Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]J瞛yk angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z J佖YKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI OBOWI╴UJ。Y OD 15. 09. 2018

 


METODY SPRAWDZANIA OSI:NI岊 EDUKACYJNYCH UCZNI紟 NA LEKCJACH J佖YKA ANGIELSKIEGO

 

 

 

 

  Ocenie mog podlega r騜ne formy aktywno軼i na lekcji:

·              prace projektowe

·              獞iczenia teatralne, przygotowane dialogi i inscenizacje

·              omawianie i prezentacja lektury obowi您kowej lub nadobowi您kowej

·              praca w grupach lub parach

·              pilne uczestnictwo w lekcji

·              systematyczna praca

·              aktywno嗆 ucznia podczas lekcji

·                     udzia w konkursach,

 

Ocena za aktywno嗆.

 

Ucze mo瞠 otrzyma dodatkow ocen za aktywne uczestnictwo w lekcjach, poprzez zdobywanie ‘plus闚’. Ucze, kt鏎y zdoby 3 "plusy" otrzymuje ocen bardzo dobr.

Ocenie za aktywno嗆 podlega r闚nie praca klasy jako zespo逝. Je郵i zesp馧 wyka瞠 si aktywno軼i, otrzymuje na koniec lekcji plusa dla klasy. Pi耩 plus闚 zebranych przez klas sprawia, 瞠 wszyscy pisz帷y test otrzymuj ocen wy窺z o po這w (np. otrzymane punkty wskazuj na ocen dobr - ucze otrzymuje dobr plus)

Stopie opanowania materia逝 niezb璠ny do uzyskania poszczeg鏊nych ocen jest szczeg馧owo opisany w kryteriach oceny dla poszczeg鏊nych tre軼i i umiej皻no軼i.

 

  Praca pisemna w formie testu :

     zapowiedziana jest z tygodniowym wyprzedzeniem

     obejmuje ca造 rozdzia lub dwa rozdzia造

     poprzedzona jest lekcj powt鏎zeniow, przeprowadzan po ka盥ym rozdziale

Test musi si odby minimum 2 razy w roku

 

Praca pisemna w formie kartk闚ki:

     nie musi by zapowiedziana wcze郾iej

     obejmuje materia maksymalnie z trzech lekcji

 

Praca pisemna na zadany temat (wypracowanie):

Praca mo瞠 by zadana jako zadanie domowe, lub podczas lekcji.

 

  Ponadto ocenie podlegaj:

     praca domowa ucznia (sprawdzana ilo軼iowo i co najmniej 2 razy w semestrze jako軼iowo) ucze ma prawo 2 razy w semestrze zg這si brak zadania domowego

     zeszyt przedmiotowy - zawarto嗆 i estetyka minimum 1 raz w roku

 

Nieprzygotowanie do zaj耩:

     ucze ma prawo zg這si nauczycielowi swoje nieprzygotowanie przed lekcj 2 razy w semestrze

     nieprzygotowanie do zaj耩 obejmuje:

   -   brak przygotowania do odpowiedzi ustnej

-  brak podr璚znika, zeszytu 獞icze lub zeszytu przedmiotowego

-   nieprzygotowanie nie obowi您uje na test lub zapowiedzian kartk闚k

 

Po wykorzystaniu limitu okre郵onego powy瞠j, ucze otrzymuje za ka盥e nieprzygotowanie ocen niedostateczn.

Nale篡 ka盥e nieprzygotowanie zg這si przed lekcj.

 

 3) Sposoby oceniania:

- stopie,

- pochwa豉,

- ocena opisowa,

- plusy / minusy

 

4) Skala ocen:

- ocena celuj帷a – 6,

- ocena bardzo dobra – 5,

- ocena dobra – 4,

- ocena dostateczna – 3,

- ocena dopuszczaj帷a – 2,

- ocena niedostateczna – 1.

oraz oceny "po堯wkowe" np. 4+, 5-

 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1) Ka盥y ucze ma prawo do poprawy ocen cz御tkowych wed逝g

nast瘼uj帷ych zasad:

- wszystkie prace klasowe – w terminie ustalonym przez nauczyciela

- sprawdziany w semestrze – w ci庵u 2 tygodni od daty otrzymania informacji o ocenie,

- kartk闚ki, odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie zeszytu –

nie podlegaj poprawie (chyba, 瞠 nauczyciel w uzasadnionych przypadkach zdecyduje inaczej)

 

OCENA SEMESTRALNA/KO哸OWOROCZNA.

 

Na ocen semestraln sk豉daj si oceny z gramatyki, s這wnictwa, s逝chania, czytania, m闚ienia, aktywno軼i, zada domowych, zeszyt闚 i projekt闚. Przy wystawianiu oceny najwa積iejsze s oceny z test闚 i prac pisemnych. Przy ocenie na p馧rocze i koniec roku stosuje si tak zwan ocen wa穎n.

Ocena ko鎍oworoczna ustalana jest na podstawie ocen zdobytych w ci庵u ca貫go roku szkolnego.

 

 USTALENIA KO哸OWE

 

1) Ucze nieobecny na pracy klasowej powinien j napisa w terminie uzgodnionym

z nauczycielem na pierwszej lekcji po powrocie ucznia do szko造. Termin pracy klasowej dla

takiego ucznia nie mo瞠 przekroczy 2 tygodni od powrotu ucznia do szko造.

2) Ucze, kt鏎y opuci lekcje, ma obowizek nadrobi braki w wiadomociach, zapisach

lekcyjnych, pracach domowych lub wypracowaniach. W przypadku nieobecnoci d逝窺zej ni tydzie termin uzupe軟ienia brak闚 nale篡 ustali z nauczycielem, nie mo瞠 on jednak przekroczy 2 tygodni.

3) Ucze musi posiada w豉snorcznie uzupe軟iony zeszyt z wszystkimi zadaniami

i lekcjami, podrcznik, uzupe軟ione wiczenia, je瞠li s wymagane w danej klasie.

4) Nauczyciel na podstawie opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kt鏎ego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudnoci w uczeniu si, uniemo磧iwiajce sprostanie wymaganiom na poszczeg鏊ne stopnie szkolne. Dotyczy to zwolnienia ze wskazanych przez opini lub orzeczenie aktywno軼i podczas testu (np. s逝chania), dostosowania zakresu materia逝 do opanowania, odmiennych typ闚 zada na sprawdzianie.

5) Na koniec semestru nie przewiduje si sprawdzian闚 poprawkowych

i zaliczeniowych.

6) Przewidywana ocen 鈔鏚roczn i ko鎍oworoczn nauczyciel podaje uczniowi na miesi帷 przed rad klasyfikacyjn.

7) Je瞠li przewidywana ocena 鈔鏚roczna lub ko鎍oworoczna jest ocen niedostateczn,

nauczyciel ma obowi您ek poinformowa o niej ucznia, a poprzez wychowawc tak瞠

rodzic闚 (prawnych opiekun闚) na pi鄉ie 4 tygodnie przed rad klasyfikacyjn.

8) Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna mo瞠 by

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami okre郵onymi

w WSO.

9) Dla klas IV-VI opracowane s szczeg馧owe kryteria oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych (innych ni testy). S one dost瘼ne do wgl康u na 篡czenie rodzica oraz na stronie internetowej szko造.

 

POWIADAMIANIE RODZIC紟 O OCENACH ICH DZIECI

Rodzice maj prawo wgldu do prac pisemnych swojego dziecka. Ka盥y rodzic ma prawo

rozmowy z nauczycielem w czasie do tego wyznaczonym- na wywiad闚kach oraz na

przerwach po wczeniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem (lecz nie w czasie dy簑r闚

nauczyciela). Oceny s zapisywane w dzienniku lekcyjnym i zeszycie na pro軸 ucznia.

 

Za pisemn zgod rodzica mo瞠 on by informowany o zachowaniu ucznia, zadaniu domowym za pomoc systemu Class Dojo. Dane ucznia s dost瘼ne indywidualnie po zalogowaniu si do systemu. System informacji podlega ochronie poprzez has這.

 

 

Prace klasowe i sprawdziany.

Prace klasowe i sprawdziany s oceniane punktowo, a punkty s przeliczane nastpujco

 

Test na 45 pkt (z zadaniami dodatkowymi na ocen celuj帷)

0 - 15    -niedostateczny -1

16 - 22  - dopuszczaj帷y

23  32   - dostateczny

33-39    - dobry– 4

40-45    -bardzo dobry – 5

46-50    -bardzo dobry plus – 5+

51-55    -celuj帷y – 6

 

Dla sprawdzian闚 o innej punktacji stosuje si adekwatne przeliczenie procentowe.

0%-      34% -    1

35% -    49% -    2

50% -    74% -    3

75% -    89% -    4

90% -    100% - 5

 

 

Flash Zegar
Kalendarz
Wrzesie 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy