Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Matematyka

Nowa strona 1 Nowa strona 2 Nowa strona 1

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

 

I. Og鏊ne zasady oceniania uczni闚

1. Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela post瘼闚 w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i oraz jego poziomu w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z podstawy programowej i realizowanych w szkole program闚 nauczania, opracowanych zgodnie z ni.

2. Nauczyciel:

• informuje ucznia o poziomie jego osi庵ni耩 edukacyjnych oraz o post瘼ach w tym zakresie;

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

• motywuje ucznia do dalszych post瘼闚 w nauce;

• dostarcza rodzicom informacji o post瘼ach, trudno軼iach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach  ucznia.

3. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzic闚.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 nauczyciel uzasadnia ustalon ocen w spos鏏 okre郵ony w statucie szko造.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne s udost瘼niane do wgl康u uczniowi lub jego rodzicom.

6. Szczeg馧owe warunki i spos鏏 oceniania wewn徠rzszkolnego

okre郵a statut szko造.

II. Kryteria oceniania poszczeg鏊nych form aktywno軼i

Ocenie podlegaj: prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi

ustne, prace domowe, 獞iczenia praktyczne, praca

ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczeg鏊ne osi庵ni璚ia.

1. Prace klasowe przeprowadza si w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia z zakresu danego dzia逝.

• Prace klasowe planuje si na zako鎍zenie ka盥ego dzia逝.

• Ucze jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

• Przed ka盥 prac klasow nauczyciel podaje jej zakres programowy.

• Ka盥 prac klasow poprzedza lekcja (lub dwie lekcje) powt鏎zeniowa, podczas kt鏎ej nauczyciel zwraca uwag uczni闚 na najwa積iejsze zagadnienia

z danego dzia逝.

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy

• Praca klasowa umo磧iwia sprawdzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i na wszystkich poziomach wymaga edukacyjnych – od koniecznego do wykraczaj帷ego.

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopie szkolny jest zgodna z WSO.

• Zadania z pracy klasowej s przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

2. Sprawdziany (kartk闚ki) przeprowadza si w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia z zakresu programowego 2,

3 ostatnich jednostek lekcyjnych.

• Nauczyciel nie ma obowi您ku uprzedzania uczni闚 o terminie i zakresie programowym sprawdzianu.

• Sprawdzian jest tak skonstruowany, by ucze m鏬 wykona wszystkie polecenia w czasie nie d逝窺zym ni 15 minut.

• Sprawdzian jest oceniany w skali punktowej, a liczba punkt闚 jest przeliczana na ocen

• Umiej皻no軼i i wiadomo軼i obj皻e sprawdzianem wchodz w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zako鎍zeniu dzia逝 i tym samym z豉 ocena ze

sprawdzianu mo瞠 zosta poprawiona prac klasow.

3. Odpowied ustna obejmuje zakres programowy aktualnie

realizowanego dzia逝. Oceniaj帷 odpowied ustn, nauczyciel bierze pod uwag:

• zgodno嗆 wypowiedzi z postawionym pytaniem,

• prawid這we pos逝giwanie si poj璚iami,

• zawarto嗆 merytoryczn wypowiedzi,

• spos鏏 formu這wania wypowiedzi.

4. Praca domowa jest pisemn lub ustn form 獞iczenia

umiej皻no軼i i utrwalania wiadomo軼i zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

• Pisemn prac domow ucze wykonuje w zeszycie, w zeszycie 獞icze lub w formie zleconej przez nauczyciela.

• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umow nauczyciela z uczniami, przy uwzgl璠nieniu zapis闚 WSO.

• B喚dnie wykonana praca domowa jest sygna貫m dla nauczyciela, m闚i帷ym o konieczno軼i wprowadzenia dodatkowych 獞icze utrwalaj帷ych umiej皻no軼i

i nie mo瞠 by oceniona negatywnie.

• Przy wystawianiu oceny za prac domow nauczyciel

bierze pod uwag samodzielno嗆, poprawno嗆 i estetyk wykonania.

5. Aktywno嗆 i praca ucznia na lekcji s oceniane zale積ie od ich charakteru,

za pomoc plus闚 i minus闚.

• Plus ucze mo瞠 uzyska m.in. za samodzielne wykonanie kr鏒kiej pracy na lekcji, kr鏒k prawid這w odpowied ustn, aktywn prac w grupie, pomoc

kole瞠雟k na lekcji przy rozwi您aniu problemu, przygotowanie do lekcji.

• Minus ucze mo瞠 uzyska m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrz康闚, zeszytu, zeszytu 獞icze), brak zaanga穎wania na lekcji.

• Spos鏏 przeliczania plus闚 i minus闚 na oceny jest zgodny z umow mi璠zy nauczycielem i uczniami, przy uwzgl璠nieniu zapis闚 WSO.

 

 

 

6. 鑿iczenia praktyczne obejmuj zadania praktyczne, kt鏎e ucze wykonuje podczas lekcji. Oceniaj帷 je, nauczyciel bierze pod uwag:

• warto嗆 merytoryczn,

• dok豉dno嗆 wykonania polecenia,

• staranno嗆 i estetyk,

• w wypadku pracy w grupie stopie zaanga穎wania w wykonanie 獞iczenia.

7. Prace dodatkowe obejmuj dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczni闚, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespo這wo, przygotowanie gazetki 軼iennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji.

Oceniaj帷 ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwag m.in.:

• warto嗆 merytoryczn pracy,

• estetyk wykonania,

• wk豉d pracy ucznia,

• spos鏏 prezentacji,

• oryginalno嗆 i pomys這wo嗆 pracy.

8. Szczeg鏊ne osi庵ni璚ia uczni闚, w tym udzia w konkursach przedmiotowych, szkolnych i mi璠zyszkolnych, s oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuj uczni闚 oraz ich rodzic闚 o:

• wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki,

• sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczni闚,

• warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

• trybie odwo造wania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3. Przy wystawianiu oceny 鈔鏚rocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwag stopie opanowania poszczeg鏊nych dzia堯w tematycznych, oceniany na

podstawie wymienionych w punkcie II r騜nych form sprawdzania wiadomo軼i i umiej皻no軼i. Szczeg馧owe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej okre郵a

WSO.

IV. Zasady uzupe軟iania brak闚 i poprawiania ocen

1. Ucze mo瞠 poprawi ka盥 ocen.

2. Oceny ze sprawdzian闚 poprawiane s na sprawdzianach

poprawkowych lub ustnie w terminie dw鏂h tygodni po om闚ieniu sprawdzianu i wystawieniu ocen,

3. Oceny z kartk闚ek poprawiane s na sprawdzianach.

4. Oceny z odpowiedzi ustnych mog by poprawione ustnie lub na sprawdzianach.

5. Ocen z pracy domowej lub 獞iczenia praktycznego ucze mo瞠 poprawi wykonuj帷 t prac ponownie.

6. Ucze mo瞠 uzupe軟i braki w wiedzy i umiej皻no軼iach, bior帷 udzia w zaj璚iach wyr闚nawczych lub drog indywidualnych konsultacji z nauczycielem.

7. Spos鏏 poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej reguluj przepisy WSO i rozporz康zenia MEN.

V. Zasady badania wynik闚 nauczania

1. Badanie wynik闚 nauczania ma na celu diagnozowanie

efekt闚 kszta販enia.

2. Badanie to odbywa si w trzech etapach:

• diagnozy wst瘼nej,

• diagnozy na zako鎍zenie I semestru nauki,

• diagnozy na koniec roku szkolnego.

 

KRYTERIA OCEN

 

1. Wymagania edukacyjne na poszczeg鏊ne oceny:

 

Ocen celuj帷 otrzymuje ucze, kt鏎y:

 • Posiad wiedz i umiej皻no軼i obejmuj帷e pe軟y zakres programu nauczania matematyki w danej klasie;
 • Samodzielnie i tw鏎czo rozwija swoje uzdolnienia;
 • Biegle pos逝guje si zdobytymi umiej皻no軼iami w rozwi您ywaniu problem闚 teoretycznych i praktycznych;
 • Potrafi stosowa posiadan wiedz do rozwi您ywania zada i problem闚 w nowych sytuacjach.

 

Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze, kt鏎y:

 • Opanowa pe軟y zakres wiedzy i umiej皻no軼i okre郵ony programem nauczania matematyki w danej klasie;
 • Sprawnie pos逝guje si zdobytymi wiadomo軼iami;
 • Samodzielnie rozwi您uje problemy teoretyczne i praktyczne uj皻e programem nauczania;

 

Ocen dobr otrzymuje ucze, kt鏎y:

 • Opanowa zdecydowan wi瘯szo嗆 wiadomo軼i i umiej皻no軼i okre郵onych programem nauczania w danej klasie;
 • Poprawnie stosuje wiadomo軼i,
 • Samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 

Ocen dostateczn otrzymuje ucze kt鏎y:

 • Opanowa umiej皻no軼i i wiadomo軼i w stopniu zadowalaj帷ym;
 • Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 鈔ednim stopniu trudno軼i.

 

 

Ocen dopuszczaj帷 otrzymuje ucze, kt鏎y:

 • Ma braki w opanowaniu programu, ale te braki nie przekraczaj mo磧iwo軼i uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w ci庵u dalszej nauki;
 • Rozwi您uje zadania  teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudno軼i.

 

Ocen niedostateczn otrzymuje ucze, kt鏎y:

 • Nie opanowa wiadomo軼i i umiej皻no軼i okre郵onych programem nauczania matematyki w danej klasie, a braki w wiadomo軼iach i umiej皻no軼iach nie pozwalaj na dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • Nie jest w stanie wykona zada o niewielkim stopniu trudno軼i.
Flash Zegar
Kalendarz
Pa寮ziernik 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy