozwi您ywania

 

 

OCENA: CELUJCY

Ucze mający otrzyma ocen celuj帷 z języka polskiego powinien posiada wiadomo軼i i umiejętno軼i przewidziane do uzyskania

oceny bardzo dobrej, a ponadto powinien reprezentowa klas w jednym wewn徠rzszkolnym lub pozaszkolnym konkursie: literackim, ortograficznym, recytatorskim lub teatralnym bąd powinien napisa samodzielnie prac literack na wyznaczony przez nauczyciela przedmiotu temat, kt鏎a zostanie oceniona przez komisję wewn徠rzszkoln.

Ucze otrzymuje ocencelujc, gdy:

   jego wiadomo軼i znacznie wykraczają poza podstawy programowe, wi捫e je logicznie i potrafi 陰czy wiedze瞛 r騜nych dziedzin i 廝鏚e,

   samodzielnie i sprawnie pos逝guje si wiedz i umiej皻no軼iami w praktyce i sytuacjach nietypowych,

   proponuje oryginalny spos鏏 rozwiązania problem闚,

   dokonuje prezentacji swoich osi庵ni耩 na forum szko造 , gminy , wojew鏚ztwa

   stosuje poprawnie j瞛yk i styl wypowiedzi, swobodnie operuje w mowie i pi鄉ie terminami charakterystycznymi dla danej dziedziny wiedzy,

   jego wypowiedzi ustne i pisemne s bezb喚dne,

   ucze cechuje si dojrza這軼i my郵enia,

   bezb喚dnie pos逝guje się r騜nymi formami wypowiedzi, wykorzystuj帷 r騜norodne 鈔odki j瞛ykowe ( leksykalne, sk豉dniowe) oraz bogaty zas鏏 s這wnictwa,

   potrafi dokona dojrza貫j interpretacji utworu poetyckiego,

   wykazuje si znajomo軼i aktualno軼i literackich i kulturalnych,

   podejmuje dyskusje na temat problematyki utworu literackiego , uzasadnia motywy dzia豉 i zachowa bohater闚,

   dodatkowo:

1.                 Zaplanuje wsp鏊nie z nauczycielem plan w豉snego rozwoju.

2.                 B璠zie uczestniczy systematycznie w zajęciach dodatkowych dla uczni闚 zdolnych.

3.                 Wykona samodzielnie zadania dodatkowe o podwy窺zonym stopniu trudno軼i.

4.                 Poprowadzi fragmenty niekt鏎ych lekcji pe軟iąc w ten spos鏏 rol „asystenta nauczyciela”

5.                 Wykona zadania dodatkowe ( w tym tak瞠 pomoce dydaktyczne dla koleg闚 z trudnościami nauce.

6.                 We幟ie udzia i osi庵nie sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

7.                 Pod kierunkiem nauczyciela napisa prace na wybrany temat i przedstawi je przed komisj.

 

VI. PROCEDYRY BIE涉̨CEGO OCENIANIA

1. Formy pisemne:

   prace klasowe ( obejmują tre軼i po zako鎍zeniu omawiania ka盥ego dzia逝- są zapowiadane, co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem)

   testy diagnostyczne- nie s zapowiedziane, ale te nie s oceniane, wyniki podaje się w procentach. Przeprowadzane s na pocz徠ku roku szkolnego.

   sprawdziany (obejmują tre軼i z najwy瞠j dw鏂h ostatnich lekcji) –są zapowiedziane przynajmniej dwie lekcje wcze郾iej,

   kartk闚ki ( obejmują tre軼i z najwy瞠j dw鏂h ostatnich lekcji ) – nie musz by zapowiedziane,

   zadania domowe ( uczniowie mogą nie mie zadania domowego bez podania powodu trzykrotnie w semestrze, kolejne nieprzygotowanie skutkuje ocen niedostateczną.

   2. Formy ustne:

a) ucze mo瞠 by pytany na ka盥ej lekcji;

   b) prezentacja ( efekt闚 pracy grupowej, indywidualnej oraz zadania domowego, kt鏎ego wykonanie jest jednoznaczne z opanowaniem wiedzy i umiej皻no軼i z danego zakresu. Ucze nie moe zg這si nieprzygotowania, jeli na wykonanie zadania domowego mia wicej ni trzy dni.

   KRYTERIA OCEN ODPOWIEDZI USTNEJ

                   wypowied wykraczająca poza materia obj皻y programem nauczania w danej klasie – ocena celuj帷a,

                   wypowied samodzielna, tw鏎cza, bezb喚dna, p造nna ocena bardzo dobra,

                   wypowiedź w wi瘯szo軼i poprawna, niewielka pomoc nauczyciela- ocena dobra,

                   wypowied odtw鏎cza, poprawna, pomoc nauczyciela – ocena dostateczna,

                   wypowied odtw鏎cza z b喚dami merytorycznymi, du瘸 pomoc nauczyciela – ocena dopuszczająca,

                   wypowied niepoprawna lub nieudzielanie w og鏊e odpowiedzi – ocena niedostateczna

                   SZCZEG茛OWE KRYTERIA OCENIANIA PRAC PISEMNYCH

                   1. Ortografia a

 Dyktando na bazie materia逝 wprowadzonego wczeniej i zadanie domowe:

0 b. – bardzo dobry

1 b. – dobry

2 b. – dostateczny

3 b. – dopuszczający 4 b. – niedostateczny

 

b) Ortografia - dyktanda(nowy materia)

0-2 b –bdb       3-4 b -db      5-6 b -dst       7-8 b -dop       p. 8 b -ndst

2. Prace stylistyczne

1. Zgodno嗆 tre軼i z tematem:

2. Zakres podj皻ej tematyki:

3. Kompozycja pracy:

4. Forma pracy:

5. Poprawno嗆 j瞛ykowo – stylistyczna (dopuszczalne 2 b貫̨dy):

6. Oryginalno嗆 stylu (s這wnictwo, w豉sne my郵i, cytaty):

7. Ortografia (dopuszczalne 2 b貫̨dy):

8. Interpunkcja (dopuszczalne 2 b貫̨dy):

0 – 1 pkt.  0 – 2 pkt.  0 – 1 pkt. 0 – 2 pkt. 0 – 2 pkt. 0 – 3 pkt. 0 – 1 pkt. 0 – 1 pkt.

Punkty:

13 pkt.    12 – 11 pkt.  10 – 9 pkt.  8 – 7 pkt. 6 – 5 pkt. 4 – 0 pkt.

celuj帷y bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny

3.Sprawdziany i testy

100 – 91%     90 – 71% 70 – 51%      50 – 31%        30 – 0%

- bardzo dobry - dobry- dostateczny- dopuszczający - niedostateczny

 

W sytuacji, kiedy umiejtnojest z這ona ucze za rozwizanie zadania otrzymuje tyle punkt闚, ile umiejtnoci jest sprawdzane.

 

VII. OCENA UCZNI紟 Z DYSLEKSJĄ

Opracowana przez zespo造 przedmiotowe do豉̨czone aneksem.

VIII. OCENA UCZNIOW REALIZUJĄCYCH PROGRAM DOSTOSOWANY DO ICH MO烊IWO列I

Uczniowie, realizuj帷y program zmodyfikowany i przystosowany do indywidualnych potrzeb i mo磧iwo軼i ucznia, s oceniani indywidualnie na miare swoich mo磧iwo軼i i umiej皻no軼i.

IX. OCENIANIE SEMESTRALNE, ROCZNE

ocena semestralna, roczna ustalana na podstawie ocen cz御tkowych wed逝g nas瘼uj帷ej hierarchii wa積o.ci: prace klasowe, testy, sprawdziany, odpowiedzi ustne, kartk闚ki, konkursy wojew鏚zkie, mi康zyszkolne, praca na lekcji, pozosta貫 oceny,

ocena semestralna, roczna nie jest 鈔edni arytmetyczn ocen cz御tkowych

X. POPRAWA UZYSKIWANYCH WYNIK紟

   ucze, kt鏎y otrzyma z pracy klasowej lub sprawdzianu ocen niedostateczn, ma prawo do poprawy w terminie 2 tygodni od podania wynik闚. W szczeg鏊nych przypadkach ucze mo瞠 poprawi ocen dopuszczaj帷 oraz dostateczn

   w przypadku nieobecności: - nieusprawiedliwionej – ucze zobowiązany jest natychmiast napisa zaleg造 sprawdzian - usprawiedliwionej – ucze jest zobowiązany w terminie 2 tygodni po powrocie do szko造 napisa zaleg豉̨ pisemn prac kontroln z wy豉̨czeniem kartk闚ek , w przypadku nieobecności, kt鏎a trwa minimum tydzie ucze jest zobowiązany do uzupe軟ienia notatek i przygotowania si w ciągu 7 dni

ucze nie poprawia dyktand i kartk闚ek.

 

 

XI. SPOS笅 INFORMOWANIA UCZNI紟 I ICH RODZIC紟 O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH

   Bie瘸̨ce informowanie ucznia o ka盥ej ocenie

   Informowanie rodzic闚 ucznia przez wychowawc i nauczyciela  przedmiotowca

   Inne formy: zebrania z rodzicami, dy簑ry nauczycielskie, spotkania indywidualne, ucze – rodzic- nauczyciel

   XII. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA. PSO podlega ewaluacji. Zmiany w PSO mogą by wprowadzone od nowego roku szkolnego. Przedmiotowy system oceniania jest modyfikowany corocznie, co jest wynikiem ewaluacji, a tak瞠 zmian w rozporządzeniach

 

Flash Zegar
Kalendarz
Pa寮ziernik 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy