Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zespo逝 Szkolno – Przedszkolnego z oddzia豉mi Gimnazjalnymi w Czepielowicach

 

ZAΜ浩NIA WST襾NE

1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporz康zenie Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i egzamin闚 w szko豉ch publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843)

2. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze statutem Zespo逝 Szkolno – Przedszkolnego z oddzia豉mi Gimnazjalnymi w czepielowicach

3. Szczeg馧owe kryteria sytemu oceniania s zgodne z WSO i now podstaw programow

z wychowania fizycznego.

 

PODSTAWY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

1. Ucze w ci庵u roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego

indywidualnymi mo磧iwo軼iami.

2. Nauczyciel wystawia ocen bior帷 pod uwag oceny z poszczeg鏊nych obszar闚.

3. Ucze nie mo瞠 otrzyma oceny celuj帷ej p馧rocznej i ko鎍oworocznej z podstawowych

obszar闚 oceniania.

4. Dyrektor zwalnia ucznia z zaj耩 wychowania fizycznego, je瞠li zwolnienie jest d逝窺ze ni miesi帷 (z wszelkich 獞icze fizycznych) na podstawie za鈍iadczenia wydanego przez lekarza na czas okre郵ony w tym za鈍iadczeniu.

5. Ucze, kt鏎y jest cz窷ciowo niezdolny do zaj耩 z powodu przeciwwskaza lekarskich

dostarcza odpowiednie za鈍iadczenie do nauczyciela wychowania fizycznego i b璠zie on

realizowa program nauczania dostosowany do w豉snych mo磧iwo軼i, uwzgl璠niaj帷ych

wskazania lekarskie.

6. Na pocz徠ku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczni闚 z wymaganiami edukacyjnymi

oraz przedmiotowym systemem oceniania, co nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku

lekcyjnym.

 

PODSTAWOWE OBSZARY OCENIANIA

Ze wzgl璠u na specyfik przedmiotu wychowania fizycznego, ocena p馧roczna i

ko鎍oworoczna, oparta jest o trzy podstawowe obszary oraz jeden dodatkowy obszar

oceniania, co daje mo磧iwo嗆 rzetelnego i sprawiedliwego ocenienia pracy ucznia na tym

przedmiocie. Proponowany system oceniania daje mo磧iwo嗆 zdobycia ocen bardzo dobrych i

dobrych nawet tym uczniom, u kt鏎ych motoryka jest s豉biej rozwini皻a, poniewa na

lekcjach wychowania fizycznego najbardziej licz si: ch璚i- czyli stosunek ucznia do

w豉snych mo磧iwo軼i, post瘼- czyli opis poziomu osi庵ni皻ych zmian w stosunku do

diagnozy wst瘼nej, postawa- czyli stosunku do partnera, przeciwnika, s璠ziego, nauczyciela,

diagnoza- czyli wynik osi庵ni皻y w sportach wymiernych i dok豉dno嗆 wykonywania

獞icze a nie osi庵anie konkretnych wynik闚 sportowych.

                        

POSTAWOWE OBSZARY OCENIANIA UCZNIA:

 

· Umiej皻no軼i indywidualne ruchowe,

· Uczestnictwo i przygotowanie do lekcji,

· Aktywno嗆 i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej,

 

DODATKOWY OBSZAR OCENIANIA:

     

· Reprezentowanie szko造 na zawodach sportowych, oraz aktywno嗆

pozalekcyjna-Szkolny Klub Sportowy, inne Kluby Sportowe,

Uwaga: Ucze, kt鏎y nie spe軟ia dodatkowego obszar闚 oceniania, b璠zie

oceniany tylko z podstawowych obszarach oceniania.

 

SPOS笅 OCENIANIA

·

 Zgodnie z WSO wg Skali ocen 1-6,

· Graficznie za pomoc (+) i (-)

· s這wnie

 

OCENA ZA INDYWIDUALNE UMIEJ邛NO列I RUCHOWE

 

Okre郵enie poziomu post瘼u ucznia w zakresie umiej皻no軼i powinno odbywa si zar闚no

po zrealizowaniu odpowiedniego cyklu programu, jak i systematycznie na ka盥ej lekcji

(ocena s這wna), aby m鏂 w豉軼iwie dostosowa zadania dydaktyczne i organizacyjne w

kolejnych lekcjach do potrzeb ka盥ego ucznia.

Kontroli i ocenie mog podlega umiej皻no軼i z nast瘼uj帷ych grup:

 

-technika i taktyka wykonania poszczeg鏊nych element闚 nauczanych dyscyplin i

konkurencji m.in.: z gier zespo這wych, gimnastyki, lekkiej atletyki,

 

-podczas wykonywania element闚 technicznych oceniamy przede wszystkim estetyk,

p造nno嗆 i poprawno嗆 danego 獞iczenia.

 

Ocen niedostateczn otrzymuje ucze, kt鏎y odm闚i przyst徙ienia do sprawdzianu.

Je瞠li, z przyczyn losowych, ucze opu軼i zaj璚ia ze sprawdzianem, ma obowi您ek

zaliczenia sprawdzianu w ci庵u 30 dni po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Po up造wie

tego czasu, w wyniku nie przyst徙ienia do zaliczenia ucze dostaje ocen niedostateczn a w

uzasadnionych przypadkach ucze mo瞠 by zwolniony z tego sprawdzianu.

 

OCENA ZA UCZESTNICTWO i PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

 

Uczestnictwo w zaj璚iach obowi您kowych

Uczestnictwo w zaj璚iach jest wa積ym elementem w realizacji procesu wychowania

fizycznego. Systematyczny udzia w zaj璚iach ma za zadanie wdra瘸nie ucznia do

systematycznego podejmowania aktywno軼i fizycznej w 篡ciu codziennym. Dopuszczalny

jest pewien procent nieobecno軼i spowodowanej sytuacj losow.

 

Uwaga!!!

Zwolnie od lekarza oraz zwolnie od rodzic闚 z powodu choroby nie wlicza si do

ilo軼i opuszczonych godzin.

Ucze kt鏎y jest nieobecny na lekcji na potrzeby szko造 nie wlicza si do ilo軼i

opuszczonych godzin.

 

Przygotowanie do lekcji (str鎩 sportowy)

 

Przez przygotowanie do zaj耩 b璠zie rozumiane posiadanie przez ucznia w豉軼iwego

stroju sportowego (tj. spodenki sportowe, koszulka, obuwie zmienne lub dres

przeznaczonego wy陰cznie do 獞icze fizycznych),

Ka盥y przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia,

sp騧nienia i ucieczki nauczyciel zaznacza. Ucze mo瞠 by dwa razy nieprzygotowany do lekcji, ka瞠 nast瘼ne b璠zie odnotowane ocen niedostateczn. Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia ucznia z nie 獞iczenia na lekcji lub w wyj徠kowych przypadkach zwolnienie napisane przez rodzica.

 

OCENA

Brak stroju sportowego

 

5

0

4

1-2

3

3-5

2

6-8

1

9-11

 

 

OCENA ZA AKTYWNO汎 I POSTAW WOBEC PRZEDMIOTU I KULTURY

FIZYCZNEJ

Aktywno嗆 ucznia na zaj璚iach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy

znak闚 (+) i (-). Kryterium dotycz帷e oceny postawy ucznia i stosunku do zaj耩 lekcyjnych

uwzgl璠nia:

 

PLUSY (+) uczniowie otrzymuj za: przygotowanie do lekcji, przejawy zaanga穎wania,

stosunek do przedmiotu, wykonywanie 獞icze w spos鏏 zbli穎ny do swoich maksymalnych

mo磧iwo軼i, inwencj tw鏎cz, aktywny udzia w zaj璚iach, przygotowanie lub prowadzenie

cz窷ci lekcji, zawod闚 sportowych, pe軟ienie roli kapitana zespo逝, grupowego czy s璠ziego, dbanie o bezpiecze雟two swoje, przestrzeganie regulaminu i innych, przestrzeganie zasad bhp regulamin闚 i zasad fair play, poszanowanie mienia spo貫cznego, obowi您kowo嗆, sumienno嗆, zdyscyplinowanie i 篡czliwy stosunek do innych.

 

MINUSY (-) uczniowie uzyskuj: przy niech皻nym i negatywnym stosunku do uczestnictwa

w zaj璚iach za w/w elementy.

Za uzyskanie:

· 5 plus闚 ucze otrzymuje ocen bardzo dobr,

· 4 plus闚 i 1 minusa -ocen dobr,

· 3 plus闚 i 2 minus闚 – ocen dostateczn,

· 2 plus闚 i 3 minus闚 – ocen dopuszczaj帷,

· 1 plus i 4 minusy – ocena niedostateczn

 

Ocena

 

bardzo dobra

+ + + + +

dobra

+ + + + -

dostateczna

+ + + - -

dopuszczaj帷a

+ + - - -

niedostateczna

+ - - - -

 

OCENA ZA UDZIA W ZAWODACH SPORTOWYCH i AKTYWNO汎

POZALEKCYJN

 

Na ocen z tego obszaru sk豉daj si nast瘼uj帷e elementy:

· Reprezentowanie szko造 w zawodach sportowych r騜nego szczebla,

-ocena 6 -ucze zajmuje punktowane miejsce w zawodach gminnych, powiatowych

-ocena 6 –udzia w zawodach strefowych, wojew鏚zkich i og鏊nopolskich

· Uczestnictwo w zaj璚iach pozalekcyjnych SKS oraz uczestnictwo w zaj璚iach

pozalekcyjnych w innych KS potwierdzone za鈍iadczeniem.

 

ZASADY OCENIANIA W KLASACH 4-6 – WYCHOWANIE FIZYCZNE

(zgodnie z wewn皻rznym systemem oceniania)

SKALA OCEN

1 - niedostateczny

2 - dopuszczaj帷y

3 - dostateczny

4 - dobry

5 - bardzo dobry

6 - celuj帷y

dodatkowe oznaczenia: -, +

 

PRZEDMIOT OCENY

Podstaw oceny jest wysi貫k w這穎ny przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您k闚

wynikaj帷ych ze specyfikacji zaj耩.

B璠 oceniane:

1. Sumienne i staranne wywi您ywanie si z obowi您k闚 wynikaj帷ych z przedmiotu.

2. Zaanga穎wanie w przebieg lekcji i przygotowanie si do zaj耩.

3. Stosunek do partnera i przeciwnika.

4. Stosunek do w豉snego cia豉.

5. Aktywno嗆 fizyczna.

6. Post瘼 w opanowaniu umiej皻no軼i i wiadomo軼i przewidzianych dla poszczeg鏊nych klas

zgodnie z indywidualnymi mo磧iwo軼iami i predyspozycjami.

7. Osi庵ni皻e wyniki w sportach wymiernych, dok豉dno嗆 wykonywania zada i poziom

zdobytej wiedzy.

 

KRYTERIA OCEN

 

Ocen celuj帷 -otrzymuje ucze, kt鏎y wykazuje si szczeg鏊nym zaanga穎waniem w

pracy, tw鏎cz postaw, umiej皻no軼iami i wiadomo軼iami wykraczaj帷ymi poza program

nauczania w danej klasie, osi庵a wysoki poziom post瘼u w osobistym usprawnianiu.

Prowadzi sportowy i higieniczny tryb 篡cia, ch皻nie uczestniczy w zaj璚iach sportowo -

rekreacyjnych, bierze udzia w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentuj帷 szko喚.

Bierze aktywny udzia w zaj璚iach sportowych, zawodach pozaszkolnych.

 

Ocen bardzo dobr -otrzymuje ucze, kt鏎y ca趾owicie opanowa zadania z poziomu

rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje

du瞠 zaanga穎wanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zaj耩. Prowadzi sportowy i

higieniczny tryb 篡cia, systematycznie doskonali sprawno嗆 motoryczna i osi庵a du瞠

post瘼y w osobistym usprawnieniu. Czynnie uczestniczy w zaj璚iach pozalekcyjnych i

pozaszkolnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

 

Ocen dobr -otrzymuje ucze, kt鏎y bez zarzutu wywi您uje si z obowi您k闚, w

poszczeg鏊nych klasach osi庵a post瘼 w opanowaniu umiej皻no軼i i wiadomo軼i na poziomie

podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Wysokie

s staranno嗆 i sumienno嗆 w wykonywaniu zada i zaanga穎wanie w przebieg lekcji oraz

stopie przygotowania si do zaj耩. Ucze prowadzi higieniczny tryb 篡cia, uczestniczy w

zaj璚iach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

 

Ocen dostateczn i dopuszczaj帷 -otrzymuje ucze adekwatnie do w這穎nego

wysi趾u w wywi您anie si z obowi您k闚, stopnia post瘼u w opanowaniu umiej皻no軼i i

wiadomo軼i na poziomie podstawowym w poszczeg鏊nych klasach, poziomu staranno軼i i

sumienno軼i w wykonywaniu zada, zaanga穎wanie w przebieg lekcji oraz stopnia

przygotowania si do zaj耩.

 

Ocen niedostateczn -otrzymuje ucze, kt鏎y wykazuje szczeg鏊nie lekcewa膨cy

stosunek do obowi您k闚 wynikaj帷ych ze specyfikacji przedmiotu, nie bierze czynnego

udzia逝 w lekcji, swoim zachowanie dezorganizuje prac, stwarzaj帷 niebezpiecze雟two dla

siebie i innych, notorycznie jest nieprzygotowany do zaj耩, prowadzi niehigieniczny i nie

sportowy tryb 篡cia.

 

Ucze nieklasyfikowany -ucze mo瞠 by nieklasyfikowany z zaj耩 edukacyjnych,

je瞠li brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno軼i ucznia na

zaj璚iach edukacyjnych przekraczaj帷ej po這w czasu przeznaczonego na te zaj璚ia w

szkolny planie nauczania.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

Poziom podstawowy – ucze wykonuje zadania kontrolno-sprawdzaj帷e samodzielnie,

jednak z pewnymi b喚dami technicznymi, lub w s豉bym t瘼ie.

 

Poziom ponadpodstawowy – ucze wykonuje zadania kontrolno-sprawdzaj帷e

w豉軼iw technik, w odpowiednim tempie, pewnie, z zachowaniem p造nno軼i ruch闚.

Flash Zegar
Kalendarz
Pa寮ziernik 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy